Favore.pl

Regulamin Favore.pl

Regulamin Favore.pl

Treść Regulaminu obowiązująca od 07-09-2021r.
 1. ZASADY OGÓLNE

Serwis internetowy Favore.pl jest ogólnopolską platformą prezentacji Ogłoszeń świadczenia usług i oferowania produktów oraz pośredniczenia w ich sprzedaży, z którego mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, prawne a także podmioty nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Operatorem serwisu jest spółka Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14A, kod poczt. 02-676, zarejestrowana w Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000546914, NIP 957-07-51-216, REGON 191868204, o kapitale zakładowym 188.000,00 złotych.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Favore.pl, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora. Wszystkie usługi serwisu świadczone są za pośrednictwem witryny internetowej o adresie: https://www.favore.pl oraz https://www.favore.pl.

Poprzez Regulamin rozumiemy zasady opisane na poniższej stronie oraz na stronach i witrynach mieszczących się pod odnośnikami tutaj zawartymi (np. Polityka Ochrony Prywatności). W celu korzystania z serwisu Favore.pl należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu Rejestracji.

 1. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część.

Serwis Favore.pl, Serwis – ogólnopolski serwis internetowy służący prezentacji Ogłoszeń świadczenia usług i oferowania produktów oraz pośredniczenia w ich sprzedaży. Właścicielem i zarządcą znaku i zawartych w nim treści prezentowanych na stronach serwisu jest firma Favore.pl Sp. z o.o., wpisana do KRS pod numerem 0000546914, z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A.

Favore.pl, Administrator Serwisu Favore.pl – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym to podmiotem jest spółka Favore.pl Sp. z o.o.

Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna, prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, która po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, dokonała procesu Rejestracji w serwisie Favore.pl.

Użytkownik niezarejestrowany – każda osoba, która korzysta z usług świadczonych w serwisie Favore.pl bez rejestracji, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, przy czym przez Użytkownika rozumie się zarówno Użytkownika zarejestrowanego jak i Użytkownika niezarejestrowanego.

Rejestracja – proces polegający na podaniu danych osobowych oraz kontaktowych za pomocą formularza na stronie serwisu Favore.pl. Formularz wymaga odpowiedniego zaznaczenia danych w nim zawartych lub dokonania uzupełnień wskazanych miejsc.

Konto – profil Użytkownika w serwisie Favore.pl umożliwiający mu dostęp do jego danych osobowych, list oferowanych usług i produktów oraz innych informacji i operacji przydatnych podczas korzystania z Favore.pl.

Usługodawca (nazywany także Wykonawcą) – Użytkownik zarejestrowany, który zaprezentował się w Favore.pl dodając Ogłoszenie o wykonywanych przez siebie usługach, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie tego Ogłoszenia oraz jego danych osobowych i kontaktowych dla innych Użytkowników serwisu.

Dostawca – Użytkownik zarejestrowany, który zaprezentował się w serwisie Favore.pl dodając Ogłoszenie o oferowanych przez siebie produktach, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie tego Ogłoszenia oraz jego danych osobowych i kontaktowych dla innych Użytkowników serwisu.

Ogłoszenie (nazywane także Usługa albo Produkt) – deklaracja Usługodawcy lub Dostawcy wykonywania określonej usługi lub oferowania określonego produktu, zgodnie z ich opisem w serwisie Favore.pl. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) lecz stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

Opis w Ogłoszeniu – zawiera wszelkie informacje o świadczonych usługach lub oferowanych produktach, możliwe do wprowadzenia w serwisie Favore.pl. Opis w Ogłoszeniu zawiera m. in.: nazwę wykonywanej usługi albo oferowanego produktu, zdjęcia, tekstowy opis, opcje dodatkowe oraz rabaty.

Wykonanie usługi – wykonanie przez Usługodawcę usługi zgodnie z jej opisem i wywiązanie się z zapłaty przez Użytkownika korzystającego z usługi.

Dostarczenie produktu – dostarczenie przez Dostawcę produktu zgodnie z jego opisem i wywiązanie się z zapłaty przez Użytkownika kupującego produkt.

Opinia – tekstowa ocena Usługi/Usługodawcy lub Produktu/Dostawcy przez innego Użytkownika serwisu.

Usługa Favore – usługa świadczona przez serwis Favore.pl dla swoich Użytkowników.

Zleceniodawca – Użytkownik (zarejestrowany lub niezarejestrowany), który zamieszcza na Favore.pl Zlecenie, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie treści tego Zlecenia, w tym jego danych osobowych i kontaktowych dla innych Użytkowników serwisu.

Zlecenie – rozumie się przez to złożenie w Serwisie zapotrzebowania na wykonanie określonej usługi lub dostarczenia określonych produktów, celem jego publikacji w Serwisie oraz przesłania przez Administratora w imieniu Zleceniodawcy potencjalnym Usługodawcom lub Dostawcom.

Opis Zlecenia – zawiera opis oczekiwanej usługi i/lub wymagania odnośnie umiejętności i doświadczenia Usługodawcy lub opis produktów na które zgłoszono zapotrzebowanie. Może zawierać także dodatkowe informacje np. preferowana przez Zleceniodawcę forma zapłaty, termin, miejsce.

Cennik – wykaz cen wszystkich oferowanych przez Administratora usług w serwisie Favore.pl.

Google – Google Ireland Limited, 1st and 2nd Floor, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 z siedzibą w Irlandii.

Zasady Programu Google AdWords – dostępne pod adresem internetowym www.adwords.google.com warunki, w zgodzie z którymi realizowana jest Usługa Favore "Reklama Google".

 1. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ FAVORE

  1. Prezentacja Ogłoszeń dodawanych do bazy serwisu Favore.pl przez Usługodawców i Dostawców. Użytkownik zainteresowany Ogłoszeniem może zapoznać się z informacjami o świadczonych usługach i oferowanych produktach oraz uzyskać dane kontaktowe Usługodawcy/ Dostawcy, albo skontaktować się z Usługodawcą/ Dostawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  2. Pakiet Start – Usługa odpłatna świadczona przez Favore, obejmująca następujące świadczenia:

   1. Wyświetlanie Ogłoszenia na liście Ogłoszeń w wybranych kategoriach (możliwość określenia maksymalnie 3-ech kategorii),

   2. Zapewnienie hostingu dla Ogłoszenia, w tym załączonych zdjęć oraz plików,

   3. Obsługa indywidualnej korespondencji prowadzonej za pośrednictwem formularza kontaktowego pomiędzy Użytkownikiem zarejestrowanym (Usługodawcą lub Dostawcą) a Użytkownikami zainteresowanymi Ogłoszeniem,

   4. Pozycjonowanie Ogłoszenia w wyszukiwarce Google.

Użytkownik jest zwolniony z opłaty za Pakiet Start w następujących przypadkach:

   1. Wykupił Pakiet Profit lub Pakiet MAX dla Ogłoszenia, co zwalnia z opłaty za Pakiet Start dla 20 Ogłoszeń posiadanych przez Użytkownika na okres ważności wykupionej opcji; w przypadku wykupienia powyższych Pakietów dla więcej niż jednego Ogłoszenia, Użytkownik jest zwolniony z opłaty za Pakiet Start dla dodatkowych 20 Ogłoszeń za każdy wykupiony Pakiet,

   2. Wykupił Reklamę Google, co zwalnia z opłaty za Pakiet Start na okres 30 dni od uruchomienia Reklamy. W sytuacji, gdy Użytkownik opłacił Pakiet Start, a następnie zaistniał jeden z powyższych przypadków, opłata za Pakiet Start nie jest zwracana.

  1. Pakiet Profit – Usługa odpłatna świadczona przez Favore, obejmująca następujące świadczenia:

   1. Dla danego Ogłoszenia, świadczenie wszystkich usług, zawartych w opłacie za Pakiet Start,

   2. Wyświetlanie na liście wyszukiwania w sekcji "Promowane ogłoszenia", powyżej Ogłoszeń, dla których opłacono jedynie Pakiet Start,

   3. Nieograniczony dostęp do Danych Kontaktowych Zleceń ze wszystkich kategorii

   4. Dodatkowo, świadczenie usługi Pakiet Start dla kolejnych 20 Ogłoszeń należących do Użytkownika, przez okres obowiązywania Pakietu Profit.

  1. Pakiet MAX – Usługa odpłatna świadczona przez Favore, obejmująca następujące świadczenia:

   1. Dla danego Ogłoszenia, świadczenie wszystkich usług, zawartych w opłacie za Pakiet Start,

   2. Wyświetlanie na liście wyszukiwania w sekcji "Promowane ogłoszenia", powyżej Ogłoszeń, dla których opłacono Pakiet Start lub Pakiet Profit,

   3. Wyróżnienie Ogłoszenia na tle innych Ogłoszeń - podświetlone tło, tytuł zaznaczony pogrubioną czcionką,

   4. Rotacyjne wyświetlanie Ogłoszenia na stronie głównej Favore.pl w sekcji "Promowane Ogłoszenia",

   5. Nieograniczony dostęp do Danych Kontaktowych Zleceń ze wszystkich kategorii,

   6. Dodatkowo, świadczenie usługi Pakiet Start dla kolejnych 20 Ogłoszeń należących do Użytkownika, przez okres obowiązywania Pakietu MAX.

  1. Podbicia – Usługa odpłatna świadczona przez Favore, która polega na wykupieniu punktów, pozwalających na przeniesienie danego Ogłoszenia na wyższe pozycje na liście wszystkich Ogłoszeń w wybranej kategorii. Im więcej podbić, tym wyższa pozycja Ogłoszenia.
   Zamówienie Podbić dla Ogłoszenia z wykupionym Pakietem Profit lub Pakietem Start powoduje przeniesienie Ogłoszenia na wyższą pozycję w sekcji "Promowane Ogłoszenia". Zamówienie Podbić dla Ogłoszeń z wykupionym samym Pakietem Start powoduje przeniesienie Ogłoszenia na wyższą pozycję w sekcji "Znalezione Ogłoszenia", ale nie ponad Ogłoszenia z sekcji "Promowane Ogłoszenia".

  1. Zlecenie – dodawane do bazy serwisu Favore.pl przez Zleceniodawcę jest poddawane moderacji przez Administratorów Favore.pl, a następnie publikowane w serwisie Favore.pl oraz rozsyłane do Użytkowników, którzy zamieścili swoje Ogłoszenia w kategorii i lokalizacji wskazanych w Zleceniu lub wyrazili chęć otrzymywania informacji o Zleceniach z wybranych kategorii i lokalizacji.

  2. Dostęp do Zleceń – to Usługa odpłatna świadczona przez Favore.pl, zapewniająca dostęp do danych kontaktowych Zleceniodawców.

  3. Reklama Google – to Usługa odpłatna świadczona przez Favore.pl polegająca na prowadzeniu przez Favore.pl Kampanii Reklamowej zamówionej przez Użytkownika zarejestrowanego. Kampania Reklamowa polega na wyświetleniu reklamy Ogłoszenia wskazanego przez Użytkownika w wynikach wyszukiwania Google w oparciu o zasady programu Google AdWords.

  4. W przypadku Usług odpłatnych, świadczenie Usługi nastąpi wyłącznie po zaksięgowaniu opłaty przez podmiot obsługujący płatności dla serwisu Favore.pl lub (w przypadku płatności za pomocą SMS Premium), po wpisaniu przez Użytkownika prawidłowego kodu dostępu.

  5. Jeśli Usługa nie będzie świadczona przez serwis Favore.pl ze względu na okoliczności leżące po stronie serwisu Favore.pl, ważność Usługi zostanie o ten czas przedłużona.

  6. Ważność Usługi nie zostanie przedłużona, jeśli Użytkownik lub Ogłoszenie zostaną stale lub czasowo zablokowani ze względu na naruszenie niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU FAVORE.PL ORAZ PROCES REJESTRACJI

  1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych w serwisie Favore.pl jest dysponowanie kontem poczty elektronicznej oraz dokonanie prawidłowej rejestracji w serwisie w sposób określony niniejszym Regulaminem. Przez rejestrację Konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Favore.pl Sp. z o.o. a Użytkownikiem na czas nieokreślony.

  2. Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, spółka prawa handlowego bądź inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną.

  3. Użytkownik, chcący skorzystać z płatnych funkcji portalu, musi posiadać obywatelstwo polskie lub być osobą prawną lub podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną z siedzibą na terytorium Polski.

  4. Użytkownik podczas rejestracji powinien podać prawdziwe i aktualne dane osobowe oraz aktualizować je w miarę konieczności. Serwis Favore.pl nie weryfikuje danych osobowych podanych przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych bądź nieaktualnych. Favore.pl Sp. z o.o. może żądać udokumentowania przez Użytkownika podawanych przez niego danych.

  5. W trakcie rejestracji w serwisie Użytkownik wybiera swój identyfikator (login), służący do identyfikacji go w serwisie Favore.pl oraz hasło umożliwiające dostęp do swojego Konta. Login nie może zawierać mniej niż 3 i nie więcej niż 20 znaków. Musi zawierać litery, może zawierać cyfry oraz znaki – i _. Hasło powinno zawierać nie mniej niż 6 i nie więcej niż 20 znaków.

  6. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje wiadomość email z prośbą o potwierdzenie chęci rejestracji Konta. Z chwilą potwierdzenia chęci rejestracji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta Umowa.

  7. Przez udział w serwisie Użytkownik zobowiązuje się do:

   1. przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,

   2. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,

   3. używania usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

   4. poszanowania polskiego prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,

   5. stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej,

   6. nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu,

   7. nie zamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

  1. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności jego hasła dostępowe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi przy użyciu jego hasła dostępowego.

  2. Użytkownik jest odpowiedzialny względem osób trzecich z tytułu korzystania z Usług Favore. Użytkownik oświadcza, że będzie odpowiedzialny za szkodę, jaką poniesie Favore, związaną z korzystaniem z Usług przez Użytkownika i na żądanie Favore naprawi tą szkodę do pełnej wysokości poprzez zapłatę kwoty pieniężnej określonej w żądaniu Favore.

  3. Postanowienie pkt. 8 powyżej nie znajduje zastosowania w stosunku do konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Konsument ponosi odpowiedzialność względem Favore i osób trzecich za szkodę wyrządzoną nienależytym korzystaniem z usług Favore, chyba że szkoda powstała wskutek okoliczności, za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

 1. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

  1. Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w Serwisie jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do Internetu urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową (Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer lub oprogramowanie o podobnych parametrach).

  2. Użytkownik zezwala serwisowi Favore.pl na przetwarzanie następujących danych technicznych i technologicznych:

   1. adres IP,

   2. wywołany adres internetowy (URL),

   3. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony serwisu Favore.pl,

   4. rodzaj przeglądarki, z jakiej korzysta Użytkownik,

   5. innych informacji transmitowanych protokołem http.

  1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez serwis na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Rama prawna przetwarzania danych osobowych

   Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

  2. Współadministratorzy danych osobowych

   Współadministratorami danych osobowych, podanych przy zakładaniu Konta w serwisie Favore.pl są następujące spółki należące do grupy przedsiębiorstw We Net Group:

   1. Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546914. REGON: 19186820400000, NIP: 9570751216 („Favore”);

   2. We Net Group S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul Postępu 14a, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000681163. REGON: 140756502, NIP:7010046065 („We Net Group”);

   3. We Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul Postępu 14a, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000116894. REGON: 01211094300000, NIP: 5210125377 („We Net”),

   dalej łącznie jako „Współadministratorzy”.

  3. Wyżej wymienione podmioty są Współadministratorami danych osobowych dla celów świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, a także celów marketingowych związanych z Serwisem. W pozostałym zakresie (tj. w zakresie w jakim świadczą one inne usługi samodzielnie, czy też odnośnie do danych osobowych swoich pracowników) Favore, We Net Group oraz We Net działają jako samodzielni administratorzy danych.

  4. Kontakt z Współadministratorami

   Użytkownik może kontaktować się z Współadministratorami przez formularz kontaktowy dostępny na stronie favore.pl/contact/ lub adres pocztowy: Favore.pl Sp. z o.o. ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa lub telefonicznie na numer 533 222 799.

  5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów

   Dane osobowe Użytkownika zarejestrowanego są przetwarzane w poniższych celach:

   1. realizacji umowy, której Użytkownik zarejestrowany staje się stroną z chwilą rejestracji w Serwisie na podstawie art. 6 ust.1 litera b RODO

   2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów danych na podstawie motywu 47 i art. 6 ust. 1 litera f RODO tj.:

    - prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług;

    - dochodzenia i obrony przed roszczeniami;

    - poprawy jakości i bezpieczeństwa Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług;

    - zapewnienia obsługi usług płatniczych;

    - monitorowania aktywności Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, prowadzenia badań i analiz favore.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności tego Serwisu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników;

    - prowadzenia analiz statystycznych;

    - przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

   3. przepisów prawa, w zakresie w jakim Współadministratorzy mają obowiązek przetwarzania danych Użytkownika zarejestrowanego dla celów księgowych, rachunkowych i podatkowych na podstawie art. 6 ust.1 litera c RODO.

  6. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania danych wynikającej z RODO, Współadministratorzy zbierają od Użytkownika zarejestrowanego również zgody na komunikację marketingową za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (wymaganą przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz zgodę na kontakt telefoniczny w celach marketingowych (wymaganą przez Prawo telekomunikacyjne).

   Wszelkie udzielone przez Użytkownika zgody są w pełni dobrowolne i mogą zostać przez Użytkownika wycofane w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, prowadzonego przed wycofaniem zgody.

  7. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych stosowane przez serwis Favore.pl określa Polityka Ochrony Prywatności.

 1. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I DOSTAWCY

  1. Dodając swoje Ogłoszenie do serwisu Favore.pl, Użytkownik musi posiadać uprawnienia do wykonywania usługi lub sprzedaży produktów (o ile prawo wymaga posiadania takich uprawnień), które są przedmiotem Ogłoszenia i nie mogą one być zabronione przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.

  2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w serwisie Ogłoszenia, ich treści i realizację zawartej w nich oferty.

  3. Usługodawca/Dostawca ma obowiązek rzetelnie i zgodnie z prawdą opisywać usługi lub produkty będące przedmiotem Ogłoszeń. Opis nie powinien wprowadzać w błąd innych Użytkowników oraz powinien być zgodny z Regulaminem (patrz pkt. X) i przepisami prawa.

  4. Ogłoszenie może być dodane jedynie do kategorii, z którą jest tematycznie powiązane.

  5. Opcje dodatkowe i rabaty w opisie Ogłoszenia muszą być wyraźnie i jasno sformułowane, a podczas realizowania transakcji Usługodawca/Dostawca ma obowiązek się do nich zastosować.

  6. Wymagane jest podawanie cen usług w serwisie Favore.pl jako cen brutto.

 1. SYSTEM OPINII

  1. Opinie służą do wystawienia właściwej oceny Usługodawcy/Dostawcy.

  2. Użytkownik wystawiający opinię jest identyfikowany za pomocą adresu IP komputera oraz pliku cookie.

  3. Użytkownik może wystawić tylko jedną opinię dla danego Ogłoszenia i maksymalnie 3 opinie dla Ogłoszeń danego Usługodawcy/ Dostawcy w ciągu 30 dni.

  4. Użytkownik nie może wystawić opinii dla Ogłoszenia, w którym jest Usługodawcą/ Dostawcą.

  5. Opinia może być pozytywna, neutralna oraz negatywna. Za każdą pozytywną bądź negatywną opinię od danego Użytkownika dla danego Usługodawcy/ Dostawcy, stan punktowy Ogłoszenia i Usługodawcy/Dostawcy jest odpowiednio zwiększany/zmniejszany o jeden punkt.

  6. Stan punktowy Ogłoszenia i Usługodawcy/Dostawcy reprezentowany jest przez liczby oraz znaki graficzne znajdujące się za nazwą Użytkownika/Ogłoszenia.

  7. Na każdą Opinię od Użytkownika Usługodawca/Dostawca może odpowiedzieć.

  8. Opinia powinna oceniać przebieg współpracy między kontrahentami. Powinna być dokładna, uczciwa i obiektywna, a Użytkownik wystawiający opinię ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści i sformułowania w niej zawarte.

  9. Użytkownik wystawiający Opinię jest zobowiązany do podania danych kontaktowych, które posłużą do rozpatrywania ewentualnych sporów powstałych w wyniku wystawienia opinii.

  10. Opinie (za wyjątkiem danych kontaktowych opiniującego) są widoczne dla wszystkich Użytkowników serwisu Favore.pl.

  11. Usługodawca/Dostawca może wyłączyć możliwość wystawiania Opinii dla jego Usług lub Produktów.

  12. W szczególnych przypadkach serwis Favore.pl zastrzega sobie prawo ingerencji w treść Opinii lub jej usunięcie.

 1. FORUM

  1. Dostęp do serwisu Forum Favore.pl posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet w trybie pozwalającym na przeglądanie. Każdy Użytkownik zarejestrowany dodatkowo może tworzyć nowe tematy oraz dodawać wypowiedzi w tematach. Każda wypowiedź opatrzona jest nazwą Użytkownika (autora) oraz datą dodania wiadomości.

  2. Osoby dodające wypowiedzi na Forum Favore.pl rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

  3. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe.

  4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników:

   1. Przekazów reklamowych

   2. Wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony

  1. Niedopuszczalne są działania mające na celu podbijanie wątków poprzez zamieszczanie wpisów nie posiadających treści oraz inne działania niezgodne z Netykietą.

  2. Favore zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum Favore.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.

  3. Użytkownikom naruszającym niniejszy Regulamin administracja Forum Favore.pl ma prawo:

   1. Blokować dostęp poprzez zablokowanie adresu IP

   2. Blokować login

   3. Blokować możliwość dodawania nowych tematów lub wypowiedzi

  1. Favore nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.

  2. Administracja Forum Favore.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, jego tematów lub jego wypowiedzi, bez podania przyczyny, których treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu, czy też forum dyskusyjnego.

 1. REGUŁY DOTYCZĄCE OPISU OGŁOSZENIA, ZLECENIA, OPINII I STRONY-WIZYTÓWKI UŻYTKOWNIKA

  1. Ogłoszenia Usługodawców/Dostawców oraz Zlecenia Zleceniodawców zawarte w serwisie Favore.pl muszą być bardzo dokładnie opisane. Opis nie może zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników serwisu. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie lub Zlecenie.

  2. W Opisie Ogłoszenia, Opisie Zlecenia, Opinii oraz na stronie-wizytówce zabrania się publikowania treści sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności następujących zawartości: - treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe - zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne - obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne - przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej - naruszające Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) - zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.

  3. Zabronione jest umieszczanie w Opisie Ogłoszenia i na stronie-wizytówce wszelkiego rodzaju reklam innych, niż reklama własnych usług lub produktów.

  4. Opis Ogłoszenia i strona-wizytówka nie może zawierać słów kluczowych nie związanych z wykonywaną usługą lub oferowanym produktem, a mających wpływ na wyniki wyszukiwarek.

  5. Zabronione jest zamieszczanie dwóch lub więcej Ogłoszeń o podobnej treści przez tego samego Usługodawcę/Dostawcę. Serwis Favore.pl zastrzega sobie prawo usunięcia takich Ogłoszeń, bez informowania Użytkownika, który naruszył zapis Regulaminu.

  6. W nazwie Ogłoszenia zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron.

  7. W Opisie Ogłoszenia, Opisie Zlecenia, Opinii i na stronie-wizytówce zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.

  8. Nie można stosować elementów języka HTML służących do: wczytywania i osadzania innych stron, używania plików "cookie", tworzenia formularzy.

  9. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd stron Favore.pl, np. umieszczanie tzw. złośliwego kodu.

  10. Ogłoszenie lub Zlecenie należy umieścić w Kategorii branżowej odpowiedniej ze względu na rodzaj Usługi/Produktu lub Zlecenia. Serwis Favore.pl zastrzega sobie prawo przeniesienia Ogłoszenia lub Zlecenia do innej kategorii, niż ta w której zostało ono pierwotnie zamieszczone.

  11. W Opisie Zlecenia możliwe jest zawarcie wyłącznie opisu cech usługi lub dzieła, którego wykonanie Zleceniodawca zamierza powierzyć Usługodawcy. W szczególności zabronione jest zamieszczanie wszelkiego rodzaju treści reklamowych i innych nie mających cech zapytania ofertowego.

  12. Serwis Favore.pl zastrzega sobie prawo modyfikacji Opisu Zlecenia bez konsultacji i powiadamiania o tym Zleceniodawcy, w zakresie odnoszącym się do danych umożliwiających kontakt ze Zleceniodawcą (imię, nazwisko, adres, telefon, itp.), ze względu na to, że dostęp do ukrytych danych uwarunkowany jest wykupieniem określonych Usług Favore.

  13. Zleceniodawca może zamieścić w serwisie dowolną liczbę różniących się od siebie Zleceń, przy czym każde z nich musi dotyczyć wykonania innej usługi lub dzieła.

  14. Ogłoszenie oraz Zlecenie pochodzi od Użytkownika. Favore Sp. z o.o. bez konsultacji z Użytkownikiem, który zamieścił Ogłoszenie lub Zlecenie, nie ingeruje w treść Ogłoszeń i Zleceń oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji z zastrzeżeniem sytuacji, gdy treści łamią postanowienia niniejszego Regulaminu.

 1. REGUŁY DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUGI "REKLAMA GOOGLE"

  1. Zamówienie Usługi "Reklama Google" Użytkownik składa za pośrednictwem Serwisu, wypełniając formularz zamówienia, w którym określa:

   1. Ogłoszenie dla którego prowadzona będzie Reklama Google;

   2. Pakiet Kliknięć – rozumiany jako określona w cenniku liczba przejść użytkowników z wyników wyszukiwania Google na stronę internetową Ogłoszenia wskazanego przez Użytkownika dla danej Kampanii Reklamowej, zliczana zgodnie z Zasadami Programu Google AdWords;

   3. Zasięg terytorialny według którego będzie prowadzona Kampania Reklamowa;

   4. Inne dane jeżeli tak wynika z elektronicznego formularza zamówienia Usługi.

  1. Użytkownik może ponadto przekazać Favore.pl propozycje Słów Kluczowych oraz Treści Reklamowych. Słowa Kluczowe to wyrażenia, które warunkują wyświetlanie Treści Reklamowych w wynikach wyszukiwania Google. Treści Reklamowe to informacje tekstowe opisujące Ogłoszenie wskazane przez Użytkownika dla danej Reklamy Google.

  2. Ostateczną wersję Słów Kluczowych oraz Treści Reklamowych opracowuje Favore.pl na podstawie danych zawartych w formularzu zamówienia oraz na podstawie treści Ogłoszenia, dla której prowadzona będzie Reklama. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Favore.pl ma prawo pominąć przekazaną przez Użytkownika propozycję Słów Kluczowych oraz Treści Reklamowych.

  3. W trakcie świadczenia Usługi Użytkownik może zaproponować Favore.pl zmiany Treści Reklamowych lub zmiany Słów Kluczowych. Klient przyjmuje do wiadomości, że Favore.pl ma prawo nie uwzględnić przekazanych przez Użytkownika propozycji.

  4. Usługa aktywowana lub przedłużana jest w terminie do 72 godzin w dni robocze, liczonych od dnia jej opłacenia. Za datę opłacenia Usługi przyjmuje się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Favore.pl.

  5. Przedłużanie Usługi odbywa się na zasadach i warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia. Użytkownik ma możliwość zamówienia przedłużenia Usługi po jej aktywacji. Przedłużenie Usługi polega na udostępnieniu Użytkownikowi dodatkowego Pakietu Kliknięć w ramach tej samej Kampanii Reklamowej po wykorzystaniu poprzedniego Pakietu Kliknięć.

  6. Usługa przestaje być świadczona na skutek:

   1. wykorzystania Pakietu Kliknięć chyba, że Użytkownik dokonał wcześniej przedłużenia Usługi;

   2. czynności podjętych przez Google na skutek działań lub zaniechań Użytkownika związanych z nieprzestrzeganiem przez Użytkownika zasad programu Google AdWords;

   3. wypowiedzenia umowy przez Favore.pl w związku z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu;

   4. zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania świadczenia Usługi.

  1. Użytkownik, który korzysta z Usługi "Reklama Google" jest zobowiązany zapoznać się z Zasadami Programu Google AdWords i zobowiązuje się tych zasad przestrzegać. Favore nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Użytkownika w przypadku niemożliwości świadczenia Usługi na skutek nieprzestrzegania powyższych zasad przez Użytkownika.

 1. OPŁATY I PROWIZJE

  1. Tytułem świadczenia Usług płatnych Favore, Użytkownik wnosi opłaty w wysokości i w sposób wskazany w cenniku usług stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu (Cennik). Serwis Favore.pl może wprowadzać dowolne rabaty, zniżki i upusty oraz promocyjnie znosić część lub całość opłat na czas oznaczony.

  2. Wprowadzenie rabatów, zniżek, upustów i promocji nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.

  3. Opłaty za usługi świadczone przez serwis Favore.pl mogą być wnoszone przez Użytkowników w następujący sposób:

   1. przez ePrzelew, dla klientów banków, które obsługują tego rodzaju usługę,

   2. kartą płatniczą, pozwalającą na płatności w Internecie,

   3. przelewem lub wpłatą gotówkową,

   4. za pomocą SMS Premium.

  1. Serwis Favore.pl świadczy Usługi po wniesieniu całkowitej opłaty przez Użytkownika. Zamówienia, których kwota nie będzie odpowiadała kwocie dokonanej wpłaty będą anulowane, a pieniądze zostaną zwrócone na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia od Użytkownika. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty przelewu bankowego oraz koszty prowizji pobranych podczas dokonywania wpłaty. Jeśli w ciągu 30 dni zamówiona usługa nie zostanie opłacona, zamówienie zostanie anulowane.

  2. Na wniosek Usługobiorcy serwis Favore.pl wystawia fakturę tytułem świadczonej usługi. Serwis Favore.pl wystawia fakturę w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Faktura może być wystawiona w jeden ze wskazanych sposobów:

   1. faktura papierowa, odpłatnie wysyłana na zamówienie Użytkownika,

   2. faktura do pobrania w formacie PDF, nieodpłatnie, po zalogowaniu do panelu Użytkownika.

  1. Po wniesieniu opłaty za świadczenie Usługi i rozpoczęciu ich realizacji, Użytkownik nie może żądać zwrotu zapłaconej kwoty (Usługa zaczęła być realizowana).

  2. Obsługą płatności zajmuje się eCard SA z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa.

 1. REZYGNACJA Z USŁUG I USUNIĘCIE KONTA W SERWISIE FAVORE.PL

  1. Serwis Favore.pl może odmówić rejestracji Użytkownikowi bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn jego Konto, jeśli:

   1. cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu,

   2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

   3. Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników serwisu.

  1. W przypadkach mniejszej wagi serwis Favore.pl może poprzestać na czasowym zawieszeniu Konta.

  2. Serwis Favore.pl powiadomi Użytkownika o fakcie zawieszenia bądź usunięcia z serwera Konta Użytkownika w dowolny sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej lub poprzez indywidualną wiadomość prywatną.

  3. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownika bądź zawieszenia lub trwałego usunięcia Konta, Użytkownik może się odwołać w sposób wskazany w informacji o zawieszeniu lub usunięciu Konta. Serwis powinien odnieść się do odwołania Użytkownika w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia odwołania. Jeśli serwis nie udzieli odpowiedzi w ciągu 14 dni przyjmuje się, że decyzja została cofnięta, a pełna funkcjonalność Konta przywrócona. Decyzja odmowna jest ostateczna i odwołanie do serwisu Favore.pl od takiej decyzji nie przysługuje.

  4. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika oraz usunięcie Konta następuje na żądanie użytkownika, skierowane za pośrednictwem formularza w dziale kontakt, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Wskutek likwidacji Konta dane osobowe Użytkownika zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług.

  5. Wypowiedzenie umowy i usunięcie Konta nie wiąże się z usunięciem z serwisu utworów, danych, opinii, komentarzy i innej aktywności Użytkownika, chyba że niniejszy Regulamin bądź postanowienia odnoszące się do poszczególnych Usług Favore stanowią inaczej.

  6. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do usunięcia Ogłoszenia.

 1. REKLAMACJE

  1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia Usług przez serwis Favore.pl drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie i wybierając odpowiednią kategorię.

  2. Reklamacje należy zgłaszać nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi. Ograniczenie terminem na złożenie reklamacji nie ma zastosowania do Użytkowników, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

  3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:

   1. nazwę lub inne dane identyfikujące Usługę,

   2. termin nieprawidłowego działania Usługi,

   3. dane Użytkownika zgłaszającego reklamację,

   4. termin i formę dokonania płatności, jeśli reklamacja dotyczy usługi odpłatnej,

   5. uzasadnienie reklamacji.

  1. Serwis Favore.pl rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpływu. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w tym terminie Favore zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

  2. Jeżeli podane przez Użytkownika w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Favore zwróci się do Użytkownika o wskazanie w określonym terminie dodatkowych informacji.

  3. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na podany adres e-mail.

  4. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika, a także złożone po terminie mogą nie być rozpatrzone.

 1. ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ FAVORE.PL

  1. Favore.pl nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Usługodawcą/Dostawcą i Użytkownikami, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Usługodawcą/Dostawcą lub Użytkownikami serwisu Favore.pl.

  2. Favore.pl nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania oferowanej przez Usługodawcę usługi, dostarczenia lub niedostarczenia oferowanego przez Dostawcę produktu, jak również za wszelkie działania lub zaniechania Użytkowników i Usługodawców/Dostawców.

  3. Favore.pl nie mając żadnej możliwości czuwania nad przebiegiem Wykonania usługi lub Dostarczenia produktu, nie odpowiada za działania Usługodawców/Dostawców, w szczególności za jakość Wykonania usługi lub zgodność produktu z opisem oraz za wypłacalność stron.

  4. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w serwisie.

  5. Favore.pl zastrzega sobie prawo zaistnienia przerwy w dostępności serwisu, zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych, bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkowników. Favore.pl zapewnia, że planowane prace techniczne przeprowadzane będą zwłaszcza w godzinach nocnych, w taki sposób, aby powodowały możliwie najmniejszą uciążliwość dla Użytkowników.

  6. Favore.pl ma prawo wyłączyć opcje Promocja na stronie głównej dla Ogłoszenia, jeśli ma ona negatywny wpływ na wizerunek serwisu.

  7. Favore.pl nie odpowiada za błędy w Opisie Ogłoszenia, czy też nierzetelne informacje na jego temat.

  8. Favore.pl nie odpowiada za błędnie usunięte lub zablokowane Ogłoszenia lub Konta Użytkowników.

  9. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej, działalność innych podmiotów (w tym podmiotu zajmującego się obsługą płatności), działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Favore.pl Sp. z o.o.

  10. Favore.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo przekazania wszelkich danych osobowych będących w jego posiadaniu, a dotyczących Użytkownika, na wniosek stosownych organów władzy publicznej lub na wniosek osób trzecich działających na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. ZMIANY REGULAMINU

  1. Serwis zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z 7-dniowym wyprzedzeniem.

  2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach serwisu lub poprzez przesłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej Użytkownika.

  3. Z chwilą publikacji zmian regulaminu, załączników lub dodatków w Internecie wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia nn. Regulaminu stanowią inaczej.

  4. Informacja o zmianie Regulaminu lub Załączników jest dostępna dla każdego Użytkownika po zalogowaniu do Konta.

  5. Zalogowanie się do serwisu Favore.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, oznacza akceptację Regulaminu Favore.pl w aktualnym brzmieniu.

  6. Dotychczasowi Użytkownicy mają prawo odmówić zgody na wprowadzenie nowych postanowień w terminie 30 dni od dokonania zawiadomienia. Przy czym zawiadomienie uznaje się za dokonane skutecznie także w przypadku, gdy Użytkownik nie zapoznał się z informacją o zmianie z powodu braku logowania na Koncie lub innych niezależnych od Administratora Serwisu Favore.pl przyczyn.

  7. Odmowa zgody na wprowadzenie nowych postanowień powinna być złożona Administratorowi e-mailem lub pisemnie. W takim przypadku Konto Użytkownika Serwisu Favore.pl będzie bezzwłocznie usunięte przez Administratora.

  8. Jeżeli Użytkownik nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę lub dodanie nowych postanowień Regulaminu.

  9. Ogłoszenia i Zlecenia opublikowane przed wejściem w życie zmian Regulaminu emitowane są na zasadach dotychczasowych przez okres nie krótszy niż 30 dni.

 1. PRZEPISY KOŃCOWE

  1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Favore.pl Sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Favore.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

  2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Favore.pl Sp. z o.o. w ramach serwisu Favore.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

  3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 1. ZAŁĄCZNIKI

 2. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

  1. Polityka Ochrony Prywatności

  2. Cennik