Favore.pl

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI obowiązująca od 07-09-2021r.

Właścicielem portalu Favore.pl jest Favore.pl Sp. z o.o. Naszym głównym celem jest nie tylko dbanie o interesy naszych Klientów, ale również zachowanie prywatności i poufności danych osobowych nam przekazanych, a nie przeznaczonych dla ogółu odwiedzających strony portalu.

Zasady ochrony prywatności określają procedury gromadzenia, przetwarzania, edycji i usuwania danych osobowych w bazie danych portalu Favore.pl.

Polityka Ochrony Prywatności jest integralną częścią Regulaminu, dlatego akceptując Regulamin podczas procesu rejestracji Użytkownik zgadza się również na poniższe zasady. Użytkownik powinien być świadomy, że dane osobowe wpisane przez niego do Opisu oferty, opisu swojej strony lub innej usługi udostępniającej treści publicznie (np.: forum) będą podane do publicznej wiadomości. W przypadku braku akceptacji dla poniższych zasad prosimy o niekorzystanie z portalu Favore.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Polityki Ochrony Prywatności Favore.pl, aby mogli Państwo lepiej podejmować swoje decyzje dotyczące korzystania z portalu.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) i stanowi ramę prawną przetwarzania danych osobowych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO
 1. Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

  Współadministratorami Twoich danych osobowych, które podałaś/eś zakładając konto w serwisie favore.pl są następujące spółki należące do grupy przedsiębiorstw We Net Group:

  1. Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546914. REGON: 19186820400000, NIP: 9570751216 („Favore”);

  2. We Net Group S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul Postępu 14a, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000681163. REGON: 140756502, NIP:7010046065 („We Net Group”);

  3. We Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul Postępu 14a, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000116894. REGON: 01211094300000, NIP: 5210125377 („We Net”),

  dalej łącznie jako „Współadministratorzy”.

  Wyżej wymienione podmioty są Współadministratorami danych osobowych dla celów świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, a także celów marketingowych związanych z Serwisem. W pozostałym zakresie (tj. w zakresie w jakim świadczą one inne usługi samodzielnie, czy też odnośnie do danych osobowych swoich pracowników) Favore, We Net Group oraz We Net działają jako samodzielni administratorzy danych.

 2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

  Możesz się z nami kontaktować przez formularz kontaktowy dostępny na stronie kontakt lub adres pocztowy: Favore.pl Sp. z o.o. ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa lub telefonicznie na numer 533 222 799.

 3. Skąd mamy Twoje dane?

  Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta lub dodawania Ogłoszenia lub Zlecenia, a także później, w związku z korzystaniem z serwisu favore.pl.

 4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Współadministratorów?

  Ponieważ zarejestrowałeś się w serwisie favore.pl jako Usługodawca lub Dostawca produktów i zaakceptowałeś Regulamin, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  1. realizacji umowy, której stajesz się stroną z chwila rejestracji w Serwisie (na tej podstawie przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia na Twoją rzecz usług głównych oraz usług wsparcia, a także odpowiadania na Twoje zapytania techniczne i świadczenia usług wsparcia) na podstawie art. 6 ust.1 litera b RODO

  2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów danych na podstawie motywu 47 i art. 6 ust. 1 litera f RODO tj.:

   • prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług;

   • dochodzenia i obrony przed roszczeniami;

   • poprawy jakości i bezpieczeństwa Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług.

   • zapewnienia obsługi usług płatniczych;

   • monitorowania Twojej aktywności w Serwisie oraz wszystkich innych użytkowników, prowadzenia badań i analiz favore.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności tego Serwisu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników;

   • prowadzenia analiz statystycznych;

   • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

  3. przepisów prawa, w zakresie w jakim Współadministratorzy mają obowiązek przetwarzania Twoich danych dla celów księgowych, rachunkowych i podatkowych na podstawie art. 6 ust.1 litera c RODO .

  Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania danych wynikającej z RODO, zbieramy od Ciebie również zgody na komunikację marketingową za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (wymaganą przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz zgodę na kontakt telefoniczny w celach marketingowych (wymaganą przez Prawo telekomunikacyjne).

  Wszelkie udzielone przez Ciebie zgody są w pełni dobrowolne i mogą zostać przez Ciebie wycofane w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, prowadzonego przed wycofaniem zgody.

  Ponadto, jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

  • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

 5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

  Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

  • adres e-mail, login i hasło,

  • informacje do wystawienia faktury, np. NIP, dane firmy i jej adres.

  Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą Umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z serwisu favore.pl.

  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 6. Jakie masz uprawnienia wobec Favore w zakresie przetwarzanych danych?

  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

  1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

  3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

  5. masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 7. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  1. przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

  2. Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników favore.pl. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  1. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

  2. statystycznych i archiwizacyjnych,

  3. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 10. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  Tak. Aby zbierać statystyki, skutecznie dostarczać Ci maile oraz ciągle usprawniać działanie favore.pl, w tym pokazywać Ci coraz lepiej dopasowane strony i oferty, korzystamy z narzędzi firm znajdujących się poza EOG., takich jak Google LLC czy Facebook. Dbamy o to, by firmy te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności".

 11. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

  Profilowanie danych osobowych przez Favore polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  Więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Favore znajdziesz w Polityce Ochrony Prywatności i Regulaminie

JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY O TOBIE

Możesz przeglądać bazę usług w naszym portalu nie podając nam żadnych danych osobowych. Zbieramy wówczas tylko informacje, które są dostępne w logach systemowych naszych serwerów. Są to np.: adres IP, z którego się łączysz, rodzaj Twojego systemu operacyjnego czy wersja przeglądarki internetowej. Dane te gromadzimy i przetwarzamy, aby móc jak najlepiej dopracować nasz portal do Twoich potrzeb i aby korzystanie z niego było jak najbardziej uproszczone i wygodne.

Aby jednak móc w pełni korzystać z możliwości Favore.pl, zobowiązany jesteś podać nam niezbędne dane osobowe. Obowiązkowe dane to: adres poczty elektronicznej, login i hasło do konta. Dane nieobowiązkowe to: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, numery telefonów i faxu, strona www.

Dane których podanie jest obowiązkowe są w formularzach portalu odpowiednio zaznaczone. Informacje te są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Jeśli dodajesz swoją usługę do oferty Favore.pl, to inny użytkownik portalu, w momencie akceptacji Twojej usługi musi otrzymać Twoje dane jak również Ty jego. Adres e-mail jest też potrzebny do przesyłania korespondencji elektronicznej pomiędzy Favore.pl a Tobą i między innym użytkownikami a Tobą. Dla wszystkich dostępnych ofert udostępniane są dane kontaktowe użytkownikom zalogowanym do serwisu.

Jeśli zdecydujesz się na dodanie oferty swoich usług do Favore.pl lub korzystanie z usług innych użytkowników, będziemy również gromadzić dane o parametrach wystawionych usług, parametrach przeprowadzonych zapytań o wykonanie usługi, wystawianych i otrzymywanych opiniach. Również przekazywane wiadomości pomiędzy portalem, innymi użytkownikami i Tobą będą gromadzone.

JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE O TOBIE

Twoje dane osobowe wykorzystujemy głównie do prawidłowego działania portalu Favore.pl. W przypadku umieszczenia zapytania o wykonanie usługi, w której występujesz jako jedna ze stron, Twoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail) zostaną przekazane drugiej stronie (w przypadku danych kontaktowych usługodawcy mogą one zostać ograniczone do adresu e-mail bądź telefonu). Danych, które otrzymasz o innym użytkowniku nie możesz wykorzystywać do innych celów niż związanych z wykonaniem usługi, której dotyczyła zapytanie. W szczególności nie możesz wykorzystywać adresu e-mail innego użytkownika do wysyłania mu spamu, oferty swojej lub osób trzecich oraz innych treści. Nie możesz także przekazywać tych danych osobom trzecim bez wyraźnej zgody danego użytkownika i Favore.pl.

Wykorzystujemy również informacje o Twoim zachowaniu na stronach portalu Favore.pl. Potrzebne nam są one min do rozstrzygania ewentualnych sporów, egzekwowania zasad Regulaminu, kontaktu administratora portalu z Tobą. Dzięki tym informacjom możemy również lepiej dostosować portal Favore.pl do potrzeb użytkowników, aby korzystanie z niego było proste, przejrzyste, wygodne i przede wszystkim bezpieczne.

PRYWATNOŚĆ HASŁA

Każdy użytkownik powinien chronić dostęp do swojego hasła i nie powinien w żadnym wypadku udostępniać swojego hasła osobom trzecim. Za wszelkie działania użytkownika lub osób trzecich na rzecz jego konta odpowiada on sam. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić korzystając z Panelu użytkownika.

DOSTĘP, WGLĄD I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

Portal Favore.pl udostępnia swoim Klientom wgląd i zmianę danych osobowych poprzez Panel użytkownika. Do obowiązków użytkownika należy aby jego dane osobowe były zawsze aktualne. Nie umożliwiamy innych metod wglądu i zmiany danych osobowych poza wyżej podaną. Usunięcie danych osobowych użytkownika z bazy odbywa sie na jego żądanie - należy wysłać zgłoszenie do Administracji Favore.pl poprzez formularz kontaktowy. Zgłoszenie będzie rozpatrzone w ciągu siedmiu dni roboczych. W niektórych przypadkach Administracja Favore.pl może odmówić usunięcia części danych osobowych użytkownika (np.: podejrzenie oszustwa, prowadzone śledztwo, nierozstrzygnięte spory, naruszony regulamin).

BEZPIECZEŃSTWO

Dane użytkowników przechowywane i przetwarzane są z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa. Dane te są chronione przed ingerencją, utratą lub kradzieżą procedurami spełniającymi wymagania prawa polskiego, a dostęp do nich ma tylko niewielka liczba uprawnionych osób. Favore.pl stosuje kilka różnych poziomów zabezpieczeń, aby jak najlepiej dbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

Procesy rejestracji i logowania są realizowane na stronach zabezpieczonych protokołem SSL.

ZMIANY

Firma Favore.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Favore.pl w dowolnej chwili. Wszystkie zmiany zaczynają obowiązywać po upływie 14 dni od momentu ich ogłoszenia w dziale Ogłoszenia portalu Favore.pl. Brak akceptacji dla nowej Polityki Ochrony Prywatności Favore.pl oznacza rezygnację z używania serwisu.

KONTAKT Z FAVORE.PL

Obsługą portalu Favore.pl zajmuje sie Biuro Obsługi Klienta Favore.pl, mieszczące się w Warszawie (ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa). W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących Polityki Ochrony Prywatności Favore.pl prosimy o kontakt na powyższy adres lub korzystając z formularza kontaktowego w serwisie Favore.pl lub telefonicznie na numer 533 222 799.

POLITYKA COOKIES
CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

Cookies, czyli popularnie zwane ciasteczka (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

JAKIE FUNKCJE SPEŁNIAJĄ COOKIES?

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić jakie strony przeglądał on przed i po wejściu na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z Internetem na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE Z COOKIES?

Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów WWW, obsługi logowania, koszyków zakupowych w internetowych sklepach itp. Jak to wygląda w praktyce?

Otóż serwer dzięki zapisywanym plikom cookies może sprawdzić, czy z danego komputera oddany został głos w sondzie. Ponadto dostosowuje na przykład reklamę znajdującą się na stronie WWW tak, aby nie wyświetlała się wielokrotnie dla tego samego użytkownika.

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Ponadto używa się ich w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Oprócz tego, możemy zamieścić, lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na Państwa urządzeniu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej Witryny. Pomoże to nam monitorować i sprawdzać działanie naszej Witryny. Podmiotami tymi mogą być między innymi Google lub PBI Gemius, które zbierają dla nas potrzebne dane.

Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, czyli na przykład wielokrotnego wyświetlania tych samych banerów reklamowych.

Tak się zmienia ustawienia przeglądarek, aby wyłączyć automatyczne zapisywanie cookies:

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z FAVORE.PL
Favore.pl zostało stworzone aby uwolnić handel usługami w polskim Internecie. Dla tego celu stworzyliśmy portal skupiający niespotykaną społeczność usługodawców oraz ich klientów. Wśród rzeszy użytkowników prawdopodobnie znajdują się osoby, które nie zawsze wykorzystują to miejsce zgodnie z przeznaczeniem. Naszym zadaniem jest ochrona uczciwych użytkowników przed tą, mniej chlubną, częścią internautów korzystających z Favore.pl.
Choć serwis nie jest narażony na większość niebezpieczeństw nękających np. portale aukcyjne czy sklepy internetowe, to jednak pragniemy zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych kwestii, do których każdy użytkownik Favore.pl powinien się zastosować:

1) Bezpieczeństwo Twojego konta
* traktuj swoje konto jak twierdzę - nikt prócz Ciebie nie ma do niego dostępu, hasło do konta powinieneś znać tylko Ty
* odpowiednio silne hasło - utwórz dla swojego konta trudne do odgadnięcia hasło, hasło nie może być tym samym ciągiem znaków co nazwa Twojego użytkownika; w miarę możlwości nie powtarzaj haseł, których używasz na innych serwisach internetowych
* postaraj się zmieniać co jakiś czas swoje hasło - jeśli go nie zapamiętasz, zapisuj je w miejscu niedostępnym dla innych
* nie zapisuj nigdy hasła w przeglądarce, a szczególności nigdy nie rób tego gdy nie jesteś u siebie (np. w kawiarence internetowej)
* zawsze wylogowuj się - to podstawowy wymóg bezpieczeństwa!

2) Zapytanie o wykonanie usługi
* zapoznaj się dokładnie z treścią opisu usługi
* sprawdź opcje dodatkowe, dostępne rabaty i obejrzyj zdjęcia o ile są dostępne
* jeśli masz wątpliwości, zadaj pytanie usługodawcy
* w przypadku kiedy nie odpowiadają Ci warunki zaproponowane przez usługodawcę spróbuj uzgodnić z nim ewentualne zmiany lub poszukaj innej oferty, która będzie dla Ciebie korzystniejsza
* zanim zlecisz wykonanie usługi sprawdź opinie na temat usługodawcy, obejrzyj jego stronę-wizytówkę (jeśli taką posiada)
* po skorzystaniu z usługi wystaw usługodawcy odpowiednią i przemyślaną opinię, aby poinformować innych użytkowników o poziomie świadczonej przez niego usługi

3) Wystawianie usług
* upewnij się czy usługa, którą chcesz dodać do bazy Favore.pl jest zgodna z obowiązującym prawem - każde naruszenie tej zasady wiąże się z natychmiastową reakcją Administracji Favore.pl; pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność prawną za wystawione oferty
* dokładnie opisz swoje usługi, postaraj się możliwie jak najpełniej poinformować potencjalnych klientów o tym co oferujesz
* dobrze określ jednostkę rozliczeniową, jej cenę, szacunkowy czas realizacji, godziny świadczenia usługi, formy płatności, dodatkowe opcje, rabaty i inne szczegóły
* jeśli Twoja usługa ma jakieś dodatkowe opcje, zwróc uwagę na właściwe określenie zmian ceny i czasu realizacji
* zzanim zaakceptujesz zapytanie o wykonanie usługi upewnij się czy będziesz w stanie należycie wywiązać się z tego zobowiązania
* po wyświadczeniu usługi wystaw klientowi odpowiednią i przemyślaną opinię

Uwaga: jeśli użytkownik, z którym miałeś kontakt na naszym portalu, wzbudza Twoje podejrzenia lub stwierdziłeś naruszenie przez niego zasad obowiązujących w regulaminie, powiadom nas o tym.

Dziękujemy za zaufanie
Zespół Favore.pl
Treść niniejszej strony stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.