favore.pl
Opracowujemy zgłoszenia wynalazków !!!

Opracowujemy zgłoszenia wynalazków !!! nr 5941

Lokalizacja: Białystok (woj. podlaskie)

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Współadministratorów danych. Współadministratorami są Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, CS Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A oraz Panorama Firm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia. [zwiń]

INFORMACJE
Kontakt
Wyślij e-mail
ul. Wiejska 45 E
15-351 Białystok

tel: 85 742204185 7422041
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu powołaj się na Favore.pl i zapytaj o rabat
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 10:00-18:00
OPIS USŁUGI

Rzecznik Patentowy 

Wykonywanie zawodu rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy w sprawach dotyczących własności przemysłowej, 
obejmujących działania zmierzające do uzyskania, zachowania i wykonywania praw odnoszących się do przedmiotów działalności twórczej,
przeznaczonych do przemysłowego wykorzystania, oraz do nazw i znaków służących do odróżniania usług w działalności przemysłowej
towarów i i handlowej, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Rzecznik patentowy świadczy pomoc w szczególności w zakresie :
  opracowywania zgłoszeń przedmiotów podlegających ochronie (wynalazki, wzory użytkowe, wzory zdobnicze, topografie układów
scalonych, znaki towarowe ) i dokonywania tych zgłoszeń oraz bierze udział w postępowaniu zgłoszeniowym, spornym i odwoławczym
jako pełnomocnik zgłaszającego;
  dokonywania czynności związanych z zachowaniem praw wyłącznych i przeciwdziałania ich naruszaniu;
  opracowywania umów z zakresu ochrony własności przemysłowej, a także bierze udział w rokowaniach
z kontrahentami oraz współpracuje przy realizacji tych umów;


INFORMACJA PATENTOWA

Integralną część informacji naukowo-technicznej stanowi informacja patentowa zawarta w literaturze patentowej. Na literaturę patentową składają się:

 1. dokumentacja patentowa
 2. - opisy patentowe wynalazków

  - opisy ochronne wzorów użytkowych

  - opisy wynalazków i wzorów użytkowych wyłożonych do powszechnego wglądu

  - skróty opisów wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w wydawnictwach urzędów patentowych

  - opisy wzorów zdobniczych

 3. pomocnicza literatura patentowa

- klasyfikacje patentowe wraz z tablicami przejść

- wykazy prawnie chronionych wynalazków i wzorów użytkowych według klasyfikacji patentowej

- wykazy udzielonych praw wyłącznych według uprawnionych z tego prawa oraz według nazwisk twórców rozwiązań

- wykazy według numerów udzielonych praw wyłącznych

- wykazy patentów - analogów

- przepisy prawne, poradniki, komentarze

Informacja patentowa zawarta w opisach patentowych i w innej dokumentacji patentowej

 • zawiera najnowsze dane z zakresu techniki, a w wielu przypadkach jest
 • jedynym źródłem informacji o nowych rozwiązaniach technicznych,
 • dzięki wzajemnej międzynarodowej wymianie dokumentacji patentowej umożliwia bardzo szybkie pozyskanie informacji o najnowszych rozwiązaniach technicznych w świecie,
 • obejmuje informacj
 • e o osiągnięciach we wszystkich dziedzinach techniki w okresie ostatnich około 100 lat,
 • jest uporządkowana według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej lub klasyfikacji narodowych, co umożliwia szybkie dotarcie do potrzebnego opisu i pozwala na prowadzenie badań w danym zakresie w zbiorach opisów patentowych wielu krajów,
 • zawiera informacje o charakterze prawnym i gospodarczym, ponieważ opisy patentowe dostarczają informacji dotyczących uprawnionego z patentu, w jakich krajach udzielona została oc
 • hrona i jaki jest okres jej trwania,
 • w większości państw wydawana jest w formie ujednoliconej ( strona tytułowa opisu patentowego, układ treści opisu patentowego ), co pozwala na szybkie wyszukanie potrzebnych informacji.

Dokumentacja patentowa powinna być wykorzystywana w szczególności w celu

 • bieżącego zapoznawania się z wszelkimi nowymi rozwiązaniami technicznymi, mogącymi być inspiracją do prowadzenia działań w określonym kierunku,
 • wyeliminowania dublowania prac n
 • aukowo - badawczych oraz podniesienia poziomu własnych rozwiązań
 • prowadzenia badań patentowych w zakresie ustalania stanu techniki w określonej dziedzinie, badaniu czystości i zdolności patentowej,
 • prognozowaniu i programowaniu rozwoju branż i gałęzi przemysłu oraz dziedzin nauki.

  Informacja sygnalna

Najwcześniejszym opublikowanym sygnałem o zgłoszonym w Urzędzie Patentowym RP ( UP RP ) wynalazku do opatentowania lub wzorze użytkowym do ochrony jest ogłoszenie o zgłoszeniu w Biuletynie Urzędu Patentowego ( BUP ).

W BUP-ie publikowane są ogłoszenia o zgłoszeniu w Polsce ( także zza granicy ) w dwóch działach: odrębnie dotyczące wynalazków zgłoszonych do opatentowania i odrębnie zgłoszonych do ochrony wzorów użytkowych. Publikowane ogłoszenia usystematyzowane są według symboli obowiązującej Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej. Ponadto publikowane są wykazy zgłoszeń wynalazków/ wzorów użytkowych w układzie według numerów zgłoszeń.

Informacje zawarte w Biuletynie umożliwiają użytkownikowi informacji patentowej zapoznanie się ze skrótami opisów rozwiązań zgłoszonych do ochrony , a także z danymi bibliograficznymi zgłoszenia.

Informacja sygnalna o wynalazkach opatentowanych w Polsce oraz chronionych wzorach użytkowych i zdobniczych publikowana jest w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" ( WUP ).

  Informacja patentowa źródłowa

Opisy patentowe i opisy ochronne wzorów użytkowych są bardzo cennym i niezastąpionym źródłem informacji . Wyłącznie opisy patentowe /ochronne zawierają informacje o najbardziej aktualnym i realnym stanie techniki, wskazują tendencje rozwojowe w przodujących w zakresie techniki państwach i firmach, dają informacje o stanie prawnym w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz wspomagają planowanie badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych, a także kierunków eksportu towarów i wymiany naukowo - technicznej. Opisy patentowe i ochronne stanowią podstawową część dokumentów patentowych , a także są jednym z podstawowych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia badań patentowych.

W związku z bardzo szerokim kręgiem odbiorców informacji patentowej duże znaczenie ma fakt, że większość urzędów patentowych wydaje opisy patentowe/ ochronne w zbliżonej formie i o podobnej strukturze.

Szczególnie ujednolicenie strony tytułowej i zawarcie w niej wszystkich podstawowych informacji przyczynia się do podniesienia efektywności poszukiwań . Strona tytułowa opisu podzielona jest na trzy części , w których umieszczone są informacje:

 1. bibliograficzno - prawne
 2. , zawierające m.in. dane dotyczące numeru patentu, datę zgłoszenia rozwiązania, datę i numer pierwszeństwa. konwencyjnego i z wystawy,
 3. handlowe
 4. , zawierające dane dotyczące uprawnionego z patentu i twórcy rozwiązani
 5. techniczne
 6. , na które składają się : skrót opisu lub często podawane zastrzeżenie niezależne oraz , jeśli rozwiązanie zawiera, także rysunek lub schemat przedstawiający wynalazek.

 


KLASYFIKACJA PATENTOWA

Podstawowym źródłem informacji patentowej jest dokumentacja patentowa. Zbiory patentowe urzędów patentowych poszczególnych krajów zawierają dziesiątki milionów różnego rodzaju dokumentów patentowych: opisy wynalazków i wzorów użytkowych , opisy opublikowanych zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, opisy wzorów zdobniczych i przemysłowych. Wykorzystanie ogromnych zasobów wiedzy zawartej w zbiorach dokumentów patentowych jest możliwe jedynie dzięki odpowiedniemu systemowi klasyfikowania tych zbiorów. W wyniku usystematyzowania zbiorów każdy zainteresowany daną dziedziną techniki może szybko dotrzeć do właściwych dokumentów, zorientować się w aktualnym stanie techniki w tej dziedzinie i rozwoju jej na przestrzeni określonego czasu.

Za najstarszą na świecie klasyfikację patentową uważana jest brytyjska klasyfikacja patentowa ( BKP ) tzw." stara". Powstała ona w 1623 roku na podstawie pierwszej ustawy patentowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i była kilkakrotnie modyfikowana. BKP "stara" obowiązywała i była stosowana do 1963 r. W "starym" systemie BKP cały zakres wiedzy patentowalnej został podzielony na 146 klas, a następnie klasy na podklasy, działy, poddziały i rozdziały. Klasy zostały uporządkowane w kolejności alfabetycznej według tytułów w języku angielskim i obejmowały wszystkie dziedziny ówczesnej techniki. Za podstawę podziału przyjęto funkcję spełnianą przez przedmiot wynalazku, np. mieszadła znajdują się w jednej klasie bez względu na ich konstrukcję i przeznaczenie.

Kolejne narodowe klasyfikacje patentowe zostały opracowane i zastosowane w XIX wieku, np. w Stanach Zjednoczonych w 1830 r, w Niemczech -1877 r, w Rosji -1897 r.

Najbardziej dostosowany do współczesnej sobie techniki europejskiej i przejrzysty okazał się system niemieckiej klasyfikacji patentowej ( NKP ).System ten obowiązywał do 1975 roku nie tylko w obu państwach niemieckich, ale był w całości lub z pewnymi zmianami przyjęty jako narodowe klasyfikacje patentowe w 17 państwach europejskich, w tym w Polsce, w Austrii, Szwajcarii, Holandii i krajach skandynawskich. NKP ulegała z biegiem czasu pewnym zmianom, co spowodowane było koniecznością dostosowania klasyfikacji do potrzeb ciągłego rozwoju techniki. W NKP jako kryterium podziału przyjęto zasadę podziału branżowego, zatem struktura klasyfikacji patentowej odpowiada w przybliżeniu strukturze organizacyjnej przemysłu. W systemie tym cały zakres wiedzy technicznej uszeregowano w 89 klasach patentowych, te z kolei podzielono na podklasy, dalej na grupy i podgrupy odpowiadające dziedzinom coraz bardziej zawężonym. Kolejność klas wynika z ich tytułów w języku niemieckim.

Przykład symbolu klasyfikacyjnego wg NKP:

45a,104

klasa

45

Rolnictwo łącznie z leśnictwem; hodowla zwierząt; polowanie i zakładanie pułapek; rybołówstwo

( wg. MKP - A01 )

podklasa

45a

Uprawa roli

( wg. MKP - A01B )

grupa główna

100

Narzędzia ręczne

 

podgrupa nadrzędna

102

.Łopaty; szufle

 

Podgrupa

104

..Zębate

 

Amerykańska klasyfikacja patentowa ( AKP ) stosowana jest w USA od 1830 r. do dnia dzisiejszego jako podstawowa klasyfikacja patentowa. AKP jest skomplikowanym, ale jednocześnie najdokładniejszym systemem klasyfikacji narodowej. System ten jest poddawany zmianom i uzupełnieniom w zależności od potrzeb. Podstawą konstrukcji systemu amerykańskiego jest podział całego zakresu wiedzy technicznej na 400 klas ( w 1830 r. było 16 klas ). Klasy podzielone są na podklasy. W celu zwiększenia stopnia dokładności klasyfikacji do niektórych klas i podklas AKP wprowadzono symbole dodatkowe tzw. podklasy " nieoficjalne" oraz hasła " Digests". Pierwotnie kolejność klas wynikała z alfabetycznego układu tytułów w języku angielskim; obecnie porządek ten został częściowo zatracony. Klasy pokrewne technologicznie połączone są w tzw. grupy główne ( Main groups ), które dziela się na podgrupy i rodziny klas, związanych ze sobą cechami funkcjonalnymi.

Zasadą klasyfikowania wg AKP jest funkcja użytkowa danego rozwiązania wynikająca bezpośrednio z istoty wynalazku lub uzyskanych z jego stosowania efektów. Zasadę funkcjonalności stosuje się tylko do prostszych urządzeń i sposobów. W przypadku urządzeń i sposobów bardziej złożonych bierze się za podstawę zakwalifikowania uzyskiwany z nich efekt lub produkt. Jeśli rozwiązanie nie może być zakwalifikowane w powyższy sposób , klasyfikację ustala się na podstawie struktury, budowy produktu, tj. kształtu wyrobu, budowy fizycznej lub składu chemicznego substancji czy mieszaniny. W ustalaniu właściwej klasyfikacji bardzo pomocne są tablice AKP ( Manual of classification )przedstawiające wszystkie klasy i podklasy oraz alfabetyczny indeks haseł ( Index of classification ), w którym przy każdym haśle podana jest odpowiednia klasa lub podklasa AKP.

Przykładowy symbol klasyfikacji wg. AKP:

002/6.3

klasa

002

Apparel

podklasa

6.3

Aviators helmet

 

Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa

( skrót w jęz. polskim: MKP, w jęz. angielskim: Int.Cl. )

Pod koniec XIX wieku, przy coraz szerszej międzynarodowej wymianie materiałów informacyjnych, pojawia się potrzeba wprowadzenia jednolitego systemu klasyfikacji patentowej. W wyniku wieloletnich prac została opracowana międzynarodowa klasyfikacja patentowa, która od roku 1954 została przyjęta do stopniowego wprowadzania przez kraje EWG, a od 1961 r., jako klasyfikacja dodatkowa, przez kraje RWPG. Aktualnie większość krajów należących do Konwencji Paryskiej, w tym Polska ( od 01.01.1970 r. ), stosuje MKP jako klasyfikację podstawową. Należy zaznaczyć, że Urząd Patentowy PRL ( obecnie UP RP )dokonał reklasyfikacji wszystkich polskich patentów, tj. od nr 1 udzielonego w 1924 r. do patentu nr 60 126 udzielonego w 1969 r. Można więc obecnie korzystać ze zbiorów polskich opisów patentowych opierając się wyłącznie na systemie MKP.

Ze względu na stały rozwój techniki, system klasyfikacyjny MKP jest mniej więcej co 5 lat przeredagowywana i poszerzana. Aktualnie obowiązuje VII edycja MKP oznaczana symbolem Int.Cl.7. Pomocą w ustaleniu wprowadzonych zmian i uzupełnień w kolejnych edycjach MKP są tablice przejść między edycjami .


OSOBLIWE WYNALAZKI:


 

LERIA OSOBLIWOSCI

 

 

 

 

Noś parasol przy pogodzie

 

 

 

Przedmiotem wynalazku jest obejma pozwalająca na umocowanie parasolki na głowie bez niebezpieczeństwa potargania fryzury

 

 

 

 

Przeciwsłoneczna osłona samochodu

 

 

 

 

 

 

Idealne nakrycie głowy na letnie wypady za miasto - przeciwsłoneczny daszek połączony z tacą na napoje
Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz

INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
INFORMACJE
Kontakt
Wyślij e-mail
ul. Wiejska 45 E
15-351 Białystok

tel: 85 742204185 7422041
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu powołaj się na Favore.pl i zapytaj o rabat
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 10:00-18:00
OPINIE O UŻYTKOWNIKU
Opracowujemy zgłoszenia wynalazków !!! - galeria
Opracowujemy zgłoszenia wynalazków !!! Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4 na 5 (liczba ocen: 8)
Poprzednia usługa: Oferujemy usługi prawnicze na miare potrzeb   Następna usługa: Patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe, itp