favore.pl
Dyrektor Finansowy -  KURS -  Warszawa

Dyrektor Finansowy - KURS - Warszawa nr 252052

Lokalizacja: Warszawa (woj. mazowieckie)Więcej: ścisłe centrum Warszawy

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Współadministratorów danych. Współadministratorami są Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, We Net Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A oraz We Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia. [zwiń]

INFORMACJE
Cena
6 027 / sztuka
Kontakt
Dział kursów
Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Wyślij e-mail
Świętokrzyska 36 lok. 61
00-116 Warszawa

tel: 22 526 30 505122 526 30 5051
tel: 22 526 30 5222 526 30 52
fax: 22 526 30 60
www.par.edu.pl
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
sb: 09:00-15:45
nd: 09:00-15:45
rozwiń
OPIS USŁUGI
Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele w godz. 09:00 - 15:45 w następujących terminach:

19-20 listopad 2011
3-4 grudzień 2011
7-8 styczeń 2012
28-29 styczeń 2012
11-12 luty 2012
25-26 luty 2012
10-11 marzec 2012
24-25 marzec 2012
14-15 kwietnia 2012
28-29 kwietnia 2012

Celem kursu jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy na stanowisku dyrektora finansowego. Zajęcia obejmują zarówno zagadnienia specjalistyczne, jak i wiedzę niezbędną do sprawnego poruszania się w innych niż finanse obszarach zarządzania. Blok zająć specjalistycznych podzielony jest na moduły obejmujące zagadnienia prawne, rachunkowe, narzędzia analizy finansowej i zarządzania wartością, controlling, MIS oraz pozyskiwanie kapitału. Z kolei moduły niefinansowe są skierowane na podnoszenie umiejętności w zakresie umiejętności ogólnomenedżerskich oraz poszerzanie wiedzy w obszarze zarządzania, strategii oraz marketingu. Taka kompozycja pozwoli na przekazanie Uczestnikom interdyscyplinarnej wiedzy, niezbędnej do sprawnego zarządzania departamentem finansowym w szybko zmieniającym się otoczeniu.

Korzyści z uczestnictwa w kursie:
* Kompleksowy program kształcenia oparty na najnowszej wiedzy i praktyce
* Praktyczne warsztaty komputerowe ( 36 godz.)
* Wybitni eksperci/praktycy z doświadczeniem dydaktycznym
* Aktywne metody prowadzenia zajęć
* Pierwsza sesja kursu połączona z imprezą integracyjną - uroczysta kolacja w restauracji w centrum Warszawy
* Pozostałe sesje w ścisłym centrum Warszawy (nowe przestronne sale szkoleniowe w siedzibie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A)
* Serwis kawowy wraz z barkiem kanapkowym
* Komplet materiałów szkoleniowych ( zadania, testy, case study, ustawy i rozporządzenia, materiały autorskie)
* Literatura uzupełniająca (Vademecum Dyrektora Finansowego, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe)
* Bon szkoleniowy o wartości 3 tys. zł rozlosowany wśród uczestników
* Kontakt e-mailowy i telefoniczny z opiekunem grupy
* Profesjonalna obsługa w czasie trwania kursu
* Certyfikat ukończenia kursu

Program kursu

Moduł umiejętności menedżerskich - 20 godz.

   1. Nowoczesne koncepcje zarządzania
      (Zajęcia są ukierunkowane na przedstawienie najważniejszych obecnie koncepcji zarządzania operacyjnego: benchmarking, BPR, BPM, TQM, ABC/ABM. Szczególny nacisk zostanie położony   na ich wartość dla: działań strategicznych i nawiązanie do informacji, jakich te koncepcje wymagają)
   2. Zarządzanie jako profesja - systematyka najważniejszych funkcji kierowniczych
      (Kierowanie jako profesja wymaga znajomości podstawowych funkcji kierowniczych. Zostaną one omówione, a następnie zobrazowane przykładami z praktyki. Szczególny nacisk zostanie położony na te funkcje, które są najbardziej przydatnymi dla Dyrektora finansowego).
   3. Metody i techniki zarządzania
      (Znajomość technik i metod zarządzania (ZPC, Zarządzanie przez wyniki, przez delegowanie, etc.) oraz technik wspomagających rozwiązywanie problemów, zdecydowanie zmniejsza czas dochodzenia do pożądanych wyników. Słuchacze powinni się z nimi zapoznać choćby hasłowo)
   4. Ćwiczenia
      (Zostaną przeprowadzone gry kierownicze, których podstawowym celem jest uzyskanie efektu autonauki - sprawdzenia w zasymulowanej sytuacji swoich umiejętności)

Strategia i zarządzanie - 16 godz.

   1. Zarządzanie strategiczne - wprowadzenie
          * Definicje strategii - wprowadzenie podstawowych pojęć
          * Przedstawienie różnych koncepcji tworzenia i budowy strategii
          * Przedstawienie założeń analiz strategicznych
   2. Analiza otoczenia organizacji
          * Analiza makrootoczenia
          * Budowa scenariuszy
          * Analiza branży i sektora
          * Analiza map grup strategicznych
          * Analiza interesariuszy
          * Analiza value net
   3. Analiza organizacji
          * typowe obszary analizy
          * Analiza łańcucha wartości
          * Analiza konfiguracji
          * Analiza zasobów
          * Analiza TOWS/SWOT
   4. Formułowanie strategii
          * Założenia budowania strategii
          * Wizja, misja
          * Domena działania
          * Przewaga strategiczna
          * Cele strategiczne
          * Funkcjonalne programy działania
   5. Metody portfelowe
          * Macierz BCG
          * Macierz GE
          * Macierz ADL

Sprawozdawczość finansowa - 12 godz.

   1. Sprawozdania finansowe według MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości
   2. Bilans, budowa, zawartość merytoryczna bilansu i jego elementów składowych
   3. Rachunek zysków i strat, budowa, zawartość merytoryczna rachunku zysków i strat i jego elementów składowych
   4. Zestawienie zmian w kapitale własnym, zawartość merytoryczna zestawienia i jego elementów składowych
   5. Rachunek przepływów pieniężnych, budowa, zawartość merytoryczna zestawienia przepływów pieniężnych i jego elementów składowych
   6. Informacja dodatkowa, budowa i znaczenie
   7. Aspekty formalno prawne sporządzania, zatwierdzania, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych

ANALIZA FINANSOWA - 12 godz.
Klasyczna analiza finansowa

   1. Istota oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa
          * Wprowadzenie do analizy finansowej
          * Zawartość informacyjna sprawozdania finansowego
          * Przegląd metod stosowanych w analizie sprawozdań finansowych (analizy pionowe, poziome i wskaźnikowe).
   2. Analiza wskaźnikowa
          * Wskaźniki rentowności. Ujęcie księgowe i rynkowe
          * Wskaźniki płynności. Analiza tradycyjna i skorygowana
          * Wskaźniki sprawności działania. Różnice w stosowanych formułach obliczeniowych
          * Wskaźniki zadłużenia. Perspektywa właściciela i wierzycieli
          * Wskaźniki bazujące na rachunku przepływów pieniężnych
          * Krytyczne uwagi na temat analizy wskaźnikowej
          * Najczęściej popełniane błędy w analizach wskaźnikowych
   3. Powiązania pomiędzy wskaźnikami
          * Analizy piramidalne
          * Poprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa – ujęcie modelowe
          * Wpływ zmian wybranych wielkości na wskaźniki finansowe
   4. Przykłady wraz z interpretacją uzyskanych wyników w kontekście zagrożeń działalności przedsiębiorstwa
          * Prognozowanie bankructwa za pomocą analizy wskaźnikowej
          * Symptomy pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstwa
          * Metodologie badania zagrożeń działalności funkcjonowania przedsiębiorstwa stosowane przez banki i agencje ratingowe

Business inteligence - 8 godz.

   1. Źródła informacji
   2. Wykorzystanie informacji o wysokim stopniu ogólności przy specjalistycznych analizach
   3. Competitive intelligence
   4. Strategiczna analiza sektorowa (finansowa analiza sektora, model 5 sil Portera)

Optymalizacja podatkowa - 8 godz.
Założenia ogólne

   1. Cel i założenia optymalizacji podatkowej.
   2. Granice optymalizacji i obejście prawa.
   3. Swoboda umów w aspekcie prawa podatkowego (możliwości weryfikacji, granice swobody, wolność kontraktowania na gruncie prawa podatkowego)
   4. Swoboda oceny dowodów a dowolność organów podatkowych (podważanie błędnych decyzji podatkowych)
   5. Rola interpretacji indywidualnych (bezpieczeństwo podatkowe i możliwości podważenia)
   6. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty jako forma bezpiecznego ?sprawdzenia? urzędu.
   7. Wykorzystanie różnic między prawem bilansowym a podatkowym dla potrzeb planowania podatkowego
   8. Uchybienia kontroli podatkowej i skarbowej (sposób wykorzystania, środki zaskarżania)

Podatki dochodowe

   1. Reprezentacja i reklama (równowaga i racjonalizacja, znaczenie dokumentacji)
   2. Integracje pracownicze i ich dokumentacja (właściwe wykorzystanie orzecznictwa sądowego)
   3. Planowanie podatkowe przy przekształceniach organizacyjnych
   4. Rola amortyzacji podatkowej w planowaniu kosztów firmy (obniżenia i podwyższenia stawek, wykorzystanie metod amortyzacji przy obniżaniu obciążeń podatkowych)
   5. Uproszczona forma wpłacania zaliczek czyli nieoprocentowany kredyt od fiskusa
   6. Zaliczka za przedostatni miesiąc roku instrumentem planowania podatkowego
   7. Rozliczanie strat a bezpieczeństwo podatkowe i obniżanie zobowiązania podatkowego
   8. Dofinansowywanie spółek bez obowiązku podatkowego (dopłaty, podwyższenie kapitału)
   9. Planowanie kosztów a raty leasingowe (negocjacje w zakresie odpowiednich zapisów umownych)
  10. Wyłączenie zaliczek na dostawy i usługi z przychodów podatkowych
  11. Optymalizacja podatkowa przez różnice kursowe (metody, wybór kursów)
  12. Wpływ momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego na potrącalność kosztów
  13. Wyłączenia podatkowe w obrocie z zagranicą (dywidendy, unikanie podwójnego opodatkowania, certyfikaty rezydencji)

Podatek VAT

   1. Przesunięcie daty zapłaty podatku poprzez datę wystawienia faktury
   2. Przedwczesny obowiązek podatkowy a dodatkowe zobowiązanie podatkowe
   3. Premie pieniężne i bonusy ? rozliczenie u obu stron umowy
   4. Sposoby na pełne odliczenie VAT od nabycia samochodów osobowych
   5. Obniżenie VAT poprzez właściwy moment sprzedaży samochodu po wykupie z leasingu
   6. Obniżanie podatku VAT przy nieodpłatnych przekazaniach towarów
   7. Planowanie podatkowe przy likwidacji (unikanie podwójnego opodatkowania)
   8. Znaczenie wartości rynkowej przy transakcjach z podmiotami powiązanymi (obszary ryzyka)
   9. Optymalizacja czynności eksportowych i importowych (elektroniczny SAD, znaczenie miejsca odprawy celnej)
  10. Wykorzystanie przepisów unijnych i orzecznictwa ETS przy optymalizacji VAT

Controlling operacyjny - 14 godz.

   1. Narzędzia controllingu operacyjnego
      (Controlling operacyjny dysponuje szeregiem narzędzi, dzięki którym w sposób usystematyzowany można dochodzić do obiektywnego wyniku, a stąd na decyzje. Przedstawienie tych narzędzi i ich dyskusja pod kątem przydatności, będzie podstawą do nabierania umiejętności wybierania technik i narzędzi przydatnych do danej sytuacji decyzyjnej)
   2. Rachunek kosztów w sterowaniu rentownością
      (Podstawą controllingu operacyjnego jest rachunek kosztów. Po wykładzie wprowadzającym, Uczestnicy wymienią się doświadczeniami nt. różnych rachunków kosztów, szczególnie w sferze ich integracji z rachunkowością finansową)
   3. Projektowanie systemów sprawozdawczości wewnętrznej
      (Wykorzystanie controllingu operacyjnego jest w dużej mierze uzależnione od systemów informacyjnych. Takim systemem, który pozwala na lepsze planowanie i kontrolę jest sprawozdawczość wewnętrzna. W tej części zostaną przedstawione doświadczenia z projektowania i wdrażania takich systemów)
   4. Wykorzystanie zintegrowanych systemów zarządzania w controllingu
      (Powiązanie systemów zarządzania z systemem controllingu jest jedną z najtrudniejszych sfer w rozwoju tego systemu. Na bazie przykładów przedstawionych przez Prowadzącego oraz doświadczeń własnych, zostaną wyspecyfikowane te zagadnienia, którym należy się szczególna uważność)

Controlling strategiczny - 14 godz.
Strategiczne planowanie finansowe

   1. Zasady projektowania zestawień finansowych
   2. Planowanie luki kapitałowej
   3. Szacowanie wolnych przepływów dla właścicieli i wszystkich stron finansujących

Wycena przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych

   1. Przegląd metod wyceny przedsiębiorstw
   2. Model DCF w wycenie przedsiębiorstw
          * Ustalanie kosztu kapitału w warunkach polskich
          * Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny (FCFF, FCFE, EVA)
          * Uzgodnienie wycen powadzonych za pomocą poszczególnych technik DCF
          * Zasady kalkulacji wartości rezydualnej w wycenie przedsiębiorstw
          * Zasady kalkulacji wartości aktywów nieoperacyjnych
   3. Ocena projektów inwestycyjnych
          * Zakres analizy finansowej projektów inwestycyjnych
          * Narzędzia oceny racjonalności projektów inwestycyjnych
          * Narzędzia oceny wykonalności projektów inwestycyjnych
          * Narzędzia analizy projektów inwestycyjnych (analiza wrażliwości, analiza Monte Carlo), analiza scenariuszowa
          * Narzędzia analizy wpływu opcji realnych na wartość projektów inwestycyjnych
          * Ocena projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich

Narzędzia zarządzania wartością

   1. Księgowe miary oceny wzrostu wartości przedsiębiorstwa
   2. Miary oceny wzrostu wartości przedsiębiorstwa bazujące na koncepcji zysku ekonomicznego oraz wolnych środków pieniężnych (EVA, CFROI, SVA)
   3. Miary oceny wzrostu wartości przedsiębiorstwa bazujące na miernikach rynkowych (MVA, TSR, EPS)
   4. Zintegrowane narzędzia controllingu strategicznego (BSC)

Prawo handlowe - 8 godz.

Pozyskiwanie, struktura i koszt kapitału - 8 godz

Strategie zarządzania ryzykiem finansowym - 16 godz

   1. Rynek i instrumenty finansowe
   2. Rodzaje i pomiar ryzyka finansowego
   3. Narzędzia zarządzania ryzykiem finansowym
   4. Strategie zarządzania ryzykiem finansowym

Zaliczenie - the case study say - 8 godz.Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz

INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
INFORMACJE
Cena
6 027 / sztuka
Kontakt
Dział kursów
Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Wyślij e-mail
Świętokrzyska 36 lok. 61
00-116 Warszawa

tel: 22 526 30 505122 526 30 5051
tel: 22 526 30 5222 526 30 52
fax: 22 526 30 60
www.par.edu.pl
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
sb: 09:00-15:45
nd: 09:00-15:45
rozwiń
OPINIE O UŻYTKOWNIKU PAR_SA
W trosce o wiarygodność opinii oraz reputację usługodawców rejestrujemy adresy IP komputerów, z których wystawiane są opinie.
Użytkownik wystawiający opinię proszony jest również o podanie danych kontaktowych, które nie są jednakże weryfikowane.
Dyrektor Finansowy - KURS - Warszawa - galeria
Dyrektor Finansowy - KURS - Warszawa Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 7)
Poprzednia usługa: Przygotowanie do egzaminu na doradcę pod - Wrocław   Następna usługa: Adaptacja projektu Poznań szybko i tanio