Favore.pl

RODO - obowiązek informacyjny

RODO - obowiązek informacyjny

 1. Rama prawna przetwarzania danych osobowych

  Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

 2. Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

  Współadministratorami Twoich danych osobowych, które podałaś/eś zakładając konto w serwisie favore.pl są następujące spółki należące do grupy przedsiębiorstw We Net Group:

  1. Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546914. REGON: 19186820400000, NIP: 9570751216 („Favore”);

  2. We Net Group S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul Postępu 14a, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000681163. REGON: 140756502, NIP:7010046065 („We Net Group”);

  3. We Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul Postępu 14a, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000116894. REGON: 01211094300000, NIP: 5210125377 („We Net”),

  dalej łącznie jako „Współadministratorzy”.

  Wyżej wymienione podmioty są Współadministratorami danych osobowych dla celów świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, a także celów marketingowych związanych z Serwisem. W pozostałym zakresie (tj. w zakresie w jakim świadczą one inne usługi samodzielnie, czy też odnośnie do danych osobowych swoich pracowników) Favore, We Net Group oraz We Net działają jako samodzielni administratorzy danych.

 3. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

  Możesz się z nami kontaktować przez formularz kontaktowy dostępny na stronie kontakt lub adres pocztowy: Favore.pl Sp. z o.o.,ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa lub telefonicznie na numer 533 222 799.

 4. Skąd mamy Twoje dane?

  Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z korzystaniem z serwisu favore.pl.

 5. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Współadministratorów?

  Ponieważ zarejestrowałeś się w serwisie favore.pl jako Usługodawca lub Dostawca produktów i zaakceptowałeś Regulamin, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  1. realizacji umowy, której stajesz się stroną z chwila rejestracji w Serwisie (na tej podstawie przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia na Twoją rzecz usług głównych oraz usług wsparcia, a także odpowiadania na Twoje zapytania techniczne i świadczenia usług wsparcia) na podstawie art. 6 ust.1 litera b RODO
  2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów danych na podstawie motywu 47 i art. 6 ust. 1 litera f RODO tj.:
   • prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług;

   • dochodzenia i obrony przed roszczeniami;

   • poprawy jakości i bezpieczeństwa Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług.

   • zapewnienia obsługi usług płatniczych;

   • monitorowania Twojej aktywności w Serwisie oraz wszystkich innych użytkowników, prowadzenia badań i analiz favore.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności tego Serwisu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników;

   • prowadzenia analiz statystycznych;

   • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

  3. przepisów prawa, w zakresie w jakim Współadministratorzy mają obowiązek przetwarzania Twoich danych dla celów księgowych, rachunkowych i podatkowych na podstawie art. 6 ust.1 litera c RODO.

  Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania danych wynikającej z RODO, zbieramy od Ciebie również zgody na komunikację marketingową za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (wymaganą przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz zgodę na kontakt telefoniczny w celach marketingowych (wymaganą przez Prawo telekomunikacyjne).

  Wszelkie udzielone przez Ciebie zgody są w pełni dobrowolne i mogą zostać przez Ciebie wycofane w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, prowadzonego przed wycofaniem zgody.

  Ponadto, jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

  • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

 6. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

  Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: adres e-mail, login i hasło.

  Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą Umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z serwisu favore.pl.

  Jeśli zgłosisz potrzebę wystawienia faktury do dokonanych przez Ciebie płatności, to wymagamy podania danych: NIP, dane firmy i jej adres.

  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 7. Jakie masz uprawnienia wobec Favore w zakresie przetwarzanych danych?

  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

  1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

  3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

  5. masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 8. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  1. przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

  2. Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 9. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników favore.pl. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 10. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  1. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

  2. statystycznych i archiwizacyjnych,

  3. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 11. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  Tak. Aby zbierać statystyki, skutecznie dostarczać Ci maile oraz ciągle usprawniać działanie favore.pl, w tym pokazywać Ci coraz lepiej dopasowane strony i oferty, korzystamy z narzędzi firm znajdujących się poza EOG., takich jak Google LLC czy MailChimp czy Facebook. Dbamy o to, by firmy te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności".

 12. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

  Profilowanie danych osobowych przez Favore polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  Więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Favore znajdziesz w Polityce Ochrony Prywatności i Regulaminie.