Favore.plBaza wiedzyDla firmy i biuraDoradztwo, audytDoradztwo podatkowe

Artykuł: Jak złożyć e-sprawozdanie finansowe 2019?

Dodaj zlecenie

Jak złożyć e - sprawozdanie finansowe 2019?

Jak złożyć e-sprawozdanie finansowe 2019?
Autor: konsultant_finansowy   |   1 lip 2019, 11:26   |   Dział: Artykuły
Kategoria: Doradztwo podatkowe

Przedsiębiorca sporządza podczas prowadzenia działalności gospodarczej wiele raportów, przedstawianych w formie danych liczbowych. Dokumenty są dokładnym źródłem informacji pozwalającym na uporządkowanie danych i przeprowadzenie analizy na temat firmy.

Sprawozdanie to formularz składający się z bilansu, rachunku zysków i strat, a także przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale oraz informacji dodatkowej przedstawiający sytuację ekonomiczną, majątkową i dochodową podmiotu prowadzącego w danym roku obrotowym księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości.

Sprawozdawczość finansowa to inaczej system obejmujący wszystkie ewidencje sporządzone przez jednostkę gospodarczą tworzone na podstawie ksiąg rachunkowych, które w dobry sposób wpływają na dokładność raportów.

http://biurorachunkowe.krakow.pl/Jak złożyć e-sprawozdanie finansowe 2019? Przede wszystkim ewidencja powinna zgodnie z ustawą o rachunkowości charakteryzować się wysoką jakością, być wiarygodna, kompletna, zrozumiała dla odbiorców oraz zgodna z treścią ekonomiczną.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą pełną księgowość i podatnicy podatku PIT muszą przygotowywać zgodnie z wprowadzoną nowelizacją sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej. Dokument musi być także podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Ministerstwo Sprawiedliwości wymaga także sporządzenia pism w formie elektronicznej takich jak m.in. sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej czy inne ewidencje związane z działalnością podmiotu lub grupy.

Dokument w formacie pliku XML składać mogą członkowie zarządu spółek kapitałowych, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy prowadzący sprawy spółki jawnej lub cywilnej, komplementariusze, likwidatorzy, a także członkowie organów zarządzających innymi jednostkami gospodarczymi. Sprawozdanie składa się w ciągu 15 dni od momentu jego zatwierdzenia, a w przypadku podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców w ciągu 10 dni i przesyła się do Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub do właściwego Urzędu Skarbowego.

Dane zawarte w poszczególnych strukturach logicznych pliku są zgodne z załącznikami zawierającymi wzory sprawozdań finansowych, dzięki czemu będą prostsze do odczytu przez system sprawdzający. W przypadku e-podpisu system eKRS zaleca podpisywanie składanych sprawozdań kwalifikowanym podpisem elektronicznym ze względu na jego większą wiarygodność i moc prawną, niż podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Nowelizacja składania dokumentów w formie elektronicznej może być dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców, którzy dotychczas praktykowali formę tradycyjną w postaci papierowej, dlatego coraz częściej właściciel firmy zleca stworzenie raportu firmie, która prowadzi księgowość i świadczy usługi w zakresie składania sprawozdań finansowych, a nawet dodatkowo niektóre przedsiębiorstwa oferują pomoc w utworzeniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

KOMENTARZE
  • brak komentarzy