favore.pl
Akademia MSR / MSSF( 80 godz.) - KURS - Katowice

Akademia MSR / MSSF( 80 godz.) - KURS - Katowice nr 290641

Lokalizacja: Katowice (woj. śląskie)Więcej: ścisłe centrum Katowic

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Współadministratorów danych. Współadministratorami są Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, We Net Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A oraz We Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia. [zwiń]

INFORMACJE
Cena
3 990 / sztuka
Kontakt
Dział kursów
Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Wyślij e-mail
Świętokrzyska 36 lok. 61
00-116 Warszawa

tel: 22 526 30 5022 526 30 50
tel: 22 526 30 5222 526 30 52
fax: 22 526 30 60
więcej informacji na www.par.edu.pl
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
sb: 09:00-15:45
nd: 09:00-15:45
rozwiń
OPIS USŁUGI
Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele w godz. 09:00- 15:45 w następujących terminach:
19-20 listopad 2011
3-4 grudzień 2011
17-18 grudzień 2011
7-8 styczeń 2012
21-22 styczeń 2012
Na zakończenie kursu wręczone będzie Państwu zaświadczenie ukończenie kursu.

Zaświadczenie to wydane będzie na drukach Polskiej Akademii Rachunkowości S.A

Program kursu

 1. Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 2. Zakres i obowiązek stosowania MSSF/MSR
 3. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych
  • cel sprawozdań
  • zasada memoriału i kontynuacji działalności
  • cechy jakościowe sprawozdania
  • składniki sprawozdania finansowego
  • ujmowanie poszczególnych składników i ich wycena
  • koncepcje kapitału i zachowania kapitału
 4. MSSF 1 zastosowanie MSSF po raz pierwszy
  • bilans otwarcia według MSSF
  • zasady rachunkowości
  • zwolnienia i wyjątki dotyczące retrospektywnego zastosowania innych MSSF
  • prezentacja i ujawnianie informacji (porównawczość , wyjaśnienia)
 5. MSSF 2 płatność w formie akcji
  • transakcje płatności w formie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych
  • transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych
  • transakcje płatności w formie akcji z alternatywą rozliczenia w środkach pieniężnych
 6. MSSF 3 połączenia jednostek gospodarczych
  • identyfikacja połączenia jednostek
  • metoda rozliczania
  • stosowanie metody nabycia
 7. MSSF 4 umowy ubezpieczeniowe
  • zakres , ujmowanie , wycena
 8. MSSF 5 aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
  • klasyfikacja aktywów trwałych jako przeznaczone do sprzedaży
  • wycena przeznaczonych do sprzedaży aktywów trwałych
  • prezentacja działalności zaniechanej
  • wyniki dotyczące działalności kontynuowanej
 9. MSSF 6 poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych
  • ujmowanie aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych
  • wycena i prezentacja tych aktywów
  • utrata wartości
 10. MSSF 7 instrumenty finansowe – ujawnianie informacji
  • kategorie instrumentów finansowy i zakres ujawnianych informacji
  • wpływ instrumentów finansowych na sytuację finansową i wynik działalności
  • charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi
 11. MSSF 8 segmenty operacyjne
  • segmenty operacyjne a segmenty sprawozdawcze
  • ujmowanie informacji i wycena
  • ujawnienie informacji na temat jednostki jako całości
 12. MSR 1 prezentacja sprawozdań finansowych
  • cel i części składowe sprawozdań finansowych
  • zasady ogólne sprawozdawczości
  • struktura i treść sprawozdania finansowego
 13. MSR 2 zapasy
  • wycena zapasów
  • obciążanie kosztów okresu
 14. MSR 7 rachunek przepływów pieniężnych
  • korzyści z informacji o przepływach pieniężnych
  • prezentacja rachunku przepływów pieniężnych
  • sprawozdawczość dotycząca działalności operacyjnej , inwestycyjnej i finansowej
  • przepływy w kwotach netto , przepływy w walutach obcych
  • odsetki , dywidendy , podatek
  • transakcje bezgotówkowe
  • środki pieniężne i ich ekwiwalenty
 15. MSR 8 zasady (polityka) rachunkowości , zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów
  • polityka rachunkowości
  • zmiany wartości szacunkowych
  • retrospektywne zastosowanie
 16. MSR 10 zdarzenia następujące po dniu bilansowym
  • ujmowanie i wycena
  • kontynuacja działalności
  • ujawnianie informacji
 17. MSR 11 umowy o usługę budowlaną
  • łączenie i rozdzielanie umów o usługę budowlaną
  • przychody z umów i ich koszty
  • ujmowanie przewidywanych strat
  • zmiany szacunków
 18. MSR 12 podatek dochodowy
  • wartość podatkowa
  • ujmowanie bieżących zobowiązań i należności podatkowych
  • ujmowanie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego i aktywów z tytułu tego podatku
  • ujmowanie podatku bieżącego  i odroczonego
  • prezentacja
 19. MSR 16 rzeczowe aktywa trwałe
  • wartość początkowa rzeczowych aktywów trwałych oraz nakłady w późniejszym terminie
  • wycena następująca po początkowym ujęciu
 20. MSR 17 leasing
  • klasyfikacja leasingu
  • leasing u leasingobiorców
  • leasing u leasingodawców
  • sprzedaż i leasing zwrotny
 21. MSR 18 przychody
  • ustalenie wysokości przychodów
  • identyfikacja transakcji
  • sprzedaż dóbr i świadczenie usług
  • odsetki , tantiemy , dywidendy
 22. MSR 19 świadczenia pracownicze
  • krótkoterminowe świadczenia pracownicze
  • świadczenia po okresie zatrudnienia: programy określonych składek i świadczeń
  • pozostałe długoterminowe świadczenia pracownicze
  • świadczenia  z tytułu rozwiązania stosunku pracy
 23. MSR 20 dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej
  • dotacje i ich prezentacja
 24. MSR 21 skutki zmian kursów wymiany walut obcych
  • wykazywanie transakcji w walutach obcych w walucie funkcjonalnej
  • stosowanie waluty prezentacji innej niż waluta funkcjonalna
  • skutki podatkowe różnic kursowych
 25. MSR 23 koszty finansowania zewnętrznego
  • koszty finansowania zewnętrznego podejście wzorcowe i alternatywne
 26. MSR 24 ujmowanie informacji na temat podmiotów powiązanych
  • cel ujawniania informacji na temat podmiotów powiązanych
 27. MSR 26 rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych
  • programy określonych składek
  • programy określonych świadczeń
 28. MSR 27 skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe
  • prezentacja i zakres skonsolidowanego sprawozdania
  • procedury konsolidacyjne
  • szczegóły ujawniania informacji
 29. MSR 28 inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
  • zastosowanie metody praw własności
 30. MSR 29 sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji
  • przekształcenie sprawozdań finansowych
 31. MSR 31 udziały we wspólnych przedsięwzięciach
  • wspólnie kontrolowana działalność
  • wspólnie kontrolowane aktywa
  • współkontrolowane podmioty
  • transakcje , udziały , zarządzanie we wspólnych przedsięwzięciach
 32. MSR 32 instrumenty finansowe : prezentacja
  • miejsca prezentacji instrumentów finansowych
 33. MSR 33 zysk przypadający na jedną akcję
  • podstawowy zysk przypadający na jedną akcję
  • rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję
  • korekty retrospektywne
 34. MSR 34 śródroczna sprawozdawczość finansowa
  • treść śródrocznego raportu finansowego
  • ujmowanie i wycena
 35. MSR 36 utrata wartości aktywów
  • identyfikacja aktywów,  w przypadku których mogła nastąpić utrata wartości
  • wycena wartości odzyskiwalnej
  • odpis aktualizujący i jego odwrócenie
 36. MSR 37 rezerwy , zobowiązania warunkowe  i aktywa warunkowe
  • rezerwy a zobowiązania warunkowe
  • ujmowanie i wycena
  • zmiany stanu rezerw i ich wykorzystanie
 37. MSR 38 wartości niematerialne
  • ujęcie i wycena wartości niematerialnych
  • określony i nieokreślony okres użytkowania
  • odpisy aktualizujące
  • wycofanie z użytkowania i zbycie
 38. MSR 39 instrumenty finansowe : ujmowanie i wycena
  • wbudowane instrumenty pochodne
  • zabezpieczenia
 39. MSR 40 nieruchomości inwestycyjne
  • wycena po początkowym ujęciu
  • przeniesienia , zbycie
 40. MSR 41 rolnictwo
  • ujmowanie i wycena
 41. Interpretacje  Komitetu ds. Interpretacji MSR oraz  Stałego Komitetu ds. Interpretacji
 42. Analiza praktycznego zastosowania MSR i MSSF na przykładach spółek stosujących Standardy i ich danych

 Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz


INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
INFORMACJE
Cena
3 990 / sztuka
Kontakt
Dział kursów
Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Wyślij e-mail
Świętokrzyska 36 lok. 61
00-116 Warszawa

tel: 22 526 30 5022 526 30 50
tel: 22 526 30 5222 526 30 52
fax: 22 526 30 60
więcej informacji na www.par.edu.pl
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
sb: 09:00-15:45
nd: 09:00-15:45
rozwiń
OPINIE O UŻYTKOWNIKU PAR_SA
W trosce o wiarygodność opinii oraz reputację usługodawców rejestrujemy adresy IP komputerów, z których wystawiane są opinie.
Użytkownik wystawiający opinię proszony jest również o podanie danych kontaktowych, które nie są jednakże weryfikowane.
Akademia MSR / MSSF( 80 godz.) - KURS - Katowice - galeria
Akademia MSR / MSSF( 80 godz.) - KURS - Katowice Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 5)
Poprzednia usługa: Myra Hotel - Turcja / Marmaris super niskie ceny   Następna usługa: TYNKI GYPSOWE CEMENT WAPIENNE Z AGREGATEM