favore.pl
Udzielanie Zamówień Publicznych na Roboty Budo..

Udzielanie Zamówień Publicznych na Roboty Budo.. nr 312955

Lokalizacja: Rzeszów (woj. podkarpackie)

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Współadministratorów danych. Współadministratorami są Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, We Net Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A oraz We Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia. [zwiń]

INFORMACJE
Cena
850 / sztuka
Kontakt
Rafał Banaśkiewicz
MENTOR HRM S.C.
Wyślij e-mail
ul. Geodetów 1, lokal A4 (parter)
35-328 Rzeszów

tel: 17 852 55 5617 852 55 56
tel: 503 455 668503 455 668
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Godziny
pn-pt: 09:00-17:00
OPIS USŁUGI
Udzielanie Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane
Cele szkolenia:
 
Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki zagadnień dotyczących zamówień publicznych na roboty budowlane oraz zagadnień dotyczących pełnej dokumentacji postępowania.
 
 
Grupa docelowa:
  • Zamawiający czyli organy państwowe, instytucje prawa publicznego, stowarzyszenia  działający w zakresie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy
  • Wykonawcy czyli kadra zarządzająca, pracownicy firm generalnych wykonawców, podwykonawców działających w branży budowlanej, inżynieryjnej, instalacji wodnych i sanitarnych
Program szkolenia:
 
1. Podstawowe pojęcia prawa budowlanego związane z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane.
2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
2.1. Opis przedmiotu zamówienia.
2.1.1. Dokumentacja projektowa.
2.1.1.1. Projekt budowlany.
2.1.1.2. Projekty wykonawcze.
2.1.1.3. Przedmiar robót i jego wycena.
2.1.1.4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2.1.2. Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
2.1.3. Stosowanie norm i rozwiązań równoważnych.
2.2. Ustalanie wartości zamówienia.
2.2.1. Określanie wartości robót budowlanych wykonywanych w tym samym czasie, w różnych obiektach budowlanych zamawiającego.
2.2.2. Dopuszczalność podziału zamówienia w przypadku wykonywania robót budowlanych w jednym obiekcie budowlanym.
2.2.3. Określanie wartości zamówień uzupełniających na roboty budowlane oraz udzielanie zamówień uzupełniających na roboty budowlane.
2.2.4. Określanie wartości zamówień dodatkowych na roboty budowlane oraz udzielanie zamówień dodatkowych na roboty budowlane.
2.2.5. Określanie wartości dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy.
2.2.6. Dopuszczalność składania ofert częściowych.
2.2.7. Udzielanie zamówień na roboty budowlane z uwzględnieniem art. 6a.
2.2.8. Dzielenie zamówienia na roboty budowlane w prawie zamówień publicznych i prawie unijnym.
3. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane oraz opis oceny spełniania tych warunków. Wzory wykazów i oświadczeń jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
3.1. Określenie warunku udziału w postępowaniu, którego potwierdzeniem jest wykaz wykonanych robót budowlanych oraz dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończenie. Wzory wykazów.
3.2. Określenie warunku udziału w postępowaniu, którego potwierdzeniem jest wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wzory wykazów.
3.3. Określenie warunku udziału w postępowaniu, którego potwierdzeniem jest wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu robót budowlanych odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzory wykazów.
3.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3.5. Określenie warunku udziału w postępowaniu, którego potwierdzeniem jest wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu robót budowlanych posiadających kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzory wykazów.
3.6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia.
3.6.1. Opis warunku udziału w postępowaniu w przypadku żądania sprawozdania finansowego.
3.6.2. Opis warunku udziału w postępowaniu w przypadku żądania informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.
3.6.3. Opis warunku udziału w postępowaniu w przypadku żądania opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3.6.3.1. Zasady ustalania sumy gwarancyjnej ubezpieczenia.
3.6.3.2. Certyfikat ubezpieczeniowy a polisa.
3.6.3.3. Zasady uzupełniania nieopłaconej polisy.
3.6.3.4. Stosowanie art. 26 ust. 3 Pzp (uzupełnianie dokumentów) w przypadku złożenia nieopłaconej polisy.
3.7. Wymagana dokumentacja w przypadku polegania wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
3.8. Zasady uzupełniania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.
3.9. Zasady uzupełniania dokumentów potwierdzających wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
4. Specyfika robót budowlanych wykonywanych etapami.
5. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert w zamówieniach na roboty budowlane.
5.1. Termin zapłaty.
5.2. Termin wykonania robót budowlanych.
6. Badanie ofert w przypadkach wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego. Poprawianie omyłek pisarskich i rachunkowych w złożonych ofertach.
7. Umowa o roboty budowlane.
7.1. Treść umowy o roboty budowlane z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.
7.2. Forma umowy o roboty budowlane w prawie cywilnym a forma umowy o roboty budowlane w przepisach o zamówieniach publicznych.
7.3. Prawa i obowiązki stron umowy.
7.4. Określenie przedmiotu umowy. Tożsamość zakresu świadczenia wykonawcy wynikającego z umowy z zobowiązaniem wykonawcy zawartym w ofercie.
7.5. Określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych.
7.6. Odpowiedzialność inwestora za zobowiązania wykonawcy w stosunku do podwykonawców robót budowlanych.
8. Dokonywanie zmian w umowie o roboty budowlane na podstawie na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
9. Zasady udzielania zaliczek na poczet zamówienia na roboty budowlane.
10. Omówienie przykładowego wzoru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zamówieniu na roboty budowlane.
10. NOWY PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA.
 
Metodyka szkolenia:
Wykład, prezentacja, dyskusja moderowana, case study.
 
Czas trwania:
1 dzień czyli 8 godzin dydaktycznych
 
Szkolenie prowadzi Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z ponad 10. letnią praktyką, doskonale zorientowany w procedurach udzielania i kontroli zamówień publicznych oraz specyfice funkcjonowania zamawiających i wykonawców. Biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych. Prowadzi kancelarię zamówień publicznych specjalizującą się w zamówieniach sektorowych, zamówieniach publicznych na roboty budowlane, zamówieniach publicznych na usługi ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk, zamówieniach w ochronie zdrowia, zamówieniach publicznych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz reprezentowaniu obwinionego w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą. Doświadczony trener i wykładowca z zakresu zamówień publicznych. Autor ok. 300 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych (publikacje w „Zamówienia Publiczne Doradca”, „Monitor Zamówień Publicznych”, „Prawo Zamówień Publicznych”, „LEX Zamówienia Publiczne”, „Kontrola Państwowa” (wydawnictwo Najwyższej Izby Kontroli), „Wiedza i Praktyka”, „Prawo Przedsiębiorcy”, „Wydawnictwo FORUM”, „Wydawnictwo DASHOFER”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Gazeta Samorządu i Administracji”.


Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz


INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
INFORMACJE
Cena
850 / sztuka
Kontakt
Rafał Banaśkiewicz
MENTOR HRM S.C.
Wyślij e-mail
ul. Geodetów 1, lokal A4 (parter)
35-328 Rzeszów

tel: 17 852 55 5617 852 55 56
tel: 503 455 668503 455 668
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Godziny
pn-pt: 09:00-17:00
OPINIE O UŻYTKOWNIKU mentor_szkolenia
W trosce o wiarygodność opinii oraz reputację usługodawców rejestrujemy adresy IP komputerów, z których wystawiane są opinie.
Użytkownik wystawiający opinię proszony jest również o podanie danych kontaktowych, które nie są jednakże weryfikowane.
Udzielanie Zamówień Publicznych na Roboty Budo.. - galeria
Udzielanie Zamówień Publicznych na Roboty Budo.. Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4 na 5 (liczba ocen: 6)
Poprzednia usługa: Malowanie tapetowanie płyty KG, montaż paneli,   Następna usługa: Salon Fryzjerski, Solarium