favore.pl
Od podstaw do samodzielnego księg - KURS - Poznań

Od podstaw do samodzielnego księg - KURS - Poznań nr 224351

Lokalizacja: Poznań (woj. wielkopolskie)Więcej: ścisłe centrum Poznania

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Współadministratorów danych. Współadministratorami są Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, We Net Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A oraz We Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia. [zwiń]

INFORMACJE
Cena
2 690 / sztuka
Kontakt
Dział Kursów
Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Wyślij e-mail
Świętokrzyska 36 lok. 61
00-116 Warszawa

tel: 22 526 30 5022 526 30 50
tel: 22 526 30 5222 526 30 52
fax: 22 526 30 60
więcej informacji na www.par.edu.pl
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
sb: 09:00-15:45
nd: 09:00-15:45
rozwiń
OPIS USŁUGI
Kurs trwa 144 godz. ( w tym 32 godzin zajęć komputerowych).

Celem kursu jest nabycie kwalifikacji i praktycznych umiejętności w zakresie ewidencji księgowej na poziomie samodzielnego księgowego. Kurs adresowany jest do osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości. Jest on skierowany jest zarówno do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach księgowości jak również do osób pracujących w innych działach, wykorzystujących podstawową wiedzę z tego zakresu. Cały program kursu skonstruowany jest w taki sposób, aby po jego ukończeniu mogli Państwo pracować na stanowisku samodzielnego księgowego. Program obejmuje wiele przykładów praktycznych z komentarzem teoretycznym oraz podpartych nauką księgowania w systemie Symfonia.

Zajęcia komputerowe swym zakresem obejmują księgowanie jednego miesiąca. Przykład wykonywany jest na programie Symfonia FK, jednak nacisk położony jest nie na obsługę programu a praktyczne umiejętności księgowe. Księgowania odbywają się nie na podstawie listy operacji a spotykanych w rzeczywistości dokumentów księgowych, które należy samodzielnie uporządkować, zadekretować a następnie zaksięgować. Dokumenty są tak dobrane, że zawierają typowe pomyłki oraz wyjątki spotykane w księgowości. Po zaksięgowaniu miesiąca uczestnicy muszą sprawdzić prawidłowość swoich księgowań a następnie sporządzić wybrane deklaracje podatkowe oraz sprawozdania finansowe. Pomimo tego, że przykład należy do trudnych zdobyte umiejętności na kursie pozwalają większości uczestnikom prawidłowo wykonać zadanie.
Na zakończenie kursu otrzymują Państwa dwa certyfikaty- jeden certyfikat PAR S.A oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele w godz. 09:00-15:45.

Daty zjazdów:

19-20 listopad 2011
3-4 grudzień 2011
17-18 grudzień 2011
7-8 styczeń 2012
21-22 styczeń 2012
4-5 luty 2012
25-26 luty 2012
3-4 marzec 2012
17-18 marzec 2012

Program kursu

Podstawy rachunkowości.
Definicja rachunkowości oraz podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości.
 1. Zasady, funkcje, struktura, cechy rachunkowości.
 2. Podstawy prawne rachunkowości. Ustawa o rachunkowości i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.
Dokumentacja zdarzeń gospodarczych.
 1. Dowody księgowe- charakterystyka i klasyfikacja.
 2. Obieg dowodów księgowych.
Księgi rachunkowe.
 1. Pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych ( dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, inwentarz,
 2. zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych).
 3. Zasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 4. Poprawianie błędów w zapisach księgowych.
Organizacja rachunkowości.
 1. kumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości.
 2. Inwentaryzacja- pojęcie, zasady, rodzaje, metody i terminy.
Ustalanie, rozliczanie i ewidencja różnic inwentaryzacyjnych.
 1. Funkcjonalna kontrola wewnętrzna.
Bilans. Aktywa i pasywa.
 1. Struktura i charakterystyka majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania.
 2. Aktywa trwałe i obrotowe.
 3. Kapitał własny i obcy.
 4. Inwentarz i bilans - układ oraz zasady sporządzania.
Rachunek zysków i strat. Koszty i przychody.
 1. Pojecie kosztów i przychodów.
 2. Przychody i koszty działalności operacyjnej.
 3. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej.
 4. Przychody i koszty finansowe.
 5. Straty i zyski nadzwyczajne.
 6. Zasady ustalania wyniku finansowego.
 7. Rachunek zysków i strat - zasady sporządzania w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym.
Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych.
 1. Konto księgowe- pojęcie i klasyfikacja.
 2. Pionowy i poziomy podział oraz łączenie kont.
 3. Ewidencja syntetyczna i analityczna.
 4. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych.
 5. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych.
 6. Konta pozabilansowe - charakterystyka.
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
 1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne- pojęcie, struktura, charakterystyka.
 2. Wycena bieżąca i bilansowa.
 3. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 4. Amortyzacja bilansowa i podatkowa.
 5. Środki trwałe w budowie- ich ujęcie i ujawnienie.
Inwestycje.
 1. Pojecie, charakterystyka i ewidencja inwestycji.
 2. Inwestycje krótko- i długoterminowe.
Aktywa pieniężne- charakterystyka.
 1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.
 2. Inne środki pieniężne.
 3. Inne aktywa pieniężne.
Rozrachunki.
 1. Rozrachunki- klasyfikacja, istota , wycena, ewidencja.
 2. Należności krótko- i długoterminowe.
 3. Zobowiązania krótko- i długoterminowe. Rezerwy na zobowiązania.
 4. Rozrachunki krajowe oraz wyrażone w walutach obcych( ustalenie różnic kursowych).
 5. Rozrachunki wątpliwe i sporne , odpisy aktualizujące należności.
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników.
 1. Wynagrodzenia - istota, struktura, dokumentacja ( lista płac).
 2. Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń.
 3. Ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika.
 4. Rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 5. Rozrachunki publiczno-prawne z tytułu płaconych przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych- elementy.
 1. Inne rozrachunki z pracownikami.
 2. Zasady tworzenia i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Rachunkowość obrotu materiałowo-towarowego.
 1. Materiały i towary- określenie ,rodzaje, dokumentacja.
 2. Zasady wyceny materiałów i towarów- wycena przychodu i rozchodu.
 3. Ewidencja materiałów i towarów.
 4. Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów i ich rozliczanie.
 5. Ewidencja reklamacji.
 6. Rozrachunki z tytułu Vat, Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym-elementy.
Kapitały ( fundusze) własne.
 1. Kapitały ( fundusze) własne w różnych jednostkach gospodarczych.
 2. Ewidencja kapitałów własnych.
Rachunek kosztów - koszty podstawowej działalności operacyjnej.
 1. Koszty działalności - pojęcie, istota i klasyfikacja.
 2. Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów.
 3. Ewidencja i rozliczanie kosztów.
 4. Zmiana stanu produktów.
 5. Rozliczanie międzyokresowe kosztów.
 6. Rozliczanie międzypodmiotowe kosztów.
 7. Podstawy kalkulacji kosztów.
Wyroby gotowe i usługi.
 1. Wyroby gotowe i półfabrykaty.
 2. Usługi wykonane.
 3. Ewidencja, dokumentacja, wycena.
 4. Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych i ich rozliczanie.
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej.
 1. Przychody ze sprzedaży.
 2. Ewidencja przychodów ze sprzedaży.
 3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki.
Przychody i koszty działalności operacyjnej.
 1. Pozostałe przychody i koszty operacyjne - charakterystyka.
 2. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
 3. Wynik ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych.
Przychody i koszty finansowe.
 1. Przychody i koszty finansowe- charakterystyka.
 2. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych.
 3. Wynik ze zbycia inwestycji.
 4. Ustalenie wysokości, ujęcie oraz ujawnienie różnic kursowych.
Zyski i straty nadzwyczajne.
 1. Zyski i straty nadzwyczajne- charakterystyka i ewidencja.
 2. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych.
Ustalenie wyniku finansowego.
 1. Ustalenie wyniku finansowego w wersji porównawczej i kalkulacyjnej.
 2. Przejście z wyniku finansowego brutto do wyniku podatkowego.
 3. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego.
Ogólne zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej osób fizycznych.
 1. Ustalenie wyniku finansowego netto.
Sprawozdanie finansowe.
 1. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego.
 2. Bilans.
 3. Rachunek zysków i strat -wariant porównawczy i kalkulacyjny.
 4. Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
 5. Badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
Sporządzanie deklaracji podatkowej VAT-7 oraz deklaracji ubezpieczeniowych ZUS-DRA i ZUS-RCA.


Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz

INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
INFORMACJE
Cena
2 690 / sztuka
Kontakt
Dział Kursów
Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Wyślij e-mail
Świętokrzyska 36 lok. 61
00-116 Warszawa

tel: 22 526 30 5022 526 30 50
tel: 22 526 30 5222 526 30 52
fax: 22 526 30 60
więcej informacji na www.par.edu.pl
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
sb: 09:00-15:45
nd: 09:00-15:45
rozwiń
OPINIE O UŻYTKOWNIKU PAR_SA
W trosce o wiarygodność opinii oraz reputację usługodawców rejestrujemy adresy IP komputerów, z których wystawiane są opinie.
Użytkownik wystawiający opinię proszony jest również o podanie danych kontaktowych, które nie są jednakże weryfikowane.
Od podstaw do samodzielnego księg - KURS - Poznań - galeria
Od podstaw do samodzielnego księg - KURS - Poznań Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 14)
Poprzednia usługa: Piękne dłonie twoją wizytówką   Następna usługa: NAGROBEK POMNIK GRANIT NAGROBKI KAMIENIARSKI ŁÓDŹ