favore.pl
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Ppoż.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Ppoż. nr 68148

Lokalizacja: cała PolskaWięcej: Działamy na terenie całego kraju.

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Współadministratorów danych. Współadministratorami są Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, We Net Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A oraz We Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia. [zwiń]

INFORMACJE
Cena
Rabat 25% tylko dla klientów z Favore.pl
Kontakt
Lech Forowicz
Hazards Control
Wyślij e-mail
ul. Wrzeciono 59a/50
01-950 Warszawa

tel: 505546508505546508
tel: 22 378139922 3781399
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu powołaj się na Favore.pl i zapytaj o rabat (otrzymasz rabat 25%)
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 10:00-18:00
sb: 09:00-15:00
rozwiń
OPIS USŁUGI
Wyślij e-mail
Wyślij e-mail


          Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (w obiektach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich część instrukcji technologiczno-ruchowej, a w obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych, służących obronności państwa - część planu ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych). Dostosowana do specyfiki obiektu i/lub prowadzonych procesów technologicznych w Państwa przedsiębiorstwie, firmie lub instytucji. Prawidłowo wykonana instrukcja powinna zawierać szkice kondygnacji budynku, informacje o drogach ewakuacyjnych, lokalizacji urządzeń, znaków i sprzętu przeciwpożarowego. Przestrzegamy Państwa przed zakupem instrukcji, które są szablonami stworzonymi z wycinków rozporządzeń. Takie instrukcje z pewnością nie będą respektowane przez pracowników prewencji PSP. Autor instrukcji powinien podpisać instrukcje i posiadać uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, które reguluje art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Poprawne wykonanie nie jest możliwe bez przeprowadzenia wizytacji obiektu. Nakład pracy niezbędny do prawidłowego opracowania dokumentu zależny jest od rodzaju obiektu, sposobu użytkowania i/lub złożoności procesów technologicznych. Profesjonalnie wykonana i wdrożona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obniża ryzyko powstania pożaru, zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu, korzystnie wpływa na możliwość negocjowania niższej składki ubezpieczeniowej oraz skutecznej egzekucji należnego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, ułatwia proces administrowania obiektem, zapewnia komfort właścicielowi lub zarządcy w aspekcie wywiązywania się z obowiązków prawnych...

 

Podstawa prawna:


ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Sposób wykonania, opis:
 
- wykonanie zgodne z wymogami prawa obowiązującego w Polsce, wyczerpujące wszystkie wymogi,
- instrukcje wykonuje i podpisuje osoba uprawniona - Inżynier Bezpieczeństwa Pożarowego (regulacje dotyczące uprawnień w dalszej części tekstu),
- wizytacji dokonuje Inżynier Bezpieczeństwa Pożarowego (w dogodnym dla Zleceniodawcy terminie),
- instrukcje wykonujemy konkretnie dla danego obiektu, zwracam uwagę na to, ponieważ na rynku działają nierzetelni wykonawcy oferujący gotowe instrukcje uniwersalne (gotowce) nieodnoszące się do parametrów konkretnego obiektu i rodzaju instalacji w nim występujących (często oferują bardzo niskie ceny),
- najwyższej, jakości papier, druk i twarda okładka, kolorowe ilustracje - najwyższy standard (dwa egzemplarze), opracowanie zawiera zazwyczaj od 20 do 30 stron.

§ 6. 1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zawierające:
1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;
2) sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4) sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
5) sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
6) sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.
2. Dopuszcza się, aby instrukcja, o której mowa w ust. 1, stanowiła w obiektach produkcyjnych i magazynowych część instrukcji technologiczno-ruchowej, a w obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych, służących obronności państwa - część planu ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych.
3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
4. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego nie są wymagane dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;
3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.

 

Podstawa prawna według nowego projektu rozporządzenia:

§ 6. 1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, powinni zapewnić i wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zawierającą:
1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
2) wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
7) plany obiektów obejmujące także ich usytuowanie oraz terenów przyległych, z uwzględnieniem graficznych danych, dotyczących w szczególności:
a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku;
b) odległości od obiektów sąsiadujących;
c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych;
d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej (lub w strefach pożarowych);
e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;
f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem;
g) podziału obiektu na strefy pożarowe;
h) warunków ewakuacji ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych;
i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
j) usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, gaśnic, przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo;
k) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych;
l) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych;
m) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.
8) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.
2. Plany , o których mowa w ust. 1 pkt 7, powinny być przedstawione w sposób czytelny na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku lub na planie zagospodarowania terenu.
3. Warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz plany, o których mowa w ust. 1 pkt 7, w stosunku do obiektów i terenów wymienionych w § 28 ust. 1, powinny być przekazane do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.
4. Sposób przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 3, powinien zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.
5. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej może zwolnić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu z przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 3, jeżeli zapewni to spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4, oraz żądać ich uzupełnienia w uzasadnionych przypadkach.
6. Dopuszcza się przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 3, w formie elektronicznej.
7. Dopuszcza się, aby instrukcja, o której mowa w ust. 1, stanowiła w obiektach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich część instrukcji technologiczno-ruchowej, a w obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych, służących obronności państwa - część planu ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych.
8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
9. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;
3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.
10. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

  Wyślij e-mail

Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego pozostaw specjalistom z Hazards Control.

Ponieważ, raz na dwa lata lub wcześniej w przypadku istotnych zmian w sposobie użytkowania obiektu, należy instrukcje aktualizować, zapewnimy Państwu aktualizację (koszt dojazdu + umiarkowana opłata w przypadku istotnych zmian w sposobie użytkowania obiektu, powodujących konieczność przebudowy instrukcji). Będziemy pamiętać o terminie aktualizacji.


Termin realizacji usługi:

- zazwyczaj sześć dni roboczych od dnia przeprowadzenia wizytacji (wizytacja w dogodnym dla Klienta terminie, poprzedzona wysłaniem zlecenia na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – np. w formie e-mila).
 

Regulacje dotyczące uprawnień:


- regulacje dotyczące uprawnień do wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa pożarowego:

Ustawia z dnia 6 maja 2005r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dziennik Ustaw Nr 100 Poz. 835) – a dokładnie Art. 4, ust. 2, punkt 2a.Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą firmy Hazards Control:

Wyślij e-mail

Wyślij e-mail


Cała Polska, Wyślij e-mail - Lech Forowicz, Inżynier Bezpieczeństwa Pożarowego. Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Wyślij e-mail - tel. 505-546-508 lub 022-8650141


zapraszamy...Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz


RABATY
Rabat
Przy zamówieniu 1 x sztukaAudyt pożarowy obiektu - przekazanie dodatkowych uwag z wizytacji na temat bezpieczeństwa obiektu.
Rabat 25 %
Tylko dla klientów z Favore.plPowołaj się na Favore. pl, otrzymasz rabat!
INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
INFORMACJE
Cena
Rabat 25% tylko dla klientów z Favore.pl
Kontakt
Lech Forowicz
Hazards Control
Wyślij e-mail
ul. Wrzeciono 59a/50
01-950 Warszawa

tel: 505546508505546508
tel: 22 378139922 3781399
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu powołaj się na Favore.pl i zapytaj o rabat (otrzymasz rabat 25%)
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 10:00-18:00
sb: 09:00-15:00
rozwiń
OPINIE O UŻYTKOWNIKU lechforowicz
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ppoż. - Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Ppoż.
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Ppoż. Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 18)
Poprzednia usługa: SKUP AUT POWYPADKOWYCHRZESZÓW   Następna usługa: SKUP SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH LUBLIN