favore.pl
Ubezpieczenia dla kierowców: OC, AC, NNW

Ubezpieczenia dla kierowców: OC, AC, NNW nr 8014

Lokalizacja: woj. pomorskie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Współadministratorów danych. Współadministratorami są Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, We Net Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A oraz We Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia. [zwiń]

INFORMACJE
Kontakt
Maria Jankowska
Agent Ubezpieczeniowy
Wyślij e-mail
tel: 501 140957501 140957
tel: 58 550561158 5505611
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 10:00-18:00
sb: 10:00-14:00
rozwiń
OPIS USŁUGI

Szanowni Państwo,

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tematem ubezpieczeń - postaram się pomóc w wybraniu najwłaściwszego program ubezpieczeniowego, takiego, który spełni oczekiwania i zabezpieczy w optymalnym zakresie Państwa majątek.

Ubezpieczeniami zajmuję się od roku 1991, początkowo jako pracownik etatowy firm ubezpieczeniowych, a od roku 1998, jako agent ubezpieczeniowy wielu wiodących towarzystw ubezpieczeniowych.

Zapraszam do korzystania z moich usług.

DOJAZD NA TERENIE TRÓJMIASTA I OKOLIC

Ubezpieczenia komunikacyjne

Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

Ubezpieczenia komunikacyjne są najczęściej poszukiwanymi na stronach Internetu. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów można kierować się wysokością składki, gdyż zakres ochrony jest jednakowy dla wszystkich ubezpieczycieli i reguluje to Ustawa z dnia 23 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152).

O czym warto wiedzieć

Ubezpieczeniami obowiązkowymi są:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej "ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych";
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane dalej "ubezpieczeniem OC rolników";
 • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwane dalej "ubezpieczeniem budynków rolniczych";
 • ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkody w związku z ruchem tego pojazdu.

Zawarcie umowy - posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 1. w przypadku szkód na osobie - 350 000 euro na każdego poszkodowanego,
 2. w przypadku szkód w mieniu - 200 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcą pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego.

W razie nie wypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie określonym w Ustawie, zakład ubezpieczeń dokonuje ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek.

W razie nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego zbywca wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nabywca jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu nabycia pojazdu mechanicznego.

Zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy.

Zbywca pojazdu mechanicznego ponosi wraz z nabywcą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej zakładowi ubezpieczeń za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o okolicznościach zbycia pojazdu.

Skutki wyrządzenia szkody po dniu zbycia pojazdu mechanicznego nie obciążają zbywcy tego pojazdu.

Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawierana przed rejestracją pojazdu, posiadacz pojazdu mechanicznego, na żądanie zakładu ubezpieczeń, jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego tego pojazdu lub wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej z konieczności uzyskania homologacji na dany pojazd mechaniczny.

W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, poniosą karę, która jest uzależniona od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej:

 1. 100 euro gdy okres ten nie przekracza 3 dni;
 2. 250 euro gdy okres ten nie przekracza 14 dni;
 3. 500 euro gdy okres ten przekracza 14 dni.

Wypowiedzenie umowy - jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Zawarcie umowy nie następuje, pomimo braku powiadomienia, jeżeli:

 • nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 m-cy lub cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń itp.

Ubezpieczenie pojazdów w zakresie Auto-casco

Istotną sprawą jest zakres ochrony ubezpieczeniowej w dobrowolnym ubezpieczeniu auto-casco. Tutaj ważny jest zakres ochrony ubezpieczeniowej, ale równie ważna jest wysokość składki ubezpieczeniowej. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej (RP) stosownie do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym oraz posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego, tj. pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery i przyczepy.

Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy, których okres eksploatacji nie przekroczył 10 lat. Ograniczenie o którym mowa nie dotyczy pojazdów objętych kontynuacją lub wznowieniem ubezpieczenia. Oferty firm ubezpieczeniowych różnią się, stąd moja prośba o wypełnienie Wyślij e-mail zgodnie z pytaniami, abym mogła w rzetelny sposób przekazać informację o wysokości składki i warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu mechanicznego, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i/lub pasażerów pojazdu. Ubezpieczeniem objęty jest kierowca i pasażerowie pojazdu mechanicznego, w liczbie określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie trwania umowy ubezpieczenia - na terenie RP, jak również poza jej granicami. Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas ruchu pojazdu mechanicznego, a także podczas:

 1. bieżącej obsługi pojazdu,
 2. wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 3. zatrzymania lub postoju na trasie jazdy,
 4. naprawy pojazdu na trasie jazdy,
 5. bezpośrednio przy załadunku lub wyładunku pojazdu.

W ramach zawartej umowy ubezpieczenia Towarzystwo odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków skutkujące wypłatą świadczeń z tytułu:

 1. trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 2. śmierci ubezpieczonego,
 3. kosztów nabycia protez lub środków pomocniczych.

Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub pierwszej raty składki w kwocie podanej w umowie ubezpieczenia, chyba że w umowie określono inny termin rozpoczęcia odpowiedzialności.

Proszę wypełnić i wysłać Wyślij e-mail , a ja przyślę kalkulację składki.Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz


INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
INFORMACJE
Kontakt
Maria Jankowska
Agent Ubezpieczeniowy
Wyślij e-mail
tel: 501 140957501 140957
tel: 58 550561158 5505611
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 10:00-18:00
sb: 10:00-14:00
rozwiń
OPINIE O UŻYTKOWNIKU
W trosce o wiarygodność opinii oraz reputację usługodawców rejestrujemy adresy IP komputerów, z których wystawiane są opinie.
Użytkownik wystawiający opinię proszony jest również o podanie danych kontaktowych, które nie są jednakże weryfikowane.
Ubezpieczenia dla kierowców: OC, AC, NNW - galeria
Ubezpieczenia dla kierowców: OC, AC, NNW Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 11)
Poprzednia usługa: Ubezpieczenie NNW - zakres pełny i ograniczony   Następna usługa: Ubezpieczenie podmiotów gospodarczych, finansowe