Favore.plBaza wiedzyDla firmy i biuraDoradztwo, audytDoradztwo podatkowe

Artykuł: Składniki bilansu

Dodaj zlecenie

Składniki bilansu

Składniki bilansu
Autor: konsultant_finansowy   |   12 gru 2017, 10:00   |   Dział: Artykuły
Kategoria: Doradztwo podatkowe

Bilans stanowi część składową sprawozdania finansowego. Jego celem jest zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa za konkretny okres czasu np. na koniec roku obrachunkowego przedsiębiorstwa.

Przedstawia on podsumowanie wartości składników majątku oraz źródeł ich finansowania.

Aktywa to posiadany przez jednostkę gospodarczą majątek. Definiuje się je jako zasoby o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, przysparzające jednostce korzyści ekonomiczne. Dzielimy je na aktywa trwałe i obrotowe. Aktywa trwałe to środki wykorzystywane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Natomiast aktywa obrotowe wykorzystywane są krócej niż rok.

Pasywa to źródła finansowania majątku. Dzielimy je na na pasywa wewnętrzne, czyli kapitał własny oraz pasywa zewnętrzne, które stanowią zobowiązania i na nie rezerwy.
Kapitał własny to część majątku finansowana przez właścicieli. Stanowi zatem gotówkę i majątek, który wnoszą jej założyciele zarówno w momencie rozpoczynania działalności, jak i jej dalszego funkcjonowania. Rezerwy na zobowiązania to zobowiązania, których termin płatności jest stosunkowo niejasny, przeznacza się je zatem na prawdopodobne zobowiązania takie, jak podatek dochodowy, świadczenia emerytalne bądź ewentualne straty.

Składniki bilansu prezentują się następująco:

AKTYWA

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

A. Kapitał własny
I. Kapitał podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
III. Udziały własne
IV. Kapitał zapasowy
V. Kapitał z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe
VII. Zysk lub strata z lat ubiegłych
VIII. Zysk lub strata netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe.

Bilans jednostki organizacyjnej powinien cechować się zupełnością, rzetelnością, sprawdzalnością, ciągłością i przejrzystością. Wyróżniamy dwie reguły bilansowe - złotą i srebrną. Złota stosowana jest jeżeli aktywa stałe są całkowicie pokryte kapitałem własnym. Mówi ona, że składniki aktywów powinny być finansowane kapitałem własnym, gdyż są one długoterminowo związane z przedsiębiorstwem, tak więc ich finansowanie powinno nastąpić ze stabilnego kapitału oddanego przedsiębiorstwu na długi czas. Reguła srebrna stosowana powinna zostać, gdy poziom stałych kapitałów jest równy bądź większy niż stałe aktywa. Im wyższy kapitał stały tym większą swobodą dysponuje i niezależnością pod względem finansowym.

http://generaloutsource.pl/pl/biuro-rachunkowe

KOMENTARZE
  • Philip Mark   30 paź 2018, 14:44
    Witajcie, moi dobrzy ludzie, jestem Martha z Rosji, przyszedłem na stronę, aby wybrać firmę, która udzieliła mi pożyczki w wysokości 50 000,00 euro na leczenie mojego dziecka, od tego czasu szukam pomocy finansowej, ale dzięki Bogu, Znalazłem firmę o nazwie Pan Philip Mark, w której zarabiam pieniądze i potwierdzam moją pożyczkę bez żadnego stresu, a dzisiaj mój syn był obsługiwany, więc moi ludzie mają prawdziwy i kontaktowy adres e-mail na temat kredytu poniżej (Philipmarkloanfirm8420@gmail.com) skontaktować się z nią za jej szybką i niezawodną pracę. Dzisiaj jest zjednoczona, ponieważ jest legalna.