Favore.plBaza wiedzyFinansowe i prawneFinansoweKsięgowość, kadryProwadzenie księgowości

Artykuł: Sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS 2019

Dodaj zlecenie

Sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS 2019

Sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS 2019
Autor: konsultant_finansowy   |   11 lut 2020, 10:56   |   Dział: Artykuły

Na przedsiębiorcach z Krajowego Rejestru Sądowego, w tym w szczególności na spółkach handlowych prowadzących księgi rachunkowe, ciąży obowiązek przekazania do KRS w ustawowych terminach sprawozdania finansowego wraz z wymaganymi dokumentami.

Sąd rejestrowy prowadzi kontrolę terminowości ich składania. Naruszenie tego obowiązku skutkować może odpowiedzialnością karną.

Kierownik jednostki zobowiązany jest zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego w odpowiednim terminie. Jego obowiązkiem jest też złożenie go i innych dokumentów we właściwym rejestrze sądowym.

Dokumenty finansowe składane do KRS od 15 marca 2018 r. podlegają złożeniu w elektronicznym repozytorium dokumentów finansowych. Co ważne, od 1 października 2018 r. obowiązuje regulacja, zgodnie z którą po zamieszczeniu RDF sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania, są one przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Kontrola sądu
W przypadku stwierdzenia przez sąd rejestrowy, że sprawozdanie finansowe, bądź inne dokumenty nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy, co do zasady, wdroży postępowanie przymuszające. Polega ono przede wszystkim na wezwaniu obowiązanych do ich złożenia w wyznaczonym dodatkowo 7-dniowym terminie. Po otrzymaniu takiego wezwania należy w podanym terminie spełnić obowiązek rejestrowy.

Odpowiedzialność karna
Bardzo ważnym skutkiem tego, że sąd rejestrowy dopatrzył się zaniedbania obowiązku przekazywania sprawozdania finansowego jest to, że może on o tym fakcie zawiadomić organy ścigania. Trzeba bowiem pamiętać, że niesporządzenie sprawozdania finansowego, a także jego niezłożenie w KRS wbrew obowiązkom wynikającym z przepisów to przestępstwo.

E-sprawozdanie - nowe obowiązki dla przedsiębiorców
Obowiązek składania e-sprawozdania finansowego, czyli sprawozdań elektronicznych został wprowadzony w październiku ubiegłego roku. Objął on swoim zasięgiem jednostki znajdujące się w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Gdzie i jak złożyć e-sprawozdanie finansowe?
Elektroniczne sprawozdanie finansowe powinno być złożone do właściwych organów:
Krajowego Rejestru Sądowego,
Krajowej Administracji Skarbowej.

Sprawozdanie musi mieć odpowiednią strukturę i format w postaci pliku XML oraz powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Terminy składania sprawozdań finansowych
Jednostki zobowiązane do przesyłania e-sprawozdań finansowych do KRS-u, mając na to 15 dni od chwili zatwierdzenia tego dokumentu, czyli zwykle nie później niż do 15 lipca. Wystarczy zgłosić je za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS 2019
Jeśli pomimo nałożonego na daną jednostkę obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, uchyla się ona od tego, musi liczyć się z sankcjami. Przedsiębiorca w takim wypadku podlegać będzie karze grzywny, a nawet karze ograniczenia wolności. Niezłożenie sprawozdania do KRS zostanie uznane za czyn zabroniony, a sąd może nałożyć na daną jednostkę grzywnę w granicach od 10 do 720 stawek dziennych. W 2019 roku grzywna za takie przestępstwo wyniesie od 750 zł do nawet 21,6 mln zł.

KOMENTARZE
  • brak komentarzy