favore.pl
Usługowe prowadzenie ksiąg rach - Kurs - Poznań

Usługowe prowadzenie ksiąg rach - Kurs - Poznań nr 290689

Lokalizacja: Poznań (woj. wielkopolskie)Więcej: ścisłe centrum Poznania

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Współadministratorów danych. Współadministratorami są Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, We Net Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A oraz We Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia. [zwiń]

INFORMACJE
Cena
3 100 / sztuka
Kontakt
Dział kursów
Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Wyślij e-mail
Świętokrzyska 36 lok. 61
00-116 Warszawa

tel: 22 526 30 5022 526 30 50
tel: 22 526 30 5122 526 30 51
fax: 22 526 30 60
więcej informacji na www.par.edu.pl
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
sb: 09:00-15:45
nd: 09:00-15:45
rozwiń
OPIS USŁUGI
Program będzie realizowany tylko w oparciu o szczegółowy zakres wymogów obowiązujących na egzaminie ministerialnym.
Zajęcia polegać będą przede wszystkim na rozwiązywaniu specjalnie przygotowanych zestawów pytań i krótkim komentarzu do tych zagadnień, które mogą sprawiać najwięcej trudności.
KURS KOŃCZY SIĘ TESTEM KONTROLI WIEDZY.

Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele w godz. 09:00 - 15:45 w trybie dwutygodniowym.
Daty zjazdów:
4-5 luty 2012
18-19 luty 2012
3-4 marzec 2012
17-18 marzec 2012
31-01 kwiecień 2012
14-15 kwiecień 2012
28-29 kwiecień 2012
12-13 maj 2012

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest złożenie w Ministerstwie Finansów odpowiednich dokumentów.
Numer telefonu do komórki rekrutacyjnej MF tel. Wyślij e-mail , Wyślij e-mail

Program kursu

I. Rachunkowość
 1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości:
  • teoretyczne podstawy rachunkowości;
  • podstawowe pojęcia rachunkowości;
  • podstawowe cechy jakościowe rachunkowości;
  • nadrzędne zasady rachunkowości;
  • zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości;
  • organizacja rachunkowości jednostki.
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
  • zakres podmiotowy jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  • dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości;
  • dowody księgowe;
  • dziennik;
  • konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych;
  • otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych;
  • poprawianie błędów stwierdzonych w dowodach i zapisach księgowych;
  • ochrona i zasady przechowywania dokumentacji (dowodów, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych);
  • stosowanie techniki komputerowej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych;
  • miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 3. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów:
  • metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji;
  • ujęcie w księgach rachunkowych stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych.
 4. Wycena bieżąca, bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic z tej wyceny.
 5. Zasady ewidencji zdarzeń, w tym operacji gospodarczych, dotyczących:
  • rzeczowych i finansowych aktywów trwałych;
  • rzeczowych i finansowych aktywów obrotowych;
  • aktualizacji wartości aktywów;
  • kapitałów (funduszy) własnych w jednostkach różnego typu (spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i inne);
  • zobowiązań, rezerw na zobowiązania i zobowiązań warunkowych;
  • rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów;
  • przychodów i kosztów z działalności operacyjnej;
  • przychodów i kosztów finansowych;
  • zysków i strat nadzwyczajnych;
  • obowiązkowych zmniejszeń zysku (zwiększeń straty).
 6. Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych (ujawnionych) po dniu bilansowym.
 7. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość.
 8. Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby podatkowe.
 9. Podział i rozliczenie wyniku finansowego.
 10. Sprawozdania finansowe:
  • ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych;
  • zakres informacyjny rocznego sprawozdania finansowego w tym:
   • bilansu,
   • rachunku zysków i strat,
   • rachunku przepływów pieniężnych,
   • informacji dodatkowej,
   • zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
  • obowiązek sporządzania i zakres informacyjny sprawozdania z działalności jednostki;
  • tryb i terminy sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych.
 11. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.
 12. Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej:
  • porównanie rachunkowości finansowej i zarządczej;
  • pojęcie kosztów i kryteria ich klasyfikacji;
  • koszty wytworzenia produktów;
  • metody kalkulacji kosztu jednostkowego;
  • koszty produkcji niezakończonej;
  • koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych;
  • modele rachunku kosztów (rachunek kosztów pełnych i zmiennych).
 13. Podstawowe zasady zawodowej etyki w rachunkowości.
II. Prawo podatkowe
 1. Pojęcie podatku.
 2. System podatków w Polsce.
 3. Organizacja organów podatkowych oraz elementy procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających.
 4. Podatki pośrednie:
  • podatek od towarów i usług (zakres podmiotowy i przedmiotowy, obowiązek podatkowy, miejsce świadczenia, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia, odliczanie i zwrot podatku, odliczanie częściowe, rejestracja, deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku, dokumentacja, procedury szczególne);
  • podatek akcyzowy (zakres podmiotowy i przedmiotowy, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia, deklaracje podatkowe).
 5. Podatki bezpośrednie:
  • podatek dochodowy od osób prawnych (podmiot i przedmiot opodatkowania, przychody, koszty uzyskania przychodów, zwolnienia, podstawa opodatkowania i wysokość podatku, w tym ulgi i odliczenia, pobór podatku, deklaracje podatkowe);
  • podatek dochodowy od osób fizycznych (podmiot i przedmiot opodatkowania, źródła przychodów, zwolnienia przedmiotowe, koszty uzyskania przychodów, szczególne zasady ustalania dochodu, podstawa obliczenia i wysokość podatku, w tym ulgi i odliczenia, pobór podatku, zaliczki na podatek, w tym pobierane przez płatnika, zeznania i inne deklaracje podatkowe, formy i zasady opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej i rodzaje prowadzonej ewidencji podatkowej).
 6. Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego:
  • podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn (podmiot i przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia i ulgi);
  • opłaty lokalne: targowa, miejscowa, uzdrowiskowa oraz od posiadania psów (podmiot, przedmiot i stawki);
  • opłata skarbowa (podmiot, przedmiot, stawki i zwolnienia);
  • zakres władztwa podatkowego gmin.
III. Ubezpieczenia społeczne
 1. System ubezpieczeń społecznych:
  • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym;
  • zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru;
  • zasady, tryb i terminy:
   • zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych,
   • prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek,
   • rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego,
   • opłacania składek na ubezpieczenia społeczne;
  • zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek;
  • zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 2. Zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
IV. Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
 1. Podstawy prawa pracy: stosunek pracy i związane z nim obowiązki pracodawcy i pracownika.
 2. Podstawy prawa cywilnego:
  • przepisy ogólne prawa cywilnego:
   • formy wymagane dla ważności czynności prawnych,
   • terminy,
   • przedawnienie roszczeń;
  • własność i inne prawa rzeczowe;
  • zobowiązania.
 3. Podstawy prawa handlowego i działalności gospodarczej:
  • podstawowe pojęcia;
  • powstawanie, funkcjonowanie i likwidacja (spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i inne).
 4. Podstawowe formy współpracy między przedsiębiorcą a instytucjami finansowymi (banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instrumenty rynku kapitałowego)


Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz


INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
INFORMACJE
Cena
3 100 / sztuka
Kontakt
Dział kursów
Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Wyślij e-mail
Świętokrzyska 36 lok. 61
00-116 Warszawa

tel: 22 526 30 5022 526 30 50
tel: 22 526 30 5122 526 30 51
fax: 22 526 30 60
więcej informacji na www.par.edu.pl
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
sb: 09:00-15:45
nd: 09:00-15:45
rozwiń
OPINIE O UŻYTKOWNIKU PAR_SA
W trosce o wiarygodność opinii oraz reputację usługodawców rejestrujemy adresy IP komputerów, z których wystawiane są opinie.
Użytkownik wystawiający opinię proszony jest również o podanie danych kontaktowych, które nie są jednakże weryfikowane.
Usługowe prowadzenie ksiąg rach - Kurs - Poznań - galeria
Usługowe prowadzenie ksiąg rach - Kurs - Poznań Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 11)
Poprzednia usługa: Glazura, gres, terakota Kominki, malarskieRemontKompl   Następna usługa: Zespół MARIACHI poleca się na OSTATKI