favore.pl
Od podstaw do samodzielnego ksieg. - KURS - Łódź

Od podstaw do samodzielnego ksieg. - KURS - Łódź nr 224412

Lokalizacja: Łódź (woj. łódzkie)Więcej: ścisłe centrum Łodzi

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Współadministratorów danych. Współadministratorami są Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, CS Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A oraz Panorama Firm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia. [zwiń]

INFORMACJE
Cena
2 690 / sztuka
Kontakt
Dział Kursów
Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Wyślij e-mail
Świętokrzyska 36 lok. 61
00-116 Warszawa

tel: 22 526 30 5022 526 30 50
tel: 22 526 30 5222 526 30 52
fax: 22 526 30 60
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu powołaj się na Favore.pl i zapytaj o rabat
Strona WWW
brak
Godziny
sb: 09:00-15:45
nd: 09:00-15:45
rozwiń
OPIS USŁUGI
Celem kursu jest nabycie kwalifikacji i praktycznych umiejętności w zakresie ewidencji księgowej na poziomie samodzielnego księgowego. Kurs adresowany jest do osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości. Jest on skierowany jest zarówno do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach księgowości jak również do osób pracujących w innych działach, wykorzystujących podstawową wiedzę z tego zakresu. Cały program kursu skonstruowany jest w taki sposób, aby po jego ukończeniu mogli Państwo pracować na stanowisku samodzielnego księgowego. Program obejmuje wiele przykładów praktycznych z komentarzem teoretycznym oraz podpartych nauką księgowania w systemie Symfonia.


Zajęcia komputerowe swym zakresem obejmują księgowanie jednego miesiąca. Przykład wykonywany jest na programie Symfonia FK, jednak nacisk położony jest nie na obsługę programu a praktyczne umiejętności księgowe. Księgowania odbywają się nie na podstawie listy operacji a spotykanych w rzeczywistości dokumentów księgowych, które należy samodzielnie uporządkować, zadekretować a następnie zaksięgować. Dokumenty są tak dobrane, że zawierają typowe pomyłki oraz wyjątki spotykane w księgowości. Po zaksięgowaniu miesiąca uczestnicy muszą sprawdzić prawidłowość swoich księgowań a następnie sporządzić wybrane deklaracje podatkowe oraz sprawozdania finansowe. Pomimo tego, że przykład należy do trudnych zdobyte umiejętności na kursie pozwalają większości uczestnikom prawidłowo wykonać zadanie.

Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele w godz. 09:00-15:45 w trybie dwutygodniowym.

Daty zjazdów:
19-20 listopad 2011
3-4 grudzień 2011
17-18 grudzień 2011
7-8 stycznia 2012
21-22 stycznia 2012
11-12 luty 2012
25-26 luty 2012
10-11 marzec 2012
24-25 marzec 2012

W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: akty prawne, materiały autorskie, testy i zadania.

Na zakończenie przeprowadzony zostanie egzamin wewnętrzny, a każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia kursu z podaną oceną z egzaminu.

Prowadzący

Ekspert PAR

Program kursu

Podstawy rachunkowości.
Definicja rachunkowości oraz podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości.
 1. Zasady, funkcje, struktura, cechy rachunkowości.
 2. Podstawy prawne rachunkowości. Ustawa o rachunkowości i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.
Dokumentacja zdarzeń gospodarczych.
 1. Dowody księgowe- charakterystyka i klasyfikacja.
 2. Obieg dowodów księgowych.
Księgi rachunkowe.
 1. Pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych ( dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, inwentarz,
 2. zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych).
 3. Zasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 4. Poprawianie błędów w zapisach księgowych.
Organizacja rachunkowości.
 1. kumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości.
 2. Inwentaryzacja- pojęcie, zasady, rodzaje, metody i terminy.
Ustalanie, rozliczanie i ewidencja różnic inwentaryzacyjnych.
 1. Funkcjonalna kontrola wewnętrzna.
Bilans. Aktywa i pasywa.
 1. Struktura i charakterystyka majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania.
 2. Aktywa trwałe i obrotowe.
 3. Kapitał własny i obcy.
 4. Inwentarz i bilans - układ oraz zasady sporządzania.
Rachunek zysków i strat. Koszty i przychody.
 1. Pojecie kosztów i przychodów.
 2. Przychody i koszty działalności operacyjnej.
 3. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej.
 4. Przychody i koszty finansowe.
 5. Straty i zyski nadzwyczajne.
 6. Zasady ustalania wyniku finansowego.
 7. Rachunek zysków i strat - zasady sporządzania w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym.
Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych.
 1. Konto księgowe- pojęcie i klasyfikacja.
 2. Pionowy i poziomy podział oraz łączenie kont.
 3. Ewidencja syntetyczna i analityczna.
 4. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych.
 5. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych.
 6. Konta pozabilansowe - charakterystyka.
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
 1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne- pojęcie, struktura, charakterystyka.
 2. Wycena bieżąca i bilansowa.
 3. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 4. Amortyzacja bilansowa i podatkowa.
 5. Środki trwałe w budowie- ich ujęcie i ujawnienie.
Inwestycje.
 1. Pojecie, charakterystyka i ewidencja inwestycji.
 2. Inwestycje krótko- i długoterminowe.
Aktywa pieniężne- charakterystyka.
 1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.
 2. Inne środki pieniężne.
 3. Inne aktywa pieniężne.
Rozrachunki.
 1. Rozrachunki- klasyfikacja, istota , wycena, ewidencja.
 2. Należności krótko- i długoterminowe.
 3. Zobowiązania krótko- i długoterminowe. Rezerwy na zobowiązania.
 4. Rozrachunki krajowe oraz wyrażone w walutach obcych( ustalenie różnic kursowych).
 5. Rozrachunki wątpliwe i sporne , odpisy aktualizujące należności.
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników.
 1. Wynagrodzenia - istota, struktura, dokumentacja ( lista płac).
 2. Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń.
 3. Ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika.
 4. Rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 5. Rozrachunki publiczno-prawne z tytułu płaconych przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych- elementy.
 1. Inne rozrachunki z pracownikami.
 2. Zasady tworzenia i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Rachunkowość obrotu materiałowo-towarowego.
 1. Materiały i towary- określenie ,rodzaje, dokumentacja.
 2. Zasady wyceny materiałów i towarów- wycena przychodu i rozchodu.
 3. Ewidencja materiałów i towarów.
 4. Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów i ich rozliczanie.
 5. Ewidencja reklamacji.
 6. Rozrachunki z tytułu Vat, Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym-elementy.
Kapitały ( fundusze) własne.
 1. Kapitały ( fundusze) własne w różnych jednostkach gospodarczych.
 2. Ewidencja kapitałów własnych.
Rachunek kosztów - koszty podstawowej działalności operacyjnej.
 1. Koszty działalności - pojęcie, istota i klasyfikacja.
 2. Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów.
 3. Ewidencja i rozliczanie kosztów.
 4. Zmiana stanu produktów.
 5. Rozliczanie międzyokresowe kosztów.
 6. Rozliczanie międzypodmiotowe kosztów.
 7. Podstawy kalkulacji kosztów.
Wyroby gotowe i usługi.
 1. Wyroby gotowe i półfabrykaty.
 2. Usługi wykonane.
 3. Ewidencja, dokumentacja, wycena.
 4. Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych i ich rozliczanie.
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej.
 1. Przychody ze sprzedaży.
 2. Ewidencja przychodów ze sprzedaży.
 3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki.
Przychody i koszty działalności operacyjnej.
 1. Pozostałe przychody i koszty operacyjne - charakterystyka.
 2. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
 3. Wynik ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych.
Przychody i koszty finansowe.
 1. Przychody i koszty finansowe- charakterystyka.
 2. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych.
 3. Wynik ze zbycia inwestycji.
 4. Ustalenie wysokości, ujęcie oraz ujawnienie różnic kursowych.
Zyski i straty nadzwyczajne.
 1. Zyski i straty nadzwyczajne- charakterystyka i ewidencja.
 2. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych.
Ustalenie wyniku finansowego.
 1. Ustalenie wyniku finansowego w wersji porównawczej i kalkulacyjnej.
 2. Przejście z wyniku finansowego brutto do wyniku podatkowego.
 3. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego.
Ogólne zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej osób fizycznych.
 1. Ustalenie wyniku finansowego netto.
Sprawozdanie finansowe.
 1. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego.
 2. Bilans.
 3. Rachunek zysków i strat -wariant porównawczy i kalkulacyjny.
 4. Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
 5. Badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
Sporządzanie deklaracji podatkowej VAT-7 oraz deklaracji ubezpieczeniowych ZUS-DRA i ZUS-RCA.


Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz

INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
INFORMACJE
Cena
2 690 / sztuka
Kontakt
Dział Kursów
Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Wyślij e-mail
Świętokrzyska 36 lok. 61
00-116 Warszawa

tel: 22 526 30 5022 526 30 50
tel: 22 526 30 5222 526 30 52
fax: 22 526 30 60
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu powołaj się na Favore.pl i zapytaj o rabat
Strona WWW
brak
Godziny
sb: 09:00-15:45
nd: 09:00-15:45
rozwiń
OPINIE O UŻYTKOWNIKU PAR_SA
Od podstaw do samodzielnego ksieg. - KURS - Łódź - galeria
Od podstaw do samodzielnego ksieg. - KURS - Łódź Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 7)
Poprzednia usługa: Sylwester 2010 / 2011 w Rzymie - wylot z KTW - super   Następna usługa: MENAGER na BiłgorajTomaszów Zamość Krasnystaw