favore.pl
Specjalista księgowy - KURS - Katowice

Specjalista księgowy - KURS - Katowice nr 224393

Lokalizacja: Katowice (woj. śląskie)Więcej: ścisłe centrum Katowic

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Współadministratorów danych. Współadministratorami są Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, We Net Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A oraz We Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia. [zwiń]

INFORMACJE
Cena
2 800 / sztuka
Kontakt
Dział Kursów
Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Wyślij e-mail
Świętokrzyska 36 lok. 61
00-116 Warszawa

tel: 22 526 30 5022 526 30 50
tel: 22 526 30 5222 526 30 52
fax: 22 526 30 60
więcej informacji na www.par.edu.pl
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
sb: 09:00-15:45
nd: 09:00-15:45
rozwiń
OPIS USŁUGI
Kurs adresowany jest do osób, które posiadają już ugruntowaną wiedzę z zakresu rachunkowości lub pracują w dziale finansowo-księgowym i chciałyby poszerzyć swoje kompetencje.

Kurs skierowany jest do osób pragnących zdobyć wiedzę konieczną do objęcia stanowiska specjalisty ds. finansowo- księgowych, specjalisty ds. kalkulacji kosztów, specjalisty ds. sprawozdawczości finansowej i analiz finansowych.

Tematyka kursu pozwala na poszerzenie wiedzy z dziedziny rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rozliczania kosztów i sprawozdawczości finansowej. Szerokie omówienie poszczególnych zagadnień poparte licznymi przykładami praktycznymi może stanowić przygotowanie uczestników do pracy w dużych jednostkach.

Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele w godz. 09:00-15:45.
Daty zjazdów:
19-20 listopad 2011
3-4 grudzień 2011
17-18 grudzień 2011
14-15 styczeń 2012
28-29 styczeń 2012
18-19 luty 2012
3-4 marzec 2012
10 marzec 2012

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu na druku Polskiej Akademii Rachunkowości S.A oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr. 847 K)

Po ukończeniu kursu uczestnik przystępujący do nieobowiązkowego,egzaminu wewnętrznego uzyskuje certyfikat poświadczający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Specjalisty do spraw rachunkowości(kod wg klasyfikacji zawodu nr 241103- Specjalista do spraw rachunkowości)

Prowadzący
Artur Raciński

Biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, wykładowca Polskiej Akademii Rachunkowości, autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem renomowanych firm audytorskich PROVIDUM Usługi Księgowe i Powiernicze S.A oraz Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o., w których kierował audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych. Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi. Autor książek „Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze” (PAR 2004), „Konsolidacja sprawozdań finansowych” (PAR 2008), a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka). .

Krzysztof Karpiński
absolwent SGH; praktyk- pracował na stanowiskach głównego księgowego oraz dyrektora finansowego, doświadczony wykładowca z zakresu rachunkowości i podatków; aplikant na biegłego rewidenta;
Renata Kowalska
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Aplikant na biegłego rewidenta w jednej z wiodących firm audytorskich. Wieloletni Główny Księgowy w międzynarodowych korporacjach o profilu produkcyjnym. Bogate doświadczenia z obszaru rachunkowości, podatków, konsolidacji sprawozdań finansowych, zarządzania zespołem i wdrażania systemów informatycznych w księgowości. W ramach aplikacji bierze udział w projektach badania sprawozdań finansowych, jak również różnego rodzaju analiz i due diligence. Specjalista - praktyk w zakresie prawa bilansowego i podatków.

Program kursu

I.  Rachunkowość – funkcje, regulacje prawne, zasady

 1.  Funkcje rachunkowości
 2.  System prawny rachunkowości – podstawowe akty prawne (ustawa o rachunkowości, szczegółowe rozporządzenia, Krajowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej)
 3. Ustawowy zakres rachunkowości – podmiotowy (przedsiębiorstwa państwowe, spółki handlowe i in.) i przedmiotowy (dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości, księgi rachunkowe, inwentaryzacja, wycena, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, przechowywanie danych, badanie i zatwierdzanie sprawozdań)
 4. Nadrzędne zasady rachunkowości
 5. Zasady wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy

II. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 1. Pojęcie ksiąg rachunkowych
 2. Składowe ksiąg rachunkowych
  (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald, inwentarz)
 3.  Warunki, które powinny spełniać księgi rachunkowe,
  (rzetelność, bezbłędność, sprawdzalność, bieżące prowadzenie)
 4. Miejsce prowadzenia i przechowywania ksiąg, język, waluta
 5. Otwieranie i zamykanie ksiąg
 6. Formalno - prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych w środowisku informatycznym
 7. Dowody księgowe
  (rodzaje dowodów, treść dowodu, poprawianie błędów w dowodach)
 8.  Inwentaryzacja – metody i terminy przeprowadzania oraz wycena

III. Zasady ujęcia zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych – wybrane zagadnienia

Leasing

 1. Klasyfikacja leasingu , leasing w ujęciu bilansowym i podatkowym
 2. Ewidencja i wycena na dzień bilansowy
 3. Metody rozliczenia raty leasingu  na część odsetkową i kapitałową
 4. Przykłady praktyczne

Trwała utrata wartości

 1. Wycena na dzień bilansowy – odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
 2. Metody pomiaru stopnia zaawansowania
 3. Przykłady praktyczne

Kontrakty budowlane

 1. Pojęcie kontraktów długoterminowych
 2. Metody pomiaru stopnia zaawansowania
 3. Przykłady praktyczne

Podatek odroczony

 1. Podatek odroczony w świetle KSR Nr 2
 2. Pojęcie aktywów z tytułu podatku odroczonego i  rezerwy na podatek odroczony
 3. Ewidencja i ujęcie w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego
 4. Przykłady praktyczne

Kapitały

 1. Istota i funkcja kapitału podstawowego (podmioty różnego typu: spółki handlowe, przedsiębiorstwa państwowe)
 2. Ujęcie kapitałów podstawowych (podwyższenie, umorzenie, podział wyniku finansowego)
 3. Kapitały zapasowe i rezerwowe
 4. Fundusze specjalne

IV. Rachunek przepływów pieniężnych

 1. Struktura rachunku przepływów pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa), KSR Nr 1
 2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (bezpośrednia i pośrednia)
 3. Przykłady praktyczne

V. Wybrane problemy rachunkowości zarządczej

 1. Rachunek kosztów jako podstawa rachunkowości zarządczej
 2. Rachunek kosztów stałych i zmiennych
 3. Rachunek kosztów standardowych
 4. Koszty świadczeń wydziałów pomocniczych
 5. Elementy rachunku kosztów działań
 6.  Budżetowanie w zarządzaniu podmiotem gospodarczym
 7. Kalkulacja kosztów i cen, metody kalkulacji kosztów produkcji

VI. Zobowiązania podatkowe, opłaty, ubezpieczenia społeczne

 1. Funkcjonowanie systemu podatkowego
 2. Podatki bezpośrednie
  (dochodowy od osób prawnych i fizycznych)
 3.  Podatki pośrednie
  (podatek od towarów i usług, akcyza, dokumentacja, rozliczanie)
 4. Podatki lokalne, opłaty skarbowe, czynności cywilno-prawne
 5. Cło i opłaty manipulacyjne
 6. System ubezpieczeń społecznych
  (zgłaszanie do ubezpieczeń, zasady ewidencji ubezpieczonych, rozliczanie i opłacanie składek, wypłaty zasiłków)
 7. Praktyczne wypełnianie deklaracji
 8. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

VII. Sprawozdawczość finansowa

 1. Użytkownicy sprawozdań finansowych
 2. Składowe rocznego sprawozdania finansowego
  (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym)
 3. Sprawozdanie z działalności jednostki
 4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe – grupa kapitałowa i jej obowiązki sprawozdawcze
 5. Zasady i terminy sporządzania sprawozdań finansowych
 6. Badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

VIII. Elementy analizy wskaźnikowej  i ocena sytuacji finansowej firmy na podstawie sprawozdania finansowego

 1. Główne wskaźniki analizy finansowej
 2. Analiza sprawozdań finansowych (tzw. „czytanie sprawozdań”)
 3. Przykłady praktyczne

IX . Całościowy przykład

 1. Sporządzenie sprawozdania finansowego – bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w stanie kapitału własnego oraz informacji dodatkowej na podstawie przyjętych założeń


Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz

INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
INFORMACJE
Cena
2 800 / sztuka
Kontakt
Dział Kursów
Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Wyślij e-mail
Świętokrzyska 36 lok. 61
00-116 Warszawa

tel: 22 526 30 5022 526 30 50
tel: 22 526 30 5222 526 30 52
fax: 22 526 30 60
więcej informacji na www.par.edu.pl
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
sb: 09:00-15:45
nd: 09:00-15:45
rozwiń
OPINIE O UŻYTKOWNIKU PAR_SA
W trosce o wiarygodność opinii oraz reputację usługodawców rejestrujemy adresy IP komputerów, z których wystawiane są opinie.
Użytkownik wystawiający opinię proszony jest również o podanie danych kontaktowych, które nie są jednakże weryfikowane.
Specjalista księgowy - KURS - Katowice - galeria
Specjalista księgowy - KURS - Katowice Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 5)
Poprzednia usługa: Kurs groomerski, strzyżenia psów   Następna usługa: Sylwester w Paryżu - wylot z Warszawy - super oferta