favore.pl
Dyplomowany Główny księgowy - KURS - Katowice

Dyplomowany Główny księgowy - KURS - Katowice nr 290635

Lokalizacja: Katowice (woj. śląskie)Więcej: ścisłe centrum Katowic

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Współadministratorów danych. Współadministratorami są Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, We Net Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A oraz We Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia. [zwiń]

INFORMACJE
Cena
2 900 / sztuka
Kontakt
Dział kursów
Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Wyślij e-mail
Świętokrzyska 36 lok. 61
00-116 Warszawa

tel: 22 526 30 5022 526 30 50
tel: 22 526 30 5222 526 30 52
fax: 22 526 30 60
więcej informacji na www.par.edu.pl
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
sb: 09:00-15:45
nd: 09:00-15:45
rozwiń
OPIS USŁUGI
Kurs Rachunkowości dla kandydatów na Dyplomowanych Księgowych adresowany jest do osób które aplikują na stanowiska głównych księgowych, jak również dla osób które pracują już w takim charakterze ale pragną poszerzyć swoją wiedzę. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia z zaawansowanej rachunkowości które omawiane są na gruncie przepisów krajowych (Ustawa o Rachunkowości i Krajowe Standardy Rachunkowości ), jak i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Program kursu został skonstruowany w taki sposób, aby uczestnicy szkolenia mieli możliwość szerokiego a zarazem dokładnego przeanalizowania sytuacji problemowych z praktyki, zdobyli wiedzę konieczną do rozwiązywania skomplikowanych problemów merytorycznych, samodzielnie dokonywali wyboru technik, metod i rozwiązań księgowych. Jednocześnie kurs ten skierowany jest na wypracowanie w uczestniku świadomości ponoszonej odpowiedzialności i ryzyka wynikającego z podejmowanych decyzji i działań.

Po ukończeniu kursu uczestnik przystępujący do egzaminu wewnętrznego uzyskuje certyfikat Dyplomowanego Księgowego co odpowiada zdobyciu kwalifikacji zawodowych na poziomie Głównego Księgowego (kod wg klasyfikacji zawodu nr 121101- Główny Księgowy)

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9.00 do 15.45.
Daty zjazdów:
26-27 listopad 2011
10-11 grudzień 2011
07-08 styczeń 2012
21-22 styczeń 2012
4-5 luty 2012
18-19 luty 2012
3-4 marzec 2012

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu na druku Polskiej Akademii Rachunkowości S.A oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr. 847 K)

Program kursu

Każdy rozdział programu i punkt tego programu ujęty jest zarówno w aspekcie bilansowym jak i podatkowym, w świetle przepisów ustawy o rachunkowości, Krajowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

I. Odpowiedzialność głównego księgowego , dyrektora finansowego, członków zarządu

 (odpowiedzialność karna, karno-skarbowa, z ustawy o rachunkowości z prawa pracy itp. również w wyrokach NSA)

 1. Uprawnienia i obowiązki głównego księgowego, również w uregulowaniach zagranicznych
 2. Główny księgowy w jednostce sektora finansów publicznych
 3. Etyka w relacjach główny księgowy – przełożony
 4. Rola dyrektora finansowego, jego odpowiedzialność, zadania
 5. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego

II. Kontrola wewnętrzna

III. Kwestie formalne dotyczące obowiązków sprawozdawczych podmiotów

 1. Jednostki zobligowane do stosowania ustawy o rachunkowości
 2. Jednostki podlegające przepisom MSR/MSSF

IV. Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym

(problemy, różnice między prawem bilansowym a podatkowym, ewidencja podatkowa i bilansowa, m.in. skutki dokonania ulepszeń, wyboru metody i zasad amortyzacji, odpisu z tytułu trwałej wartości środka trwałego, rozliczenia zadania inwestycyjnego. Również ewidencja środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży )

 1. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w wyjaśnieniach organów podatkowych
 2. Skutki niewłaściwego ustalenia stawek amortyzacyjnych
 3. Kryteria klasyfikacji prac do remontów, remontów generalnych, ulepszeń i skutki podatkowe
 4. Skutki podatkowe w udzieleniu dotacji, darowizny, sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów, ulgi na kasę fiskalną, otrzymania środka trwałego darowizną i użyczonego
 5. Problemy związane z ewidencją bilansową oraz podatkową ulepszeń w obcych środkach trwałych
 6. Leasing, kwalifikacja, wycena, skutki podatkowe
 7. Sprzedaż na próbę i sprzedaż na raty środka trwałego skutki podatkowe, ewidencja księgowa
 8. Szkody i straty w majątku trwałym
 9. Wycena na moment bilansowy – odpisy z tytułu utraty wartości w przykładach praktycznych według UOR i MSR, skutki podatkowe
 10. Inwentaryzacja w przykładach praktycznych (instrukcje, problemy, wyjaśnienia urzędów)
 11. Rozliczanie efektów budowy – ustalanie wartości początkowej i momentu oddania
 12. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży – skutki decyzji

V. Wartości niematerialne i prawne

(szczególna uwaga zwrócona na nabycie licencji, prace aktualizujące oprogramowanie komputerowe, rozliczanie dodatniej i ujemnej wartości firmy oraz skutki podatkowe tych zdarzeń)

 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych – ujęcie księgowe i podatkowe
 2. Ustalanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych
 3. Koszty zakończonych prac rozwojowych – ewidencja praktyczna, skutki podatkowe
 4. Wartość firmy – ustalanie, rozliczanie, ewidencja, skutki podatkowe
 5. Prace rozwojowe a prace badawcze

VI. Nieruchomości inwestycyjne

(kryteria odróżnienia nieruchomości inwestycyjnej od nieruchomości zajmowanej przez właściciela, ewidencja sposobu wyceny i kosztów użytkowania nieruchomości, amortyzacji, przekwalifikowania nieruchomości zajmowanej przez właściciela do nieruchomości inwestycyjnej)

 1. Nieruchomości inwestycyjne w UOR i MSR
 2. Wycena początkowa nieruchomości inwestycyjnych – przykłady
 3. Koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych – ewidencja księgowa
 4. Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych (także skutki podatkowe)
 5. Wycena na moment bilansowy nieruchomości inwestycyjnych w przykładach
 6. Inwentaryzacja nieruchomości inwestycyjnych – ujęcie praktyczne

VII. Długoterminowe aktywa finansowe

(rodzaje aktywów długoterminowych, wycena, ewidencja, skutki podatkowe)

 1. Długoterminowe aktywa finansowe – przykłady ewidencji
 2. Wycena na moment początkowy
 3. Wycena na moment bilansowy – skutki podatkowe

VIII. Podatek odroczony

(zasady tworzenia, ewidencji, prezentacji – warsztaty praktyczne)

 1. Podatek odroczony w wyniku różnic przejściowych w obszarach:
  • - Środki trwałe
  • - Wartości niematerialne i prawne
  • - Majątek finansowy
  • - Majątek rzeczowy
  • - Leasing
  • - Usługi długoterminowe
 2. Prezentacja podatku odroczonego

 

IX. Środki pieniężne

(szczególny nacisk na skutki wyceny i ewidencji wyceny, różnice kursowe od własnych środków pieniężnych ze zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane błędy. Temat omówiony w oparciu o ustawy podatkowe i prawo bilansowe )

 1. Transfery –polecenie przelewu, polecenie zapłaty
 2. Weksle, czeki
 3. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych –lokaty, transfery, kursy, skutki podatkowe
 4. Różnice kursowe w obszarze środków pieniężnych – ewidencja księgowa

X. Krótkoterminowe aktywa finansowe

(ewidencja zakupu papierów wartościowych, sprzedaży, skutki wyceny – warsztaty praktyczne)

 1. Wycena na moment początkowy krótkoterminowych papierów wartościowych w przykładach
 2. Zapłata wekslem, czekiem – skutki podatkowe
 3. Zakup i sprzedaż akcji – ewidencja, wycena, ujęcie w księgach
 4. Wycena na moment bilansowy krótkoterminowych papierów wartościowych

XI. Instrumenty finansowe – długo i krótkoterminowe , aktywa i zobowiązania finansowe

 1. Istota instrumentów finansowych i ich rodzaje.
 2. Klasyfikacja aktywów finansowych w świetle postanowień UoR, RMF i MSR.
 3. Reklasyfikacja.
 4. Wycena początkowa i wycena bilansowa aktywów finansowych.
 5. Trwała utrata wartości.
 6. Klasyfikacja zobowiązań finansowych w świetle postanowień UoR, RMF i MSR.
 7. Wycena początkowa i wycena bilansowa zobowiązań finansowych.
 8. Instrumenty pochodne.
 9. Prezentacja i ujawnianie.

XII. Rozrachunki szczególnego rodzaju

(ewidencja, skutki podatkowe sprzedaży wierzytelności, komisu, leasingu, sposób wyceny, także w walutach obcych)

 1. Rozrachunki z tytułu komisu – księgowanie, skutki podatkowe
 2. Rozrachunki z tytułu sprzedaży wierzytelności – ujęcie w księgach, skutki podatkowe
 3. Rozrachunki z tytułu leasingu, ujęcie w księgach, skutki podatkowe
 4. Rozrachunki z pracownikami (delegacje, niedobory, pożyczki), ujęcie, skutki podatkowe
 5. Pozostałe rozrachunki, w tym z właścicielami

XIII. Rzeczowy majątek obrotowy

(ewidencja, wycena na moment bilansowy, skutki odpisów aktualizujących, inwentaryzacja - rozliczenie)

 1. Wycena na moment początkowy i bilansowy
 2. Ewidencja w hurcie i w detalu
 3. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek (kompensata)

XIV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

(ewidencja operacji, których skutki odnoszone są na konto Rozliczeń międzyokresowych przychodów. Prezentacja skutków podatkowych, np. ulga na kasę fiskalną, darowizna, dotacje itp.)

 1. Kategorie rozliczenie międzyokresowych przychodów
 2. Rozliczenia międzyokresowe – skutki podatkowe (porównanie)

XV. Rezerwy

(ewidencja wybranych rezerw, w tym na restrukturyzację, inwentaryzacja rezerw, skutki tworzenia)

 1. Rodzaje rezerw i ich ewidencja księgowa
 2. Skutki podatkowe tworzenia i wykorzystania rezerw
 3. Rezerwy a bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – różnice analiza porównawcza z MSR

XVI. Kapitały i fundusze

(podział wyniku finansowego – ewidencja, skutki podatkowe, zasady tworzenia i wydatkowania środków z ZFŚS)

 1. Fundusze podstawowe (podwyższenie funduszu z różnych źródeł – skutki podatkowe)
 2. Wykorzystanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – skutki podatkowe w PDOF poszczególnych źródeł wykorzystania
 3. Kapitał zapasowy – zasady tworzenia , w tym w spółkach SA

XVII. Rachunek zysków i strat

(wersje rachunku zysków i strat. Księgowania na rozliczeniach międzyokresowych kosztów w obu wersjach rachunku zysków i strat. Ustalanie wyniku finansowego – zamknięcie kont)

 1. Ustalenie wyjścia poza krąg kosztów, ewidencja księgowa, sposoby sprawdzenia
 2. Obroty wewnętrzne

XVIII. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach

 1. Połączenie, podział, zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa (wycena, ujęcie księgowe)
 2. Sprzedaż/zakup przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,- ujecie księgowe i podatkowe
 3. Jednostka w warunkach upadłości (likwidacja, układ)

XIX. Rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, VAT, PCC, Podatku od nieruchomości – przykłady praktyczne

XX. Konsolidacja sprawozdań finansowych

 1. Konsolidacja -metody konsolidacji, przykłady praktyczne


Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz

INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
INFORMACJE
Cena
2 900 / sztuka
Kontakt
Dział kursów
Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Wyślij e-mail
Świętokrzyska 36 lok. 61
00-116 Warszawa

tel: 22 526 30 5022 526 30 50
tel: 22 526 30 5222 526 30 52
fax: 22 526 30 60
więcej informacji na www.par.edu.pl
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
sb: 09:00-15:45
nd: 09:00-15:45
rozwiń
OPINIE O UŻYTKOWNIKU PAR_SA
W trosce o wiarygodność opinii oraz reputację usługodawców rejestrujemy adresy IP komputerów, z których wystawiane są opinie.
Użytkownik wystawiający opinię proszony jest również o podanie danych kontaktowych, które nie są jednakże weryfikowane.
Dyplomowany Główny księgowy - KURS - Katowice - galeria
Dyplomowany Główny księgowy - KURS - Katowice Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4 na 5 (liczba ocen: 11)
Poprzednia usługa: Dyplomowany Główny księgowy - KURS - Gdańsk   Następna usługa: Akademia MSR / MSSF( 80 godz.) - KURS - Warszawa