favore.pl
Specjalista ds podatkowych - Kurs - Gdańsk

Specjalista ds podatkowych - Kurs - Gdańsk nr 290679

Lokalizacja: Gdańsk (woj. pomorskie)Więcej: ścisłe centrum Gdańska

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Współadministratorów danych. Współadministratorami są Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, We Net Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A oraz We Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia. [zwiń]

INFORMACJE
Cena
2 990 / sztuka
Kontakt
Dział kursów
Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Wyślij e-mail
Świętokrzyska 36 lok. 61
00-116 Warszawa

tel: 22 526 30 5022 526 30 50
tel: 22 526 30 5222 526 30 52
fax: 22 526 30 60
więcej informacji na www.par.edu.pl
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
sb: 09:00-15:45
nd: 09:00-15:45
rozwiń
OPIS USŁUGI
Kurs kierowany jest do osób ,które posiadają podstawową wiedzę z zakresu podatkowego. Kurs jest traktowany jako etap w kierunku do doradcy podatkowego. Szczególny nacisk położony jest na kwestię, w jaki sposób należy poruszać się po przepisach i ustawach oraz jakie są pułapki i zagrożenia.

Daty zjazdów:
7-8 stycznia 2012
21-22 styczeń 2012
11-12 luty 2012
25-26 luty 2012
10-11 marzec 2012
24-25 marzec 2012

Kurs kończy się egzaminem.
Na zakończenie kursu otrzymują Państwo certyfikat ukończenia kursu wydany na druku Polskiej Akademii Rachunkowości S.A i zaświadczenie o ukończeniu kursu na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Program kursu

Ogólne zagadnienia prawno-podatkowe

Założenia: Ta część kursu pozwoli na przygotowanie i wprowadzenie uczestnika w tematykę zagadnień ogólnopodatkowych. Pozwala na swobodne poruszanie się w materii prawa podatkowego. Ułatwia przyswojenie wiedzy szczegółowej dotyczącej poszczególnych podatków.

 1. Obowiązujący system prawa w Polsce
  Przedstawienie źródeł prawa w Polsce. Prawo powszechnie obowiązujące i akty prawa miejscowego (podatki lokalne). Rola orzeczeń sądów krajowych (sądy cywilne, sądy administracyjne). Charakter prawny i znaczenie interpretacji organów podatkowych. Wzajemne relacje pomiędzy prawem krajowym a prawem wspólnotowym i międzynarodowym. Znaczenie umów i konwencji międzynarodowych (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, konwencja modelowa OECD). Stosowanie prawa wspólnotowego. Wpływ orzecznictwa TSWE na prawo krajowe.
 2. Działalność gospodarcza w Polsce
  • Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej
  • Streszczenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (zezwolenia, koncesje). Formy prowadzenia działalności gospodarczej (osoba fizyczna, spółka osobowa, spółka kapitałowa).
  • Rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • Procedura i niezbędne dokumenty. Akty założycielskie konstytuujące powstanie przedsiębiorstwa. Znaczenie wpisu do KRS i do ewidencji działalności gospodarczej. Kompletność i poprawność dokumentów rejestrowych. Konsultacje przy podpisywaniu umów.
  • Organizacja przedsiębiorstwa - ujęcie prawne
  • Stosunki wewnętrzne przedsiębiorstwa. Rola zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej - relacje, kompetencje. Spółki dominująca i zależna (przedsiębiorstwa powiązane - znaczenie podatkowe - dokumentacja cen transferowych)
  • Reprezentacja przedsiębiorstwa
  • Reprezentacja łączna i rozdzielna. Ustanowienie i rola prokurenta. Prokura jedno- i kilkuosobowa (opłata skarbowa). Ważność umów podpisywanych przez pełnomocników.
  • Likwidacja działalności gospodarczej
  • Ogłoszenie upadłości lub likwidacji (znaczenie podatkowe). Powołanie i rola likwidatora (syndyka). Podział majątku. Obowiązek przechowywania dokumentów i ksiąg rachunkowych.
 3. Zakres współpracy specjalisty ds. podatkowych z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi
  • Współpraca z działem finansowo-księgowym (wstępna podatkowa kwalifikacja zawieranych umów, analiza sprawozdań finansowych, rzetelność i niewadliwość ksiąg podatkowych)
  • Współpraca z doradcą podatkowym lub spółką doradztwa podatkowego (przygotowanie umów, ksiąg podatkowych, deklaracji i innych dokumentów, współpraca w trakcie kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej lub w trakcie postępowania sądowo-administracyjnego)
  • Rola biegłego rewidenta - obowiązek badania ksiąg rachunkowych
  • Przymus adwokacki - czynności wymagające uprawnień ustawowo chronionych - współpraca z adwokatem, radcą prawnym
 4. Zakres i przesłanki odpowiedzialności poszczególnych podmiotów
  • Odpowiedzialność podatkowa
  • Odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa pracy
  • Odpowiedzialność karnoskarbowa
 5. Obieg informacji w przedsiębiorstwie
  • Współpraca przy tworzeniu regulaminów wewnętrznych dot. obiegu dokumentów i informacji istotnych podatkowo (protokoły odbioru, przekazania, wydania magazynowe, regulaminy dotyczące fakturowania, odbioru i doręczania dokumentów)
  • Koordynowanie i kontrola przekazywania istotnych podatkowo informacji pomiędzy poszczególnymi działami
Ordynacja podatkowa
 1. Charakterystyka systemu podatkowego w Polsce
  Omówienie aktów prawnych regulujących system podatkowy (Ordynacja podatkowa, ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, i inne) oraz aktów prawnych okołopodatkowych (Ustawa o rachunkowości, Prawo pracy, ZFŚS, PFRON, Prawo dewizowe, Prawo celne i inne,).
 2. Ogólne zagadnienia prawa podatkowego
  • Podstawowe pojęcia (podatek, podatnik, płatnik, inkasent, obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe)
  • Organy podatkowe i ich właściwość. Organy kontroli skarbowej
  • Zobowiązania podatkowe - powstawanie i wygaśnięcie zobowiązań podatkowych - sposoby wygaśnięcia zobowiązań podatkowych;
  • Przedawnienie - przerwanie biegu przedawnienia
  • Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych (sukcesja uniwersalna i syngularna)
  • Odpowiedzialność solidarna i odpowiedzialność osób trzecich w prawie podatkowym
  • Zaległość podatkowa i nadpłata
  • Zasady dotyczące zaliczania wpłaty na poczet różnych zobowiązań podatkowych
  • Deklaracje i korekta deklaracji
  • Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna- stawki odsetek za zwłokę oraz zasady ich obliczania; okresy, za które nie nalicza się odsetek za zwłokę.
  • Obliczanie terminów w prawie podatkowym
 3. Postępowanie podatkowe
  • Zasady ogólne postępowania (strona - interes prawny)
  • Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego
  • Doręczenia i wezwania
  • Terminy (Przywrócenie terminu)
  • Udostępnianie akt - podmioty uprawnione
  • Decyzje - odwołanie od decyzji - wstrzymanie wykonania decyzji
  • Postanowienia - zażalenie na postanowienie
  • Interpretacje w sprawie przepisów prawa podatkowego (ogólne i indywidualne, tryb wydawania, warunki formalne wniosku, skutki niedopełnienia poszczególnych warunków wniosku o wydanie interpretacji, zasada nieszkodzenia wnioskodawcy)
  • Tajemnica skarbowa - przesłanki i tryb uchylenia
  • Udzielanie przedsiębiorcom ulg w spłacie podatków
   • Ulgi w spłacie podatków niestanowiący pomocy publicznej
   • Ulgi w spłacie podatków stanowiących pomoc de minimis
   • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną
   • Pomoc w ramach wyłączeń grupowych

Specjalizacja w zakresie poszczególnych podatków

Założenia: Przedstawienie szczegółowych zagadnień materialno-podatkowych.

Podatek dochodowy od osób prawnych cz. I
 1. Przedmiot opodatkowania
  (podmioty updop: osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, jednostki nie mające osobowości prawnej, wyłączenia podmiotowe, podatkowa grupa kapitałowa, następcy prawni, utrata podmiotowości prawno-podatkowej; zwolnienia podmiotowe)
 2. Dochód jako przedmiot opodatkowania
 3. (wyłączenia przedmiotowe, zwolnienia przedmiotowe (bezwarunkowe i warunkowe) dochód podatkowy, wyłączenia z podstawy opodatkowania, odliczenie strat, sukcesja podatkowa a odliczenia strat, wysokość odliczanej straty, dochód w podatkowych grupach kapitałowych)
 4. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
 5. (opodatkowanie zagranicznych osób prawnych, których kraje nie zawarły z Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, unikanie podwójnego opodatkowania)
 6. Rok podatkowy
 7. (podatnicy podejmujący po raz pierwszy działalność, zmiana roku podatkowe w trakcie prowadzenia działalności, zamknięcie ksiąg rachunkowych)
 8. Prowadzenie ewidencji rachunkowej
 9. (znaczenie ewidencji rachunkowej przy ustalaniu podstawy opodatkowania, ustala nie dochodu (straty) w drodze oszacowania, oszacowanie dochodu osób zagranicznych, definicja "działalności hurtowej i detalicznej", dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi)
 10. Dochód z udziału w zyskach osób prawnych
 11. (dywidendy, umorzenie udziałów lub akcji, likwidacja osoby prawnej podwyższenie kapitału zakładowego, łączenie lub podział spółek)
 12. Powiązania pomiędzy podatnikami
 13. (oszacowanie dochodów, powiązania pomiędzy "podmiotem krajowym" a "podmiotem zagranicznym"; metody oszacowania dochodów podmiotów powiązanych)
Podatek dochodowy od osób prawnych cz. II
 1. Przychód
  • Pojęcie przychodu (otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, różnice kursowe, przychody z tytułu nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy, praw lub świadczeń) data powstania przychodów
  • Przychodu z działalności gospodarczej, przychody należne; przychody z tytułu umorzenia lub przedawnienia zobowiązań, przychody z tytułu zwróconych wierzytelności, przychody z odpisów aktualizujących, obniżenie lub zwrot VAT, przychody z udziałów (akcji); przychód z nieruchomości udostępnionej nieodpłatnie, przychód z odpłatnego zbycia składników majątkowych
 2. Koszty uzyskania przychodów
  • Pojęcie kosztów uzyskania przychodów (koszty bezpośredni i pośrednie, poniesienie wydatków stanowiących kup, osiągnięcie przychodów jako cel poniesienia kosztów, związek kosztów z przychodami, ciężar dowodu i sposób dokumentowania poniesionych kosztów)
  • Potrącalność kosztów w czasie
  • Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
Podatek dochodowy od osób prawnych cz. III
 1. Wybrane zagadnienia związane z amortyzacją majątku trwałego
  • Środki trwałe
  • Remont i ulepszenie
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnycha
  • Wartość początkowa
  • Amortyzacja liniowa
  • Amortyzacja degresywna
  • Podwyższanie i obniżanie stawek amortyzacyjnych
 2. Różnice kursowe
  • rozliczanie różnic kursowych według ustawy o rachunkowości
  • rozliczanie różnic kursowych według prawa podatkowego
Podatek dochodowy od osób fizycznych
 1. Zakres podmiotowy
  • rezydenci i nierezydenci - nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy - miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania, wspólne opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
 2. Zakres przedmiotowy - źródła przychodów
  • Przychody ze stosunku pracy, nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników
  • Przychody z działalności wykonywanej osobiście
  • Przychody z działalności gospodarczej
  • Przychodu z nieruchomości
  • Przychody z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych
  • Przychody z odpłatnego zbycia rzeczy i nieruchomości
  • Przychody z innych źródeł
 3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
 4. Szczególne sposoby opodatkowania
  • Dochody opodatkowane ryczałtowo
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Karta podatkowa
  • Szacowanie dochodów
 5. Obliczanie wysokości zobowiązania podatkowego
  • Podatek liniowy. Skala podatkowa
  • Odliczenia od dochodu i od podatku
  • Alternatywne rozliczanie składek ZUS
  • Pobór podatku przez płatnika
Podatek od towarów i usług - cz.I
 1. Podatek VAT - istota, zasady
  Omówienie podstawowych zasad i pojęć funkcjonujących w ramach wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
 2. Zakres przedmiotowy:
  • Dostawa towarów, Świadczenie usług
   • określenie daty sprzedaży i momentu wykonania usługi, - określenia miejsca wykonania czynności przy dostawie towarów, - ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntów - analiza, czynności niepodlegające systemowi VAT
  • Opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług oraz nieodpłatnego przekazania lub zużycia towarów w świetle uregulowań podatku VAT (szczegółowo vide dzień 12)
  • Transakcje wewnątrzwspólnotowe:
   • rejestracja podatnika jako podatnika VAT UE przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów, warunki obowiązkowej rejestracji, - inne przypadku rejestracji VAT UE, - system wymiany informacji VIES
    • zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - WDT
   • moment powstania obowiązku podatkowego, - podstawa opodatkowania, - kiedy stawka 0%, - zasady dokumentowania, - rabaty, - korekty, - kursy walut, obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze, - faktury, - rozliczanie zaliczek, itp.
  • zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - WNT
   • określenie miejsca opodatkowania, - moment powstania obowiązku podatkowego, - podstawa opodatkowania, - zasady wystawniania faktur i dokumentowania,- informacje podsumowujące, - przypadki nie rozliczania WNT, pomimo przywozu towaru z innego państwa członkowskiego, - zwroty reklamacyjne a WNT
  • Wewnątrzwspólnotowa Transakcja Trójstronna - zasada ogólna i procedura uproszczona
  • Sprzedaż wysyłkowa - szczególna procedura (teoria i praktyka)
 3. Import towarów:
  • procedury celne, - wartość celna towarów, - moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania (rabaty, korekty, kursy walut), - zasady potrącania podatku naliczonego, - powrotny wywóz towarów za granicę (np. w ramach reklamacji) a zasady korekty podatku VAT, - import towarów otrzymanych w drodze darowizny, - import części w ramach napraw gwarancyjnych
 4. Eksport towarów:
  • eksport bezpośredni i pośredni, - obowiązek podatkowy, - podstawa opodatkowania, - zasady stosowania stawki 0%, - dokumentowanie, - obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze, - rozliczanie zaliczek
 5. Przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice kraju - kontrahentom z innych krajów członkowskich lub z krajów trzecich
 6. Międzynarodowe transakcje szeregowe
 7. Import usług
  • moment powstania obowiązku podatkowego, - kurs waluty, - import usług związanych z WNT i importem towarów
 8. Usługi wykonywane poza granicami RP
  • moment powstania obowiązku podatkowego, - podstawa opodatkowania, dokumentowanie, - zasady zastosowania stawki 0%,(m.in. usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów, naprawa i uszlachetnianie towarów, usługi transportu międzynarodowego, itp.)
 9. Zasady opodatkowania usług niematerialnych (na i poza terytorium UE)
 10. Zasady opodatkowania usług transportowych (WUTT oraz UTM)
Podatek od towarów i usług - cz.II
 1. Podatnik VAT
  - pojęcie działalności gospodarczej, osoba fizyczna jako podatnik VAT, opodatkowanie likwidacji działalności, zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe
 2. Obowiązek podatkowy w VAT
  • - zasady szczególne, - moment wystawienia faktury VAT a powstanie obowiązku podatkowego, - refakturowanie usług - podstawy prawne, orzecznictwo i praktyka, - rozliczanie zaliczek
 3. Podstawa opodatkowania
  • - rabaty, - premie pieniężne, - dotacje, - zastosowanie właściwego kursu waluty w transakcjach międzynarodowych
 4. Stawki podatkowe w VAT
  • kiedy 0%, 3%, 7% - Klasyfikacje statystyczne a podatek VAT (PKWiU)
 5. Podatek naliczony - odliczenia, zwroty
  • Prawo do odliczenia
  • Termin odliczenia
  • Rozliczanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym - termin zwrotu VAT
  • Wydatki nie dające prawa do odliczenia podatku naliczonego
 6. Odliczanie częściowe. Korekta VAT
  • - czynności z prawem do odliczenia i bez prawa do odliczenia, - wstępne określenie proporcji, - wyłączenia przy obliczaniu proporcji, dotacje w strukturze sprzedaży, - szacunkowe określenie proporcji, - przypadki niestosowania odliczania proporcjonalnego
  • Korekta rozliczenia podatku po zakończeniu roku:
   • ogólna zasada i przesłanki korygowania, sposób ujęcia w deklaracjach,
   • korekta w przypadku nabycia składników majątku trwałego,
   • korekta w przypadku zbycia lub zmianie przeznaczenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
   • korekta podatku a wartość początkowa składników majątku trwałego,
   • korekta przy zbyciu przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),
   • korekta w związku likwidacją, utratą środków trwałych,
   • korekta odliczenia częściowego od wydatków inwestycyjnych,
   • zaniechane inwestycje a korekta podatku naliczonego,
   • korekta w związku z ulepszeniem, modernizacją środków trwałych,
   • aport ŚT do spółki a korekta podatku naliczonego,
   • korekta VAT - skutki w podatku dochodowym, rozliczenie różnic,
Podatek od towarów i usług - cz.III
 1. Samochód w firmie a VAT Odliczenia VAT przy nabyciu samochodu, odliczanie VAT przy nabyciu paliwa do pojazdu samochodowego,
 2. Fakturowanie
  • Istota i znaczenie faktury, podmioty obowiązane do wystawiania faktur, obowiązek wystawiania faktur w ustawie VAT, dokumentowanie transakcji w obrocie gospodarczym, podmioty obowiązane do wystawiania faktur, Wystawianie faktur przez nabywcę, Podmioty na rzecz których wystawiane są faktury, Przypadki braku obowiązku wystawiania faktur, -Wystawianie faktur na podstawie paragonu fiskalnego
  • Rodzaje transakcji dokumentowanych fakturą VAT
  • Podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur
  • Termin wystawiania faktur a obowiązek podatkowy w VAT
  • Treść i forma faktury, - Zasady wystawiania faktur, - Rodzaje i zawartość dokumentów, -Niezbędne dane, -Dokumenty uznawane za fakturę
  • E-faktury
  • Faktura korygująca
  • Nota korygująca
  • Duplikat faktury
  • Anulowanie faktur
  • Faktury zaliczkowe - termin wystawiania faktur zaliczkowych
  • Refakturowanie - możliwość i zakres zastosowania
  • Faktury wystawiane w obcej walucie - fakturowanie transakcji międzynarodowych
  • "Pusta faktura" - konsekwencje podatkowe
 3. Deklaracje i zapłata podatku
 4. Ewidencje
 5. Sankcje
 6. Kasy rejestrujące
  • - zwolnienia przedmiotowe, - zwolnienia podmiotowe, - zwrot wydatków na zakup
 7. Nieściągalność wierzytelności - "ulga na złe długi"
Zagadnienia kompleksowe cz. I

Działania marketingowe - zagadnienia CIT i VAT

 1. Reprezentacja i reklama
  • a)Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT:
   • zasady rozliczania i dokumentowania, ustalenie podstawy opodatkowania,
   • wydatki na reprezentację i reklamę niepodlegające VAT,
   • przekazanie a zużycie towarów na cele reprezentacji i reklamy,
   • prezenty o małej wartości, próbki, materiały reklamowe i informacyjne,
   • import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów o charakterze reklamowych, zasady rozliczenia towarów nabytych i przekazywanych nieodpłatnie,
   • zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy,
   • refakturowanie zakupionych usług,
   • import usług reklamowych, usługi reklamowe nie podlegające VAT,
   • zasady potrącania podatku naliczonego, w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy.
 2. Wydatki na reprezentację i reklamę w świetle ustawy o podatku dochodowym CIT:
  • zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów,
  • klasyfikacja wydatków jako wydatki na reklamę lub reprezentację,
  • zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, w tym: upominki i poczęstunki dla kontrahentów, posiłki w trakcie konferencji i szkoleń, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych itd,
  • podatek VAT należny i naliczony a koszty uzyskania przychodów - zasady zaliczania,
  • organizacja szkoleń o charakterze reklamowym i instrukcyjnym,
  • reklama a marketing/oferta sprzedaży/informacja handlowa - skutki podatkowe,
  • tablice reklamowe, degustacje, upominki reklamowe, plakaty, udział w targach i konferencjach itp. - zasady rozliczeń podatkowych,
 3. Premie pieniężne
  • Stanowisko Ministerstwa Finansów / organów skarbowych, -Stanowisko sądów krajowych WSA/NSA oraz Trybunału Sprawiedliwości WE w Luksemburgu (ETS)
  • Skutki dla podatku VAT oraz podatku dochodowego od 1 stycznia 2008 r.
  • Metody optymalizacji
 4. Sponsoring
  • Rozliczenie sponsoringu na gruncie ustawy VAT.
  • Opodatkowanie podatkiem dochodowym stron umowy sponsoringu:
   • zasady dokumentowania i zaliczania wydatków sponsora do kosztów uzyskania przychodów,
 5. Udział w targach i imprezach reklamowych
 6. Organizacja konkursów i turniejów - skutki podatkowe
 7. Sprzedaż promocyjna
  • Zasady rozliczania sprzedaży premiowej na gruncie VAT:
   • warunki uznania sprzedaży za sprzedaż premiową,
   • możliwość potrącania podatku naliczonego,
   • przypadki niewystępowania VAT należnego,
   • rabaty.
  • Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych:
   • upominki premiowe, nagrody w konkursach i losowaniach opodatkowanie zwycięzców konkursów i promocji - obowiązki płatników - opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Leasing w ujęciu podatkowym - zagadnienia CIT i VAT

 1. Umowa leasingu w Kodeksie Cywilnym
  • a) Rodzaje umów leasingu,
  • b) Strony, cechy i forma prawna umowy, prawa i obowiązki stron,
 2. Leasing w podatku VAT
  • Klasyfikacja umów leasingu - świadczenie usług czy dostawa towarów,
  • Moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania - w leasingu finansowym i operacyjnym,
  • Leasing a prawo do odliczenia VAT naliczonego przez finansującego,
  • Szczegółowe zasady dotyczące leasingu samochodów:
   • u leasingodawcy,
   • u leasingobiorcy,
  • Skutki podatkowe sprzedaży samochodu będącego przedmiotem leasingu
  • Leasing w obrocie międzynarodowym - leasing jako usługa transgraniczna,
  • Wartość początkowa w leasingu finansowym u podatnika zwolnionego z podatku VAT
 3. Leasing a CIT
  • Pojęcie umowy leasingu,
   • Strony i przedmiot umowy leasingu w ujęciu podatkowym,
   • Podstawowy okres umowy,
   • Rzeczywista i hipotetyczna wartość netto,
   • Spłata wartości początkowej przedmiotu umowy,
  • Kryteria umowy leasingu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • Kryteria umowy leasingu gruntów i podlegających amortyzacji środków trwałych,
  • Leasing finansowy
   • wartość początkowa,
   • ogólne zasady kwalifikowania przychodów oraz kosztów, zasady amortyzowania u korzystającego,
   • wygaśnięcie, rozwiązania, zmiana umowy,
   • skutki podatkowe sprzedaży przedmiotu leasingu,
  • Leasing operacyjny
   • ogólne zasady kwalifikowania przychodów oraz kosztów, zasady amortyzowania u finansującego,
   • sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy,
   • kontynuacja umowy,
  • Leasing gruntów - zasady opodatkowania w podstawowym okresie umowy,
  • Cesja wierzytelności leasingowych - umowa forfaitingu lub factoringu,
  • Leasing samochodów osobowych a koszty uzyskania przychodów,
  • Nieodpłatne przeniesienie własności przedmiotu umowy,
  • Podatkowe skutki wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy leasingu.
  • Umowy niespełniające warunków podatkowej umowy leasingu - najem i dzierżawa - zasady opodatkowania.
Zagadnienia kompleksowe cz. II
 1. Rozliczenia podróży służbowych - zagadnienia CIT i VAT
 2. Pojęcie podróży służbowych:
  • przepisy prawa pracy,
  • rozporządzenie regulujące problematykę delegacji krajowych,
  • rozporządzenie regulujące problematykę delegacji zagranicznych
 3. Rodzaje wyjazdów służbowych.
 4. Krajowe podróże służbowe i ich kwalifikacja podatkowa:
  • czas pracy a podróż służbowa,
  • przychód pracownika z tytułu otrzymanych diet: koszty przejazdu, dojazdów, noclegów oraz inne wydatki
  • kwalifikacja podatkowa rozliczania kosztów podróży służbowej: pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umów zlecenia lub o dzieło,
  • samochód a problematyka podróży służbowych:
   • samochody prywatne używane do celów służbowych - jazdy lokalne i wyjazdy służbowe
   • delegacje samochodem firmowym,
 5. dokumentacja krajowych podróży służbowych,
 6. Rodzaje należności pracowniczych przy zagranicznych podróżach służbowych i ich kwalifikacja podatkowa,
  • rozliczenie kosztów: czas pracy, diety, dojazdy, noclegi, wyżywienie, zakup paliwa, koszty leczenia i inne,
  • należności za czas podróży służbowej a różnice kursowe,
  • podróże osób nie będących pracownikami (zatrudnionych na podstawie kontraktów menedżerskich, umów zlecenia)
  • delegacje zagraniczne dla prowadzących działalność gospodarczą,
  • dokumentacja zagranicznych podróży służbowych,
   • Oddelegowanie pracownika,
   • Wyjazdy pracowników kierowanych przez pracodawców na szkolenia oraz osób innych niż pracownicy,
   • Wydatki na rzecz pracowników - zagadnienia CIT i VAT
   • Świadczenia na rzecz pracowników w świetle regulacji podatkowych (zagadnienia ogólne):
    • zaliczanie wydatków do kosztów
    • przychód pracownika w świetle regulacji ustawy podatkowej
    • świadczenia na rzecz pracowników w podatku od towarów i usług - VAT należny i VAT naliczony
  • Moment zaliczania do kosztów podatkowych wynagrodzeń i wydatki z nimi związane w świetle najnowszych zmian w ustawach o podatkach dochodowych
   • Świadczenia finansowane ze środków obrotowych pracodawcy:
    • posiłki i napoje dla pracowników, w tym między innymi posiłki profilaktyczne, dopłaty do posiłków, bony, talony, kupony
    • zakwaterowanie pracowników na koszt pracodawcy
    • dofinansowanie do wynajmu mieszkań
    • ryczałty za używanie samochodu nie stanowiącego własności pracodawcy
    • samochody służbowe do celów prywatnych
    • używanie służbowych telefonów komórkowych do celów prywatnych
    • bony i inne upominki gwiazdkowe
    • upominki reklamowe
    • bale i inne imprezy integracyjne
    • dofinansowanie dokształcania pracowników
    • świadczenia medyczne na rzecz pracowników - zmiany
    • pozostałe świadczenia dla pracowników
  • Świadczenia finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
   • pożyczki mieszkaniowe z funduszu świadczeń socjalnych
   • zapomogi
   • imprezy rekreacyjne dla pracowników i ich rodzin
   • inne świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych
  • Świadczenia rzeczowe dla emerytów i rencistów
Pozostałe obciążenia podatkowe
 1. Podatek akcyzowy
  • Harmonizacja akcyzy w Unii Europejskiej.
  • Wyroby akcyzowe zharmonizowane i niezharmonizowane.
  • Składy podatkowe i procedura zawiedzenia poboru akcyzy.
  • Rozliczenie podatku akcyzowego przez zarejestrowanego i niezarejestrowanego handlowca. Dokumenty towarzyszące procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz procedurze z zapłaconą akcyzą (ADT, UDT).
  • Organy podatkowe oraz rozliczenie podatku akcyzowego.
  • Zawiadomienie o planowanym nabyciu wyrobów akcyzowych.
  • Stawki.
  • Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania.
  • Zwolnienia akcyzowe.
  • Zabezpieczenia.
  • Znaki akcyzy.
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych
  • Katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz podstawa prawna ich opodatkowania.
  • Zależności pomiędzy opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem od towarów i usług.
  • Obowiązek podatkowy.
  • Podstawa opodatkowania (umowa sprzedaży, umowa darowizny, przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania).
  • Zwolnienia przedmiotowe.
  • Płatnicy.
 3. Podatek od nieruchomości
  • Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
  • Zwolnienia z podatku od nieruchomości.
  • Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
  • Zasady składania deklaracji na podatek od nieruchomości
 4. Podatek od środków transportowych
  • Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych.
  • Zasady deklarowania obowiązku podatkowego oraz zasady wpłaty podatku od środków transportowych.
  • Zasady ustalania stawek w podatku od środków transportowych.
  • Podstawa opodatkowania podatkiem od środków transportowych.


Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz

INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
INFORMACJE
Cena
2 990 / sztuka
Kontakt
Dział kursów
Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Wyślij e-mail
Świętokrzyska 36 lok. 61
00-116 Warszawa

tel: 22 526 30 5022 526 30 50
tel: 22 526 30 5222 526 30 52
fax: 22 526 30 60
więcej informacji na www.par.edu.pl
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
sb: 09:00-15:45
nd: 09:00-15:45
rozwiń
OPINIE O UŻYTKOWNIKU PAR_SA
W trosce o wiarygodność opinii oraz reputację usługodawców rejestrujemy adresy IP komputerów, z których wystawiane są opinie.
Użytkownik wystawiający opinię proszony jest również o podanie danych kontaktowych, które nie są jednakże weryfikowane.
Specjalista ds podatkowych - Kurs - Gdańsk - galeria
Specjalista ds podatkowych - Kurs - Gdańsk Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4 na 5 (liczba ocen: 12)
Poprzednia usługa: Usługi Remontowo - Budowlane   Następna usługa: Polerowanie Naprawa Felg Alu Opony sprzedaz serwis