Favore.pl

RODO - obowiązek informacyjny

RODO - obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO
W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO chcielibyśmy przekazać Ci kilka informacji, które przedstawiamy poniżej.

Co to jest RODO?
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Favore.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14A, NIP: 9570751216 (dalej „Favore.pl” albo „Administrator”) operator internetowego serwisu dostępnego pod adresem www.favore.pl (dalej „favore.pl”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Możesz się z nami kontaktować przez formularz kontaktowy dostępny na stronie kontakt lub adres pocztowy: Favore.pl Sp. z o.o.,ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z korzystaniem z serwisu favore.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Favore.pl?
Ponieważ zarejestrowałeś się w serwisie favore.pl jako Usługodawca lub Dostawca produktów i zaakceptowałeś Regulamin, przetwarzamy Twoje dane osobowe w szczególności w celu wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym do:
* rejestracji w serwisie favore.pl oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
* dla celów korzystania z naszych usług, udostępnionych w serwisie favore.pl, takich jak publikowanie i obsługa Twoich ogłoszeń, wysyłanie Ci powiadomień o zleceniach i przetargach z Twojej branży, kontaktowanie Ciebie z Twoimi potencjalnymi klientami, przedstawianie Ci naszych ofert promocyjnych oraz rabatów na nasze usługi,
* obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
* kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
* przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Ponieważ złożyłeś w serwisie favore.pl zlecenie (zapytanie do Usługodawców lub Dostawców produktów) i zaakceptowałeś Regulamin, przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez okres 10 lat od daty złożenia w serwisie zlecenia na wypadek rozstrzygania ewentualnych roszczeń i sporów, a także w celach statystycznych i archiwizacyjnych. W ten sposób zabezpieczamy interesy Favore.pl i wszystkich naszych Użytkowników. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Favore.pl, którym jest:
* zapewnienie obsługi usług płatniczych;
* monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, prowadzenie badań i analiz favore.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności tego serwisu internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników;
* prowadzenie analiz statystycznych;
* przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
* zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
* organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
* adres e-mail, login i hasło,
* informacje do wystawienia faktury, np. dane firmy i jej adres.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą Umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z serwisu favore.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Favore.pl w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
* w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
* w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
* w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
* w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
* przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
* Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników favore.pl. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
* wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
* statystycznych i archiwizacyjnych,
* maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Tak. Aby zbierać statystyki, skutecznie dostarczać Ci maile oraz ciągle usprawniać działanie favore.pl, w tym pokazywać Ci coraz lepiej dopasowane strony i oferty, korzystamy z narzędzi firm znajdujących się poza EOG., takich jak Google LLC czy MailChimp czy Facebook. Dbamy o to, by firmy te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności".

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Favore.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Favore.pl znajdziesz w Polityce Ochrony PrywatnościRegulaminie.